logo Helse Sør-Øst
Smilende kvinnelig lege i frakk med stetoskop rundt halsen

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. 

Avtalespesialistordningen er regulert gjennom Statsavtalen, Rammeavtalen inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Den norske legeforening/Norsk Psykologforening, individuell avtale og samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og det aktuelt helseforetak.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle sørge-for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1. I sørge for-ansvaret er det en forventning om at avtalespesialistene skal bidra til å redusere ventelistene ved aktuelt helseforetak.


For pas​​​ienter og henvisere

Det er etablert en oversikt over alle avtalespesialister (leger, psykologer, psykiatere) i alle fylker i regionen.​Informasjonstjenesten- Velg behandlingssted

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har informasjon om hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har.
Du kan ringe kontoret på telefon 24 24 05 00.
 
Pasienter har rett til å velge behandlingssted. Se oversikt over alle undersøkelser og behandlinger på sykehusene på helsenorge.no. Avtalespesialistene står ikke oppført i denne oversikten.

For avtalespesialister

Senioravtale er regulert i «Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister», heretter kalt «Rammeavtalen». Lege over 60 år har rett til å få dele sin praksis med henblikk på nedtrapping i en periode på maksimalt 5 år. Det kan i hovedregel ikke søkes om seniorordning etter fylte 70 år. Legene i en senior-/ juniorordning må drive praksisen fra samme lokaler. Du må søke om senioravtale i god tid før ønsket oppstart, da det tar 26 – 52 uker fra søknad er mottatt til man kan forvente å ha en junior på plass.

Helse Sør-Øst RHF vurderer og beslutter om hjemmelen skal opprettholdes Som hovedregel videreføres hjemmelen med samme lokasjon og spesialitet, men det gjøres en vurdering i hvert tilfelle og «Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst RHF» legges til grunn, sammen med vurdering av behov i samråd med helseforetakene. 

Helse Sør-Øst RHF fastsetter hvem som tilbys avtalehjemmel, basert på kvalifikasjonsprinsippet. Hjemmelen kunngjøres og tildeles etter de samme reglene som ved en full overdragelse, (jfr.  Rammeavtalen). Seniors vurderinger av hvilken lege som skal få tilbud skal tillegges stor vekt, så lenge senior har lagt vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes

 • faglig kompetanse
 • erfaring
 • samarbeidsevner
 • personlig egnethet
 • evne til å drive selvstendig virksomhet

Saksgang

 1. Søknad om senioravtale fra hjemmelshaver
 2. Helse Sør-Øst RHF kontakter hjemmelshaver for avtale om eventuelt praksisbesøk.
 3. Helse Sør-Øst RHF vurderer om hjemmelen skal videreføres, både med hensyn til omfang, lokalisering og spesialisering 
 4. Helse Sør-Øst RHF involverer og orienterer lokalt HF i saken, slik at de kan komme med synspunkter om behov for videreføring av spesialiteten, praksisprofil og lokalisering 
 5. Kunngjøringstekst utarbeides og sendes hjemmelshaver for innspill
 6. Hjemmelen kunngjøres med tre ukers søknadsfrist i hht bestemmelsene i Rammeavtalen
 7. Etter søknadsfristens utløp vil søknadene gjennomgås og de best kvalifiserte kandidatene basert på søknaden, CV, vitnemål og attester vil innkalles til intervju
 8. Senior og representant for det lokale HF- et inviteres til å delta i intervjuene
 9. Innstillingen utarbeides av Helse Sør-Øst RHF. 
 10. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege etter at tilbud er gitt, og må være avklart før individuell avtale inngås med junior.

Fullstendig utfylt søknadsskjema må være mottatt før Helse Sør-Øst RHF kan behandle søknaden.


Her følger informasjon om Helse Sør-Øst RHF`s forvaltning ved søknad om permisjon for faglig oppdatering etter minst 5 år i avtalespesialistpraksis, og anbefalt fremgangsmåte ved søknad om slikt fravær og bruk av vikar. 

Veiledning til søknad (PDF)

Søknad (PDF)

Informasjon om rettigheter til fravær og bruk av vikar i avtalepraksis

Det er «Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister» som regulerer rettigheter til fravær og bruk av vikar i avtalespesialistpraksis. Man skiller mellom fravær etter tre hovedårsaker; fravær i hht omfanget av praksis etter § 9.2 (inntil 8 uker per år uten bruk av vikar), rettighetsbasert fravær i hht § 9.6 og samtykkebasert fravær.

Fravær i hht § 9.2 i Rammeavtalen: 

Rammeavtalen beskriver at fullt driftstilskudd forplikter hjemmelshaver til å ha drift i 37,5 timer per uke i minst 44 uker per år. Dette gir inntil 8 uker til disposisjon for avvikling av ferie og fravær til kurs / kongresser / konferanser. HSØ RHF legger til grunn at hjemmelshaver organiserer seg slik at ferier, deltakelse på kurs / konferanser / kongresser og liknende planlegges og avvikles i henhold til denne bestemmelsen. Ved slikt fravær har hjemmelshaver ikke rett til å ta inn vikar i praksisen og det er ikke nødvendig å søke om permisjon til denne type fravær innenfor rammen av 8 uker per kalenderår.

Rettighetsbasert fravær i hht  § 9.6 i Rammeavtalen omfatter følgende årsaker:

a. Eget sykefravær
b. Fravær pga sykt barn
c. Permisjon knyttet til svangerskap / fødsel og adopsjon
d. Fravær ved militære repetisjonsøvelser 
e. Fravær ved arbeid relatert til tillitsverv
f. Fravær for faglig oppdatering etter minst 5 år i praksis

Ved rett til fravær etter punktene 2) a - f har legen også rett til å ta inn vikar for å dekke fraværet. Det er Helse Sør-Øst RHF som godkjenner vikaren. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at vikaren må inneha norsk autorisasjon, norsk spesialistgodkjenning i aktuelle spesialitet og at vikaren ikke kan være over aldersgrensen på fylte 72 år.

