logo

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved behandling av en søknad om regionale forskningsmidler. Den faglige vurderingen av søknaden kan ikke påklages.

Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal fremmes fra søkerinstitusjonen med underskrift av ansvarlig administrativ eller forskningsadministrativ leder, eller den som er delegert til å skrive under på institusjonens vegne. Fristen for å klage er 3 uker etter mottak av vedtak om avvisning/ avslag på søknad.

Klagen skal sendes til postmottak@helse-sorost.no ved viseadministrerende direktør med kopi til forskningsmidler@helse-sorost.no.
Etter mottak av klagen vil forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF svare søkerinstitusjonen innen tre uker, med kopi til prosjektleder. Det vil da bli redegjort for den administrative behandlingen av søknaden. Dersom søkerinstitusjon fortsatt ønsker å opprettholde klagen etter dette, vil saken bli oversendt til et eget klageutvalg med eksterne medlemmer.

Regionalt forskningsutvalg

Forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har en rådgivende funksjon overfor styret og administrasjonen i Helse Sør-Øst i spørsmål vedrørende forskning. Regionalt forskningsutvalg ledes av direktør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF.


Helseforetakene, brukerutvalget og konserntillitsvalgte er også representert i forskningsutvalget.


RHF-enes strategigruppe for forskning
De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et viktig forum for kontakt mellom RHFene og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål. Strategigruppen består av representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, både fra fagsiden og administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret har observatørstatus i gruppen.

Gå til regional strategigruppes nettsider


Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (tidligere kalt Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning) er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, høgskolene og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus.

eRapport


Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Sør-Øst må rapportere via et elektronisk rapporteringsskjema, kalt eRapport. Rapportene er offentlig tilgjengelige og kan søkes opp ved hjelp av søkeboksen under. eRapport er et felles rapporteringssystem for alle de regionale helseforetakene. Det er derfor mulig å søke opp rapporter fra alle helseregionene, samt rapporter fra tidligere år. 

Helse Sør-Øst rapporterer resultatene fra eRapport videre til Helse- og omsorgsdepartementet i årlig melding. 

Her kan du søke i forskningsregisteret.

 

Forskningsnyheter

 • Ansatte ser på skjerm
  15. juni 2023
  Helse Sør-Øst fordeler 15 millioner til tjenesteinnovasjon

  Ved siden av store forskningsprosjektene skjer det også mye innovasjon i Helse Sør-Øst. Det formidles egne midler til tjenesteinnovasjon. En stor satsing i år er brukerstyrt poliklinikk. I tillegg lyses det ut midler til nye prosjekter og til overføring av gode ideer mellom sykehusene.

 • Dame i hvit frakk foran pc skjerm
  13. juni 2023
  Satser på kunstig intelligens

  Kunstig intelligens gir helsesektoren store muligheter. Helse Sør-Øst ønsker å ta i bruk teknologien for å styrke både kvaliteten og effektiviteten på helsetjenestene. Billeddiagnostikk er ett av områdene det satses på.

 • Smilende forsker ved stetoskop
  6. juni 2023
  Elektronisk logg for forskere i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst RHF har lansert en elektronisk forskningslogg som gjør det enklere for forskere å planlegge, gjennomføre og dokumentere forskningsprosjekter.

Nasjonal forskningsrapport 2021

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2021. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.
Les mer og se rapporten her
Forskere

Delstrategiene for forskning og innovasjon understøtter «Regional plan 2035 for Helse Sør-Øst», som har fire prioriterte mål for denne virksomheten:

 • Fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon i regionen
 • Knytte bruk av forsknings- og innovasjonsmidler til strategiske satsingsområder i Helse
  Sør-Øst
 • Evaluere effekt av endringer i tjenesteorganisering og nye arbeidsformer
 • Bidra til å styrke klinikknær forskning, forskningssvake områder og samarbeid med
  kommunehelsetjenesten og andre aktører om forskning og innovasjonSist oppdatert 26.04.2023