logo Helse Sør-Øst
Stetoskop på bærbar pc

Forskningsmidler

Forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF

 

 

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved behandling av en søknad om regionale forskningsmidler. Den faglige vurderingen av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal fremmes fra søkerinstitusjonen med underskrift av ansvarlig administrativ eller forskningsadministrativ leder, eller den som er delegert til å skrive under på institusjonens vegne. Fristen for å klage er 3 uker etter mottak av vedtak om avvisning/ avslag på søknad.

Klagen skal sendes til postmottak@helse-sorost.no ved viseadministrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.
Etter mottak av klagen vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen tre uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden. Dersom søkerinstitusjon fortsatt ønsker å opprettholde klagen etter dette, vil saken bli oversendt til et eget klageutvalg med eksterne medlemmer.

eRapport


Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding. 

Her kan du søke i forskningsregisteret.

 

 


​​

  Sist oppdatert 05.06.2024