logo Helse Sør-Øst

Leger i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Første del av ny spesialistutdanning for leger, LIS1, ble iverksatt 1. mars 2017. Ledige LIS1-stillinger lyses ut vår og høst via helsedirektoratet.no. Tjenesten for LIS1 varer i 18 måneder, hvorav 12 måneder skal tilbringes på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjeneste/distriktstjeneste.

Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, er iverksatt fra 1. mars 2019. I forbindelse med den nye ordningen er det innført læringsmål og aktiviteter som må godkjennes i hver enkelt del.

Det er etablert ett regionalt utdanningssenter (Regut) i hver av de fire helseregionene.

Her finner du mer utfyllende informasjon om kurs, LIS utdanningen og Regionale utdanningssentre.

 

 

Les mer:

Ny ordning for Leger i spesialisering

Les mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no)

Les mer om forskriften for spesialistutdanning for leger (regjeringen.no)

Regelverk for ny spesialistutdanning (helsedirektoratet.no)

​Leger i spesialisering - oversikt over kurs mm

 

Spesialistutdanningen må gjennomføres i henhold til regelverket som er utarbeidet av Helsedirektoratet, i samarbeid med relevante fagmiljøer, og vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Før nyttår 2015 bestemte Helse - og omsorgsdepartementet at det skal etableres en ny ordning for spesialistutdanningen i Norge. Den nye ordningen tar utgangspunkt i at spesialiseringen i første rekke skjer i praksisfeltet og at et større ansvar derfor legges til tjenesten for å styrke kvaliteten på utdanningen. Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet.

Den nye ordningen starter opp i 2017.


 

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, etablerte de fire helseregionene et samarbeidsprosjekt som involverer en rekke andre sentrale aktører. Helse Sør-Øst RHF har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier, mens styringsgruppen blir sammensatt av de fire fag- og HR-direktørene fra de regionale helseforetakene.

Regionsykehusene skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Når de regionale utdanningssentrene er i full drift og ordningen kan følges opp i ordinær styringslinje i alle helseforetakene, vil prosjektets rolle og funksjon diskuteres på nytt. 


 

Det første oppdraget om de regionale utdanningssentrene er gitt fra de regionale helseforetakene til de fire regionsykehusene i oppdrags- og bestillerdokumentet for 2016:

  • Helseforetaket skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Det regionale utdanningssenteret skal delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Helseforetakene fikk samtidig følgende oppdrag av de regionale helseforetakene:

  • ​Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet.

 

Utdanning er en av hovedoppgavene til helseregionene. Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

Informasjonsside om utdanning

Sist oppdatert 17.01.2023