logo Helse Sør-Øst

Utvider kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling

Godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet med virkning fra 1. januar i år. I Helse Sør-Øst RHF er det igangsatt flere tiltak for å ivareta pasientene på en god måte.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 06.02.2023
To ungdommer på en benk sett bakfra. Foto.
​Regjeringen har foreslått en overgangsordning som innebærer at pasienter som er under behandling hos en godkjent FBV-leverandør, vil kunne få gjennomført denne innen en periode på 12. måneder fra 01.01.2023.

Antall behandlingsplasser gjennom FBV-ordningen har bygget seg opp over år og har blitt forholdsvis stor, spesielt innenfor psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Etter hvert som denne behandlingskapasiteten forsvinner vil det være opp til helseforetakene og sykehusene med driftsavtale sammen med private avtaleparter​ å ivareta de pasientene som har behov for behandling. 

Innsatsteam

I Helse Sør-Øst RHF er det satt ned et innsatsteam, som gjennom hyppig dialog med Helfo, FBV-leverandørene, avtalepartene, sykehusene og helseforetakene, følger situasjonen fortløpende. 
Mona Stensby. Foto.

Mona Stensby.

 Vi følger utviklingen nøye for å ha en god oversikt over hva som skjer og for å vurdere nødvendige tiltak. Vi har allerede utvidet behandlingskapasiteten på flere områder, og har flere virkemidler som kan iverksettes gjennom året. Men, det vil bli utfordrende, sier konserndirektør Mona Stensby i Helse Sør-Øst RHF.

I første omgang har helseforetakene fått i oppdrag å frigjøre kapasitet for de pasientene som ikke blir ferdigbehandlet hos en godkjent FBV-leverandør. Videre har Helse Sør-Øst RHF utvidet ytelsesavtalene med syv av de eksisterende avtaleparter innen PHV , inklusiv behandling for spiseforstyrrelser, med 10 prosent.

Innen TSB er det lyst ut en anbudskonkurranse for 30 døgnplasser i Sørlandet sykehusområde. I tillegg har flere av avtalepartene en betydelig ubenyttet kapasitet.   

Innen somatikk har Helse Sør-Øst RHF gjennomført en anskaffelse som omfatter 10 ulike fagområder, med oppstart fra nyttår. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen omfatter de fleste av fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning innen fritt behandlingsvalg.

Helfos​​ an​svar

Helfo vil fortløpende følge opp FBV-leverandører som har pasienter til behandling i overgangsperioden.  Det er FBV-leverandørene som har ansvar for å informere pasienten om forhold av betydning for pasientforløpet, og for å sikre en forsvarlig og sømløs overgang til et helseforetak, sykehus eller en privat leverandør som har avtale med et regionalt helseforetak.

Les mer på Helfos nettsider.