logo Helse Sør-Øst

Pasientinvolvering i beslutninger om egen helse

Det ble 23. januar avholdt et instruktørkurs i samvalg. Kurset, som er det første av flere i år, er utviklet i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring og OsloMet.

Møterom med møtedeltakere og foredragsholder
Hva hvis du hadde startet på en behandling og i etterkant fått vite at det fantes andre alternativer? 

- Jeg tror et slikt spørsmål kan være inngangen til at mine kolleger blir interessert i samvalg, sa overlege Frode Jordal fra Sykehuset Østfold, da de 16 kursdeltakerne reflekterte over hvordan de kan fremme samvalg i eget HF.

Samvalg er en form for strukturert samarbeid der pasient og helsepersonell sammen kommer frem til hvilken behandling, diagnostikk og oppfølging som passer best for pasienten. 

Noe av målet med kurset er å sette instruktørene i stand til selv å forberede og gjennomføre ​opplæring i samvalg i sine foretak. Kurset er en del av rammeverket «Klar for Samvalg». Dette skal gi kompetanseheving til helsepersonell som skal legge til rette for pasientinvolvering i beslutninger om egen helse. På kurset deltok blant annet utdanningsansvarlige overleger, brukerrepresentant, rådgivere, universitets og høgskolesektoren og «Fire gode vaner»-instruktører.

Alle fikk prøve seg i å vurdere graden av samvalg mens de så film av reelle kliniske konsultasjoner. Kursdeltakerne var enige om at helsepersonell trenger å utvikle sine ferdigheter i å presentere alternativene for pasienten på en strukturert måte og få fram fordeler og ulemper med basis i oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

Deltaker ser video på pc og noterer

Deltaker ser en video av en lege-pasientkonsultasjon og vurderer graden av samvalg.

- For meg var denne video-øvelsen viktig for min bevisstgjøring og gav meg en bedre forståelse for hva samvalg er. Elin Solgaard Høye, kursdeltaker.

For at samvalg skal bli det normale, trenger klinikere støtte fra lokal og sentral ledelse. Utkast til regional delstrategi for innføring av samvalg ble presentert. Den inneholder kunnskapsbaserte anbefalinger formulert som tiltak for foretakene og Helse Sør-Øst RHF.

Kurset ble evaluert på stedet, og samtlige ga kurset en meget god skåre. Det blir satt opp nytt instruktørkurs senere i år.

Kurset er ett av flere opplæringsmoduler i samvalg, og til nå har 2500 leger gjennomgått e-læringskurset “seks steg til samvalg for leger”. 

Helse Sør-Øst RHF inkluderer instruktørene i et samvalgnettverk for å sikre erfaringsdeling på tvers og stimulere til kontinuerlig forbedring av opplæringen i samvalg. Sist oppdatert 24.01.2023