Utdanning

- kompetanse og utvikling for helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at de regionale helseforetakene skal sikre et kvalitativt godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet i utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som læringsarena. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

Helse Sør-Øst driver kompetanseutvikling på svært mange områder. For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i helsetjenesten, både på kort og lengre sikt, har vi et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell.


 

Lovregulering av utdanning

Utdanning av helsepersonell er en av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene (Spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-5, 3-8). Utdanning er også hjemlet i Helseforetaksloven §§ 1 og 2. For de regionale helseforetakene er det fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for forskning og utdanning av helsepersonell, samt regulere samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, universiteter og høgskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler).

Grunnutdanning

Grunnutdanning av helsepersonell skjer ved både videregående skoler, høgskoler og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i helseforetakene. Universitetssykehusene har et særskilt ansvar for utdanning og har et tett samarbeid med de medisinske fakultetene ved universiteter som har legeutdanning.

Turnustjenesten

Turnustjenesten er en nødvendig del av enkelte grunnutdanninger og er et vilkår for å få autorisasjon som lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Videre- og etterutdanning

Videre- og etterutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren både skal kunne oppdatere seg faglig og kunne utvide sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studentene har da gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Legespesialistutdanningen er knyttet til helseforetak og kommunene.

Topplederprogrammet

Norsk topplederprogram (NTP) utvikler ledere og ledertalenter i spesialisthelsetjenesten. Over 600 ledere har til nå gjennomført topplederprogrammet. Norsk topplederprogram hører innunder Nasjonal ledelsesutvikling som drives av de fire regionale helseforetakene i fellesskap.

Kvinner i flertall på topplederprogrammet Les mer om Nasjonal ledelsesutvikling og topplederprogrammet

Lederutvikling                                                           

Godt lederskap er en forutsetning for god kvalitet og pasientsikkerhet og for resultatoppnåelse. Ledere i Helse Sør-Øst må ha vilje og evne til å få med seg sine medarbeidere, og bruke de ressurser og muligheter som finnes for å skape en stadig bedre helsetjeneste. Foretaksgruppen i Helse Sør-Øst jobber målrettet med å sikre at ledere har tilstrekkelig støtte og forutsetninger for å fylle sin rolle. Arbeidet baseres på nasjonale verdier og lederkrav for spesialisthelsetjenesten.

I arbeidet med lederutvikling i foretaksgruppen, skal HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF være en premissgiver, pådriver og tilrettelegger for foretaksgruppens arbeid, bidra til spredning av god praksis gjennom erfaringsdeling, og utvikle felles konsepter, metodikk og verktøy i samarbeid med foretakene. HR-avdelingen skal også støtte foretakenes interne lederutviklingsprogram og følge opp resultat og effekt for organisasjon.Læringsportalen

Kompetanseutvikling er viktig i en organisasjon som Helse Sør-Øst med nærmere 80 000 medarbeidere. Læringsportalen er en felles plattform for utvikling og administrasjon av e-læringskurs, kunnskapstester, elektroniske sjekklister og klasseromskurs. Alle gjennomføringer dokumenteres, og ledere og opplæringsansvarlige kan ta ut rapporter.

Portalen er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra. I tillegg har de fleste helseforetakene en egen kurskatalog for eksterne brukere.

Arbeidet med Læringsportalen er organisert med en koordinator i det regionale helseforetaket og lokale koordinatorer ved hvert helseforetak. I alle helseforetak fins det flere utviklere som lager e-læringskurs og annen form for digital læring. Nettverket av koordinatorer jobber sammen om utvikling og erfaringsoverføring gjennom regelmessige møter og fagdager.

Felles kurskatalog

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har til sammen utviklet en rekke e-læringskurs. I de aller fleste tilfellene ønsker vi å dele disse kursene med andre helseregioner, kommuner, universiteter og høyskoler. Ved å klikke på lenken kommer du til en søkbar kurskatalog. Er du på utkikk etter opplæring på et bestemt felt? Søk gjerne gjennom kurskatalogen!

Innlogging til Læringsportalen

Følg linken over. Skriv inn ditt brukernavn og passord.

Brukernavnet er det samme som til Personalportalen, passordet har du laget selv.

Glemt passord?

Trykk på «Glemt passord»

Velg ditt helseforetak og skriv inn ditt brukernavn.

Du vil få tilsendt en passordlenke på SMS eller til den e-postadressen du har registrert som «intern» i Personalportalen. (Dette er oftest e-postadressen du bruker på jobb).

Registrer deg

Dette alternativet skal kun brukes av eksterne ansatte uten et arbeidsforhold i Helse Sør-Øst.

Fyll ut feltene og klikk «lagre», brukeren vil da bli opprettet og du kan logge inn.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.