1) Samtykkebasert fravær: 

Alt annet fravær enn det som er skissert ovenfor krever samtykke fra Helse Sør-Øst RHF. Ved søknader om permisjon som ikke er rettighetsbasert etter Rammeavtalens § 9.6 (listet opp under punkt 2) ovenfor her), må legen redegjøre for årsaksforholdene som skal legges til grunn for saksbehandling av søknaden, og det må foreligge en saklig begrunnelse for søknaden. Feriereiser, deltakelse på kurs og kongresser faller ikke inn under dette punktet. Spesielle sosiale forhold og sykdom i nærstående familie kan falle inn under saklig begrunnelse, men det vil gjøres en skjønnsmessig vurdering av dette basert på den mottatte redegjørelsen i hvert konkrete tilfelle. 

Fremgangsmåte ved søknad om fravær og bruk av vikar: 

For at Helse Sør-Øst RHF skal kunne realitetsbehandle din søknad om permisjon, ber vi deg om å opplyse om under hvilket punkt ovenfor du søker om permisjon, og om du ønsker å benytte vikar i permisjonstiden Du må også vedlegge den nødvendige dokumentasjonen ved for eksempel sykefravær, samt bekreftelse fra vikarens hovedarbeidsgiver ved bruk av vikar. Dersom du evt sender selve sykemeldingen per post ber vi om at dette opplyses i søknaden, da postgangen kan være et forsinkende ledd i saksgangen. 

Følgende opplysninger og dokumentasjon må være oss i hende før vi kan saksbehandle søknaden om permisjon og bruk av vikar: 

 1. Under hvilket punkt søker du permisjon? Det er nødvendig med utdypende informasjon avhengig av hvilket av punktene du søker i hht, ref teksten ovenfor her. 
 2. Dokumentasjon i hht de forskjellige årsakene under punkt 2) a – f (Sykemelding, egenerklæring, innkalling til repetisjonsøvelse, etc)
 3. Hvilken periode/ hvilke dager søker du om permisjon for, fra og med dato til og med dato
 4. Dersom du søker om deltidspermisjon, hvor stor andel (%) søker du permisjon fra
 5. Vikarens navn
 6. Vikarens HPR-nummer
 7. Bekreftelse fra vikarens hovedarbeidsgiver på at de aksepterer at vedkommende er vikar

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for fravær, og et opplysningsskjema ved bruk av vikar. Opplysningene sendes samlet på epost til Helse Sør-Øst RHF.

Normal behandlingstid for slike søknader vil være 3 uker, men vi forsøker å besvare hastesaker så raskt som mulig. Årsaken til at det haster må du i så fall redegjøre for. 

Når saken er ferdigbehandlet og vikaren er godkjent vil du som hjemmelshaver motta et svar fra oss. Dette svaret må vikaren laste opp ved søknad til Helfo om refusjon for vikarperioden. Dette gjøres via HELFO.

Søknad om vikar (PDF)

Vikarer må ha Helfoavtale før oppstart i arbeidet  (PDF)
Helse Sør-Øst RHF etablerer et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen. 

Felles henvisningsmottak

Helse Sør-Øst RHF dekker utgifter til bruk av tolk i avtalepraksis. Det er inngått nasjonale rammeavtaler for tolketjenester med to leverandører. Avtalespesialistene skal benytte disse rammeavtalene for oppdrag som er omfattet av driftsavtalen med de regionale helseforetakene. 
Følgende leverandører er tildelt kontrakt med Sykehusinnkjøp HF: 

 • Tolkenett AS 
 • Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS 


Ved spørsmål om bruk av avtalen eller andre tilbakemeldinger - send e-post til: avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Helse Sør-Øst RHF er bundet av de avtaler som inngås etter anbud, og dekker ikke utgifter til tolketjeneste fra andre leverandører.
RHFet fastsetter lokalisering av avtalepraksis innen gitt område spesifisert i individuell avtale.

Praksisen skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflyttningshemmede jf. Rammeavtalen §6.3.

Når det gjelder flytting av praksis, reguleres dette i rammeavtalen § 6.4.

Flytting av praksis etter avtalespesialistens ønske kan ikke skje uten RHF sitt samtykke. RHF kan ikke nekte flytting når denne er uten konsekvenser for den geografiske fordelingen av spesialister i vedkommende fag.

Søknad og eventuell annen dokumentasjon sendes samlet på epost til Helse Sør-Øst RHF.
Driftstilskuddet utbetales ikke til en konto som tilhører et aksjeselskap, selv om hjemmelshaver eier aksjeselskapet. Helse Sør-Øst RHF forholder seg til den avtaleparten vi har avtale med og det er legen som person. Driftstilskuddet utbetales til den som har rettmessig krav på pengene og ikke til andre juridiske rettssubjekter. 
Vi viser til Legeforeningens kommentarer til § 3.2 i Legeforeningens kommentarutgave av Rammeavtale mellom De regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister for mer informasjon omkring dette.

HELSE SØR-ØST RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Foretaksregisteret: NO991324968

Organisasjonsnummeret til Helse Sør-Øst RHF er 991 324 968.

All saksbehandling skal foregå skriftlig.

Vi saksbehandler ikke via telefon.

Send oss en epost

Telefonnummer: 94 82 44 90  

 Sist oppdatert 11.04.2023