logo Helse Sør-Øst
Grafisk brukergrensesnitt

Regional utviklingsplan 2040

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi.  Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i vår region og peker på ønsket utvikling på kort sikt og fram mot 2040.

​Mål og sat​sin​gsområder​​

Mål

I regional utviklingsplan har Helse Sør-Øst RHF konkret​​isert fire mål

 • ​bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
 •  kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
 • godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse  og mer tid til pasientbehandling
 • bærekraftige helsetjenester for samfunnet

 

 

Regional utviklingsplan består av to deler:

Presentasjon Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst.pdf

 

Satsingsområder for foretaksgruppen

Med bakgrunn i helseforetakenes utviklingsplaner, overordnede føringer, vurderingene i denne planen og målene som er beskrevet over, har Helse Sør-Øst RHF foreslått seks strategiske satsingsområder for foretaksgruppen:

For å utvikle helsetjenesten må pasienters og pårørendes kompetanse og ressurser anerkjennes og brukes. Økt helsekompetanse vil styrke pasienter og pårørendes rolle og involvering.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • aktiv pasient- og pårørendemedvirkning
 • styrke kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasient- og pårørendeopplæring 
 • styrke kvalitet og omfang av samvalg med pasienter og pårørende i alle aldre
 • styrke helsepersonells kompetanse i helsekommunikasjon
 • heve helsepersonells kompetanse i samisk språk og kulturforståelse
 • øke kvaliteten i helsehjelp til personer med innvandrerbakgrunn
 • tilpasset informasjon til pasienter og pårørende i alle aldre der de er, når de trenger det

Teknologi og digitalisering er ikke mål, men verktøy.  De skal understøtte nye måter å løse oppgaver på for både ansatte og pasienter og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • etablere arbeidsformer og teknologi som gjør det lettere å flytte kompetanse ut av sykehuset
 • bedre bruk av teknologi i sykehusene
 • digital sammenheng innad i spesialisthelsetjenesten
 • digital samhandling i hele helsetjenestenBedre koordinerte tjenester vil gi bedre kvalitet og mer tilfredse pasienter, pårørende og ansatte.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • videreutvikling av helsefellesskapene
 • helsetjenester til barn og unge 
 • voksne med alvorlige psykisk lidelser og rusproblemer 
 • personer med flere kroniske lidelser, og skrøpelige eldre
 • videreutvikle de spesialiserte rehabiliterings- og habiliteringstjenestene 
 • helse og arbeid

Vi vil gjøre de riktige tingene med bedre kvalitet.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • legge til rette for at vi måler og kan følge de indikatorene som er viktige for de ulike aktørene
 • stimulere til utstrakt bruk av kvalitetsregisterdata – av pasientene, i klinikken og til styring
 • lage enklere tilganger til prosedyrer og retningslinjer
 • lage felles retningslinjer for kliniske fagrevisjoner
 • gjøre forbruksdata enkelt tilgjengelig for klinikere og ledere
 • tilby verktøy til arbeidet med å redusere uønsket variasjon

Våre medarbeidere må få bruke sin kompetanse, og vi må tenke nytt om sammensetning av kompetanse i sykehusene framover. Samtidig må vi styrke rekruttering. Det gjør vi best gjennom å gjøre sykehusene til gode arbeidsplasser.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere: 

 • styrke arbeidet med oppgavedeling og kompetansesammensetning
 • redusere omfang av rapportering og prosedyrer som ikke gir merverdi
 • vektlegge arbeidet med å etablere personaleffektive arealer og bedre logistikk 
 • bedre bemanningsplanlegging og ressursstyring 
 • ledelse og medarbeiderskap

Helse Sør-Øst sin forskning utgjør 63 prosent av helseforskningen i Norge, og regionen leder an arbeidet med å legge til rette for forskning og innovasjon innen spesialisthelsetjenesten. Viktige satsinsområder er nye behandlingsmåter, samhandlinsstrukturer og bruk av teknologi.

Helse Sør-Øst vil i planperioden prioritere:

 • videreutvikling med vekt på nytteverdi og brukerperspektiv fra pasienter og pårørende i alle aldre
 • målrettet forskningsinnsats innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre områder med behov for styrket forskningsinnsats
 • digital integrering mellom klinisk forskning og klinisk praksis
 • forskninsbasert innovasjon
 • å bruke læringen fra tjenesteinnovasjon til å utvikle nye helsetjenester og bidra til at gode løsninger tas i bruk
 • samarbeide tettere med andre aktører om både forskning og innovasjon
 • fortsette arbeidet med å styrke helhetlig og tverrfaglig forskning og innovasjon

 

 

SLIK JOBBER VI MED Å UTVIKLE FREMTIDENS BEHANDLINGSTJENESTE

 • Et par briller på et bord
  1. februar 2024
  Nye standarder for uønskede hendelser under kirurgi

  Det er en kjent sammenheng mellom uønskede hendelser under operasjon og komplikasjoner etter kirurgi. Leger fra Oslo universitetssykehus har vært med i internasjonal arbeidsgruppe som nylig gjennomførte en systematisk analyse av eksisterende klassifikasjoner av intraoperative uønskede hendelser under operasjoner.

 • Personer som sitter rundt et bord
  11. januar 2024
  Fremtidens helsesektor trenger Step Up

  Ved årsskiftet ble C3 Senter for fremtidig helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), avsluttet. Forskningen vi sitter igjen med har blant annet resultert i Step Up, en metode for deg som vil lage bedre helsetjenester.

 • Et kamera på et stativ
  27. desember 2023
  Opplæringsfilmer fra SiV antatt ved filmfestival

  Filmfestivalen Treff i Tromsø har antatt filmene anestesisykepleier Ine Hotvedt Kjærra og Kjersti Sandaker fikk ideen til. – Filmene viser et pasientforløp på operasjon fra A til Å. Tanken var å vise fram og visualisere hvordan man gjør en studentveiledning, forteller Hotvedt Kjærra.

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. desember 2023
  SiV best i landet innen overlevelse av brystkreft

  Ved Sykehuset i Vestfold (SiV) er den relative overlevelsen for brystkreftpasienter etter fem år 93,8 prosent. SiV topper dermed statistikken.

 • Et stort rom med en stor glassvegg
  20. desember 2023
  Nå skal anbudet ut

  Akuttmottaket på Kalnes skal utvides med mer enn 700 kvadratmeter. I tillegg vil det bli en like stor underetasje, med rom for blant annet en ny MR. I dag 20. desember sendes anbudsdokumentene ut i markedet.

 • En gruppe mennesker i hvite labfrakker
  20. desember 2023
  Et skreddersydd protein - designet av forskere i OUS - jakter koronaviruset

  Selv om COVID-19-vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og død, er det fortsatt pasientgrupper som er sårbare og med høy risiko for å bli akutt syke. Det er derfor behov for treffsikre legemidler som kan sette viruset ut av spill. Et nytt skreddersydd protein har denne egenskapen.Sist oppdatert 01.02.2024