Samvalg

Samvalg er en prosess hvor pasient og helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder. Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientens egne prioriteringer er viktige.

Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser og dermed kunne ta et informert valg.

Samvalg er forankret i pasient- og brukerrettighetsloven, flere stortingsmeldinger samt oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF har utviklet en plan for økt samvalg i regionen. Hovedpunktene i denne er:

  • Kompetanseheving: Opplæring og undervisning i samvalg til helsepersonell
  • Utvikling, forvaltning og implementering av samvalgsverktøy
  • Integrasjon av samvalg i strukturer og prosesser i Helse Sør-Øst
  • Evaluering av ulike tiltak for å nå målet om økt samvalg i Helse Sør-Øst


 

Filmen er utviklet av Universitetssykehuset i Nord-Norge

Samvalgsverktøy

Helse Sør-Øst RHF arbeider med å implementere kvalitetssikrede samvalgsverktøy som ligger på helsenorge.no samt med å utvikle egne samvalgsverktøy i samarbeid pasient/brukere (organisasjoner) og med ulike fagmiljøer i helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Her finner du samvalgsverktøy publisert på helsenorge.no 

Opplæring

«Klar for samvalg» er et rammeverk for opplæring og undervisning av helsepersonell i samvalg. Rammeverket benytter dokumenterte undervisningsstrategier og kan tilpasses til ulike behov. 

Evaluering og utvikling av «Klar for samvalg» gjøres i samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) / UiT Norges arktiske universitet (UiT) i form av en doktorgrad som er tilknyttet arbeidet.

Forskning viser at tiltak som retter seg mot både mot pasienter og helsepersonell, eller hele avdelinger er mer effektive enn tiltak som er ensidige og kun treffer en av målgruppene.

Derfor jobber Helse Sør-Øst RHF både med utvikling av samvalgsverktøy som retter seg mot helsepersonell og pasient, med opplæring og undervisning av helsepersonell og med strukturelle endinger i helsevesenet som bidrar til økt samvalg.

 

I denne brosjyren kan pasienter lese mer om samvalg og hvorfor de bør delta i beslutninger om egen helse. 

Samvalg - ingen beslutning om meg, uten meg! (pdf)

Ønsker du å lære mer?

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørende opplæring har i samarbeid med samvalgsmiljøet i Helse Sør RHF utviklet e-læring om samvalg.

Gjennom disse kortfilmene kan du få en kort introduksjon til hva samvalg er, lære deg hvordan samvalg kan utføres i 6 trinnvise steg, og få kjennskap til ulike tiltak som kan understøtte samvalg, som for eksempel bruk av samvalgsverktøy. 

 


 


 

Kontakt

De som er interesserte i kurs/opplæring i samvalg, i å lære mer om samvalg og utvikling av samvalgsverktøy, er velkommen til å kontakte oss. Har du innspill, tanker eller tips? Da ønsker vi å høre fra deg! 

Simone Kienlin
spesialrådgiver for samvalg, avdeling for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF

E-post: postmottak@helse-sorost.no

Fant du det du lette etter?