Utdanning

- kompetanse og utvikling for helsepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at de regionale helseforetakene skal sikre et kvalitativt godt tilbud og tilstrekkelig kapasitet i utdanningen av helsepersonell som har spesialisthelsetjenesten som læringsarena. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

Helse Sør-Øst driver kompetanseutvikling på svært mange områder. For å sikre riktig kompetanse og tilstrekkelig antall helsepersonell i helsetjenesten, både på kort og lengre sikt, har vi et utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell.


 

Lovregulering av utdanning

Utdanning av helsepersonell er en av fire lovfestede hovedoppgaver for helseforetakene (Spesialisthelsetjenesteloven §§ 3-5, 3-8). Utdanning er også hjemlet i Helseforetaksloven §§ 1 og 2. For de regionale helseforetakene er det fastsatt vedtekter og instrukser som skal forankre ansvar for forskning og utdanning av helsepersonell, samt regulere samarbeidet mellom de regionale helseforetakene, universiteter og høgskoler (samarbeidsorgan og rammeavtaler).

Grunnutdanning

Grunnutdanning av helsepersonell skjer ved både videregående skoler, høgskoler og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i helseforetakene. Universitetssykehusene har et særskilt ansvar for utdanning og har et tett samarbeid med de medisinske fakultetene ved universiteter som har legeutdanning.

Turnustjenesten

Turnustjenesten er en nødvendig del av enkelte grunnutdanninger og er et vilkår for å få autorisasjon som lege, fysioterapeut og kiropraktor.

Videre- og etterutdanning

Videre- og etterutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren både skal kunne oppdatere seg faglig og kunne utvide sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studentene har da gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Legespesialistutdanningen er knyttet til helseforetak og kommunene.

Topplederprogrammet

Norsk topplederprogram (NTP) utvikler ledere og ledertalenter i spesialisthelsetjenesten. Over 600 ledere har til nå gjennomført topplederprogrammet. Norsk topplederprogram hører innunder Nasjonal ledelsesutvikling som drives av de fire regionale helseforetakene i fellesskap.

Kvinner i flertall på topplederprogrammet Les mer om Nasjonal ledelsesutvikling og topplederprogrammet

Lederutvikling                                                           

Godt lederskap er en forutsetning for god kvalitet og pasientsikkerhet og for resultatoppnåelse. Ledere i Helse Sør-Øst må ha vilje og evne til å få med seg sine medarbeidere, og bruke de ressurser og muligheter som finnes for å skape en stadig bedre helsetjeneste. Foretaksgruppen i Helse Sør-Øst jobber målrettet med å sikre at ledere har tilstrekkelig støtte og forutsetninger for å fylle sin rolle. Arbeidet baseres på nasjonale verdier og lederkrav for spesialisthelsetjenesten.

I arbeidet med lederutvikling i foretaksgruppen, skal HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF være en premissgiver, pådriver og tilrettelegger for foretaksgruppens arbeid, bidra til spredning av god praksis gjennom erfaringsdeling, og utvikle felles konsepter, metodikk og verktøy i samarbeid med foretakene. HR-avdelingen skal også støtte foretakenes interne lederutviklingsprogram og følge opp resultat og effekt for organisasjon.Læringsportalen

Opplæring og kompetanseheving er viktig i en organisasjon som Helse Sør-Øst med nær 80 000 medarbeidere. Læringsportalen inneholder både e-læringskurs og klasseromskurs, og er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra. Læringsportalen er en felles plattform for publisering av e-læringskurs og et felles verktøy for utvikling e-læringskurs i Helse Sør-Øst. I Læringsportalen publiseres det også klasseromskurs, samt kunnskapstester og sjekklister, det kan tas ut kursbevis for gjennomførte klasseromskurs og ledere og opplæringsansvarlige kan hente ut rapporter.

I Læringsportalen kan ansatte ta kurs før første arbeidsdag, og de kan ta kurs hjemmefra utenfor arbeidstid om de ønsker det. For nyansatte og nyutdannede er dette en god mulighet til å bli bedre kjent med arbeidsplassen.  Flere kurs er også tilgjengelig for eksterne brukere. Når opplæring registreres som i Læringsportalen gir det et godt utgangspunkt for å jobbe strategisk med kompetanseutvikling. Det er lett å dokumentere hvem som har gjennomført obligatorisk opplæring.

Alle helseforetak gjennomfører med jevne mellomrom kurs i hvordan utvikle e-læringskurs og hvordan lage gode opplæringsprogrammer hvor e-læring inngår som en viktig del. Helseforetakene i Helse Sør-Øst samarbeider tett om e-læring gjennom Administratorforum som møtes fire ganger i året.

Felles kurskatalog

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har til sammen utviklet en rekke e-læringskurs. I de aller fleste tilfellene ønsker vi å dele disse kursene med andre helseregioner, kommuner, universiteter og høyskoler. Ved å klikke på lenken kommer du til en søkbar kurskatalog. Er du på utkikk etter opplæring på et bestemt felt? Søk gjerne gjennom kurskatalogen!

Åpne kurs

Sjekkliste for trygg kirurgiHåndhygieneKolsPreoperative rutiner Basale smittevernrutinerIsoleringTeknisk desinfeksjonMRSAHøyt stoffskifteFarmakologiske prinsipper

Innlogging til Læringsportalen


Helsekompetanse

Portalen Helsekompetanse har samlet de nettbaserte tilbudene de har utviklet i en søkbar katalog. Her kan du finne fram til fagområdene du er interessert i, enten du er helsepersonell, pasient eller pårørende.

Kontakt

Bente Langvik Olsen, regional e-læringskoordinator, HR-avdelingen i Helse Sør-Øst