logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Sammensetning av faggruppene

Korrekt klassifisering av søknaden er et sentralt element i søknadsprosessen og for fordelingen av søknader til medlemmene i fagpanelene. Prosjektleder har selv ansvar for å klassifisere søknaden i rett faggruppe

Vær oppmerksom på at det er lagt til undergrupper i faggruppene for klinisk somatisk forskning og biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv. 
 
De fire faggruppene inneholder i hovedsak tematikk som beskrevet nedenfor: 
 

Klinisk forskni​​ng ​innen psyk​​isk helse og rus/avhengighet 

 • Forebygging, diagnostikk og behandling
 • Biologiske, sosiale og miljømessige risikofaktorer, årsakssammenhenger 
  Mekanistiske og funksjonelle studier (inkl. immunopsykiatri, nevroutvikling, kognitiv nevrovitenskap o.a.)
 • Digitale hjelpemidler, beslutningsstøtte og teknologiutvikling knyttet til fagfeltet
 • Ulike typer avhengighetstilstander (rusmidler, spillavhengighet o.a.)
 • Medikamentelle/farmakologiske studier 

 

Forskning innen helsetjenester,                          folke​​helse, epidem​​​iologi m.m. 

 • Epidemiologi, kohort- og registerstudier
 • Helsetjenesteforskning (inkl. studier av digital teknologi i spesialisthelsetjenesten, kvalitet og sikkerhet, leveranse og tilgang til helsetjenester, samhandling med primærhelsetjeneste o.l.)
 • Studier av helse og sykdom med utgangspunkt i store datakilder (fenotype, helseundersøkelser, sosioøkonomi osv.)
 • Intervensjoner for å bedre folkehelse, inkl. studier knyttet til helsekompetanse og etnisk og sosial ulikhet ved tilgang til helsetjenester
 • Forskning på pasientforløp og helsetjenester, helseøkonomi
 • Global helse, globale helseutfordringer og endringer i sykdomsbyrde (mental helse, HIV, malaria, infeksjoner o.a.) 

  
Klinisk soma​​tisk forskning 

A. Klinisk soma​tisk forskning, inkl. behandlingsforskning 

 • Studier med pasientinklusjon, inkl. evaluering av diagnostikk, behandlingsmetoder og forebygging
 • Behandlingsforskning for sammenligning og evaluering av medikamenter, kirurgiske metoder, medisinsk-teknisk utstyr osv.
 • Studier av behandlingsvalg, -utfall og pasientrelaterte mål, f.eks. relatert til funksjon, fysiologi, livskvalitet, overlevelse osv. 

B. Helse- og biomedisin​​sk informatikk 

 • Bruk av store datamengder (multidimensjonelle data, komplekse datasett), kunstig intelligens og maskinlæring for diagnostikk, forebygging og behandling
 • Studier av store datamengder fra pasientbehandling (avbildning, genomikk, MTU osv.)
 • Utvikling av metoder og teknologi for innhenting, behandling og analyse av pasientdata, klinisk beslutningsstøtte 


Biomedisinsk forskning med translasjon​​​sperspektiv​ 

A. Eksper​​​imentell medisinsk forskning 

 • Eksperimentell medisinsk forskning
 • Mekanistiske studier av helse og sykdom på molekylært, strukturelt og cellulært nivå
 • Utvikling av nye, eksperimentelle metoder 
  Forskning utført i modellsystemer (cellemodeller, organoider, modellorganismer osv.) 

 
B. Translasjonsforskning og pres​​isjonsmedisin

 • «Proof-of-concept»-studier for nye, innovative metoder, inkl. immun- og genterapier, regenerativ medisin osv.
 • Utvikling av presisjonsmedisin, inkl. proof-of concept for ny diagnostikk, -omics-teknologier, stratifiseringsstrategier, behandlingsmetoder osv.
 • Validering av nye biomarkører og molekylære mål for diagnostikk og behandling 
   
Sist oppdatert 09.06.2024