Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium og påfølgende ett og et halvt års turnustjeneste. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).


Om spesialistutdanning

Spesialistutdanningen må gjennomføres i henhold til regelverket som er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med relevante fagmiljøer, og vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Før nyttår 2015 bestemte Helse - og omsorgsdepartementet at det skal etableres en ny ordning for spesialistutdanningen i Norge. Den nye ordningen tar utgangspunkt i at spesialiseringen i første rekke skjer i praksisfeltet og at et større ansvar derfor legges til tjenesten for å styrke kvaliteten på utdanningen. Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet.

Den nye ordningen starter opp i 2017.


 

Innføring av ny spesialistutdanning

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, etablerte de fire helseregionene et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke andre sentrale aktører. Helse Sør-Øst RHF har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier, mens styringsgruppen blir sammensatt av de fire fag- og HR-direktørene fra de regionale helseforetakene. Direktør forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset, skal lede styringsgruppen. Utdanningssjef Elisabeth Arntzen i Helse Sør-Øst RHF er prosjektleder.

Regionsykehusene skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Når de regionale utdanningssentrene er i full drift og ordningen kan følges opp i ordinær styringslinje i alle helseforetakene, vil prosjektets rolle og funksjon diskuteres på nytt. 


 

Oppdrag til helseforetakene

Det første oppdraget om de regionale utdanningssentrene er gitt fra de regionale helseforetakene til de fire regionsykehusene i oppdrags- og bestillerdokumentet for 2016:

• Helseforetaket skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Det regionale utdanningssenteret skal delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Helseforetakene fikk samtidig følgende oppdrag av de regionale helseforetakene:

• Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet.

 

Den nye modellen for spesialistutdanningen

På vegne av tverregional styringsgruppe for ny spesialistutdanning for leger redegjør Direktør forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset, og utdanningssjef Elisabeth Arntzen i Helse Sør-Øst RHF for ny modell for spesialistutdanningen.

Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet

Innlegget sto på trykk i Tidsskrift for den norske legeforening mai 2016.


 

Utdanning - en av fire hovedoppgaver

Utdanning er en av hovedoppgavene til helseregionene. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

Informasjonsside om utdanning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.