logo Helse Sør-Øst
Logo

Tørn-programmet

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene.

 

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 bevilget Stortinget penger til et program, basert på erfaringer fra TØRN-prosjektet i KS, til forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenestene.

Målet med programmet er å fremme effektiv bruk av personellressurser gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer, samt å sikre riktig oppgavedeling på tvers av tjenesteområder og nivåer i helse- og omsorgstjenestene. I samarbeid mellom KS, de regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet, søker programmet innovative løsninger for å forbedre tjenestekvaliteten og effektiviteten. Programmet er inndelt i 3 delprogrammer, et for kommunene, et for spesialisthelsetjenesten og et samarbeidsprogram mellom RHF-ene og KS.

Hovedoppgavene for del-programmet for spesialisthelsetjenesten er å bygge videre på pågående virksomhet som ivaretar Tørn-programmets målsetninger.

De regionale helseforetakene skal igangsette regionalt strukturerte arbeider for å fremme riktig oppgavedeling mellom personell og effektiv organisering.

Dette skal gjøres gjennom:

 1. Utvikling av dokumentasjonssystemer

  Det skal etableres og vedlikeholde systemer for dokumentasjon av ansattes formelle og reelle kompetanse.
 2. Ansvarsforhold

  Det skal klargjøres ansvarsforhold som følger av oppgaveutførelse.
 3. Kartlegging for oppgavedeling

  Det skal utføres kartlegging av hvilke oppgaver som kan og bør deles mellom ulike helsepersonellgrupper, inkludert vurdering av nødvendig helsefaglig kompetanse. Det skal vurderes om oppgaver kan utføres av personell uten helsefaglig kompetanse.
 4. Programinitiering

  Fokusere på egnede programmer for oppgavedeling etter prosesskartlegging med bruk av TØRN-metodikk.
 5. Arena for erfaringsdeling

  Det skal etableres digitale og fysiske plattformer for erfaringsutveksling og læring mellom deltakerne på tvers av de regionale helseforetakene.

Styringsgruppen består av PO-/HR-direktørene i de regionale helseforetakene og konserntillitsvalgte og hovedverneombud. I Programgruppen foregår samarbeidet mellom regionene. Gruppen består av 1 representant fra hver av de regionale helseforetakene. Programgruppen har det overordnede ansvaret for programmet og rapporterer direkte til sine respektive regionale helseforetak. I tillegg er programgruppen ansvarlig for å sørge for erfaringsdeling mellom regionene med fokus på de definerte hovedoppgavene. Ledelse av programgruppen går på omgang – Helse Sør-Øst RHF har ansvaret i 2023-2024. Deretter følger i rekkefølge Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord.

Helse Sør-Øst RHF har i tillegg etablert en regional nettverksgruppe med representanter fra alle helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen. Nettverket vil fungere som en innspills– og erfaringsdelingsarena innen Tørn-programmet i regionen.

Et skjermbilde av en datamaskin

Organisering av Tørn i spesialisthelsetjenesten

 • Øverste nivå: Styringsgruppe bestående av HR-direktørene i RHFene (regionale helseforetak), konserntillitsvalgte og verneombud
 • Midterste nivå: Programgruppe RHFene
 • Nederste nivå: Fire nettverksgrupper som representerer Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest

Med bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementets bevilgninger til TØRN-delprogrammet for spesialisthelsetjenesten for 2024, tildeles helseforetakene økonomisk støtte til kvalitetsutviklingsprosjekter innenfor spesialisthelsetjenesten.

Tildelingen retter seg mot både iverksatte og planlagte prosjekter som søker å forbedre kvaliteten på pasientbehandling gjennom effektiv og god bruk av medarbeidernes kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

Det regionale helseforetaket har med dette fordelt Tørn - midlene mellom RHF initierte aktiviteter og en andel til helseforetakene basert på en tildeling beregnet etter en kombinasjon av basisramme og minstebeløp. Søknadsprosessen i fjor (2023) viste at alle HF har adekvate initiativ innenfor målbildet

Tildelinger 2023

Sunnaas Sykehus HF Ny organisering, del-prosess 1, kartlegge prioriteringer som skal være førende for å sikre et godt faglig og økonomisk effektivt pasienttilbud innenfor de rammene som er i dag
Sørlandet Sykehus HF Barne- Ungdoms avdeling, Oppgavedeling lege-sykepleier-foreldre (sykepleiedrevet poliklinikk)
Sykehuset Innlandet HF oppgaver fra helsepersonell til servicetjenesten -matvert
Oslo universitetssykehus Barnepoliklinikk Oppgavedeling lege-sykepleier-foreldre
Akershus universitetssykehus Barne- og ungdomsavdeling, -Ny modell for aktivitesstyrt bemanning og oppgavedeling, -bedre flyt
Sykehuset Telemark HF «ADHD-sykepleiere» i medikamentell behandling av ADHD i poliklinikk
Sykehuset Østfold HF Nyremedisinsk-geriatrisk avdeling, -Ny teamorganisering med FM-tjeneste og renhold i team rundt pasienten
Vestre Viken HF Overføring av portøroppgaver fra helsepersonell til portører
Sykehuset i Vestfold HF etablere AKS-sykepleier i akuttmottak (mottak av egen pasientgruppe avlaste LIS)
Lovisenberg Sykehus Utvidet bruk av AKS sykepleiere, forlengelse av MAGNET

 

Helsepersonell
Tørn

 

Kjerstin S. Bjerck

Spesialrådgiver

kjesu@helse-sorost.no 40607362

Prosjektleder for Tørn og oppgavedeling i Helse Sør-øst

Sist oppdatert 27.06.2024