logo Helse Sør-Øst
En mann og en kvinne i hvite labfrakker

Samvalg

Samvalg er en prosess der du sammen med pasient kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder.

Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der pasientens egne prioriteringer er viktige. Samvalg skal sikre at du gir tilstrekkelig, presis og relevant informasjon om hva pasienten kan forvente av alternativene.

Helse Sør-Øst har flere erfarne instruktører som tilbyr ulike typer kurs i samvalg til leger, sykepleiere, fastleger, annet helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr opplæringen til målgruppene for å styrke kvaliteten på og omfanget av samvalg.

Helse Sør-Øst benytter det evaluerte rammeverket «Klar for samvalg» som består av en rekke moduler og læringsressurser.  «Klar for samvalg» bygger på en internasjonalt anerkjent fremgangsmetode for samvalg som vi kaller «seks steg til samvalg».

Klar for samvalg - en holdning, en metode, en kultur

Det tilbys opplæring med ulikt omfang, alt fra 1 timers kurs til tre dager. 

Seks steg til samvalg​Kompetanseheving for helsepersonell

Noen ganger kan et samvalgsverktøy være til hjelp i valgprosessen. Samvalgsverktøy er hjelpemidler som skal støtte pasienten ved valg knyttet til spesifikke behandlingsalternativer.

Verktøyene formidler informasjon, men skal også gi pasienten gode grunner og motivasjon for å delta i egne valg. Noen samvalgsverktøy kan brukes av pasienter før en konsultasjon, mens andre er egnet for bruk i selve konsultasjonen sammen med helsepersonell. Verktøyene gir relevant og pålitelig informasjon om pasientenes helseproblem og alle valgmulighetene som finnes.

Verktøyene som fortløpende gjøres tilgjengelige finner du på helsenorge.no,    Disse er utarbeidet i tråd med nasjonale kvalitetskriterier (Helsedirektoratet, 2017) basert på en internasjonalt anerkjent standard (International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration, 2013).

Se informasjon om samvalg slik den presenteres for pasienter på Helsenorge.no

Helsenorge.no leverer informasjon til pasienter på denne nettsiden.

Denne plakaten kan du laste ned og for eksempel henge opp på din avdeling eller på  venterom.

Plakat - Delta i valg som gjelder din helse (pdf)

Denne brosjyren kan du dele med pasienten. 

Samvalg - ingen beslutning om meg, uten meg! (pdf)

Du kan bestille ferdig trykte plakater og brosjyrer eller trykkfiler ved å kontakte din kommunikasjonsavdeling eller sende mail til postmottak@helse-sorost.no

I Norge ble begrepet samvalg lansert i mai 2014 (Nylenna, 2015), og dette ble starten på helsemyndighetenes satsning på området.

I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) er en norske definisjonen omtalt:

Ved samvalg samarbeider pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser og dermed kunne ta et informert valg. 

Andre sentrale nasjonale og regionale strategier som omtaler samvalg:

Også innen utdanning er det lagt tydelige føringer. Et eksempel er læringsmålene for den nye spesialistutdanningen for leger, der flere læringsmål omhandler samvalg. Samvalg er også omtalt i flere retningslinjer for utdanninger som eksempelvis medisinutdanningen, radiografutdanningen, i fysioterapiutdanningen og i sykepleieutdanningen (Kunnskapsdepartementet, 2019).

De som er interesserte i kurs/opplæring i samvalg, i å lære mer om samvalg og utvikling av samvalgsverktøy, er velkommen til å kontakte oss. Har du innspill, tanker eller tips? Da ønsker vi å høre fra deg! 

Simone Kienlin
spesialrådgiver for samvalg, avdeling for samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF

E-post: postmottak@helse-sorost.no

 

​​

 

 

Pasientinvolvering i beslutninger om egen helse

Nye instruktører er klare til å undervise i samvalg, etter å ha vært gjennom instruktørkurset som er utviklet i samarbed med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring og OsloMet.
Les mer
Bilde av kursdeltagere i møterom

Samvalg inspirasjon

    Sist oppdatert 29.02.2024