logo Helse Sør-Øst

Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.

Gå til oversikt over avtalespesialistene

 

Fagområder der samarbeid m​​ed private er viktig

Helse Sør-Øst RHF kjøper eksterne helsetjenester for omlag fire milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.

 

Helse Sør-Øst RHF har inngått likelydende rammeavtaler med private leverandører, om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester innen 10 ulike fagområder, fra 1.1.2023. Leverandørene er tildelt vurderingskompetanse innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  
 
Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon, og til enhver tid følge bestemmelser gitt i lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer der de finnes.

Det inngås samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.
​​
Oversikt over leverandører innenfor de ulike ytelsene​​

  Fagområder/ytelser Leverandører
1

Fordøyelsessykdommer

 - Endoskopier

Medi 3 Oslo AS

Colosseumklinikken
Medisinsk Senter AS

Sykehuset Oslo Øst AS

2.1

Gastrokirurgi

- Utredning og behandling av endetarmsplager

Colsseumklinikken
Medisinsk Senter AS

Kristina klinikken
(tidligere LHL-sykehuset Vestfold)

Medi 3 Oslo AS

2.2

Gastrokirurgi

- Pilonidalsykdom

Kristina Klinikken AS (tild. LHL-sykehuset Vestfold)

Colosseumklinikken
Medisinske Senter AS

Sykehuset Oslo Øst AS

3

Hjertesykdommer

- Hjerteutredning

Colosseumklinikken
Medisinske Senter AS

A-Medi AS

Sykehuset Oslo Øst AS

4

Hud 

- Hidradenitt (1)

Volvat Medisinske senter AS

Dr. Dropin AS

Kristina Klinikken AS (tidl. LHL-sykehuset Vestfold)

5

Klinisk nevrofysiologi (2)

- EEG, nevrografi/EMG, PSG, MSLT

EEG Labortoriet AS

6

Nevrologi

- Hodepineutredning

Colosseumklinikken
Medisinske Senter AS

Kristina Klinikken AS (tidl. LHL-sykehuset Vestfold)

Volvat Medisinske Senter AS

7

Ortopedi

- Fot og hånd

Kristina Klinikken AS (tidl. LHL-sykehuset Vestfold)

Aleris Helse AS

8

Urologi

 • LUTS, nedre urinvegssymptomer,
 • Fimose - voskne

Sykehuset Oslo Øst AS

Aleris Helse AS

Volvat Medisinske Senter AS

 

9.2

Øre-nese-hals

- Nese og bihuler

Aleris Helse AS

Volvat Medisinske Senter AS

9.3

Øre-nese-hals

- Søvnapné

LHL-sykehuset Vestfold

Aleris Helse AS

10

Øye

 • Strabisme
 • Syn og tåreveier

Volvat Medisinske Senter AS

(1) Hidradenitt- Gjelder kun pasienter som har fått diagnosen purulent hidradenitt av hudspesialist og som har affeksjon av armhuler, lysker, under bryst og eventuelt hudfolder, og med antatt behov for dagbehandling.

(2) Klinisk nevrofysiologi – Gjelder ikke for døgnrytmeforstyrrelse eller insomni. Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser skal være pasienter hvor utredning med respiratorisk polygrafi ikke har ført fram.

Se for øvrig kravspesifikasjon og rammeavtale for mer informasjon om de krav som er stilt til tjenestene. Ytelsesavtalene spesifiserer ytelsene og det volum den enkelte leverandør har avtale på.​Les mer

Rammeavtale for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester (pdf)

Kravspesifikasjon- Kvalitetskrav stilt til tjenestene (pdf)

   

  Helse Sør-Øst RHF har inngått to rammeavtaler med to leverandører om kjøp av laboratorietjenester.
   
  1. Rammeavtale for polikliniske laboratorietjenester fra 15. oktober 2020 tom 31.desember 2022, med opsjon for Helse Sør-Øst RHF til å forlenge avtalen i ytterligere 1+1 år. Det ble inngått likelydende rammeavtaler med to leverandører. Avtalene består av polikliniske laboratorietjenester innenfor laboratorieområdene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin, patologi og klinisk farmakologi.
   
  Leverandørene skal levere tjenester i henhold til rammeavtale og kravspesifikasjon.
   
  For polikliniske laboratorietjenester inngås det samtidig årlige ytelsesavtaler med mulighet for justering av aktivitetsvolum.

  Leverandørene tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.  

   Psykisk helsevern omfatter spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 10 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling. Tre av disse har også avtale om polikliniske konsultasjoner. Det er Modum Bad, Crux Bergfløtt behandlingssenter og Fekjær psykiatriske senter som alle er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.
    
   Rett til valg av behandlingssted gjelder for psykisk helsevern.
    

     Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen Helse og Arbeid. Herunder psykisk helsevern, arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon og for arbeidsrettet rehabilitering, dag- og døgnopphold.  Avtalene er gjeldende fra 01.01.2023 til 31.12.2026 med mulighet for videre opsjon.

      Helse og arbeid - psykisk helsevern

      Arbeidsrettet rehabilitering

       Helse og arbeid behandlingstilbud i Helse Sør-Øst

       Helse Sør-Øst RHF har fra 1.1.2015 inngått løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen spesialiserte rehabiliteringstjenester. Avtalen er innen 16 delytelser - kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr finnes HER        Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtale med Sykehuset Oslo Øst AS, om rituell omskjæring av guttebarn med virkning fra 1.januar 2024.

        Avtalen gjelder kun barn opp til seks måneder alder hvor lokalbedøvelse er mulig. Aldersbegrensningen er gjort med hensyn til å redusere risiko for komplikasjoner, og behov for mer omfattende anestesi i tråd med faglige anbefalinger.

        Sykehuset Oslo Øst AS kan motta direkte henvendelse fra pasientens foresatte uten henvisning fra lege. I dette tilfelle forutsettes det at Sykehuset Oslo Øst AS innhenter nødvendig medisinsk informasjon for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Ved henvisning fra føde-/barselavdeling, helsestasjon eller fastlege skal nødvendige medisinske opplysninger inngå. For inngrep, omfattet av lov om rituell omskjæring av gutter, er det krav om egenbetaling fra foresatte for tiden kr. 4000. 

        For rituell omskjæring av guttebarn kommer ikke Pasient og brukerettighetsloven kapittel 2 til anvendelse, jf. lov om rituell omskjæring § 3, (2). Det betyr blant annet at tjenesten ikke omfattes av fritt behandlingsvalg, og at pasienter fra andre helseregioner ikke kan benytte seg av denne avtalen.

         

        Kontaktinformasjon:  

        Sykehuset Oslo Øst AS 

        Trondheimsveien 391, 0953 Oslo 

        Tlf. 48 16 48 14

        post@sykehusetosloost.no

        www.sykehusetosloost.no          

         Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med 2 virksomheter om kjøp av døgnbehandling for behandling av spiseforstyrrelser. Modum Bad, som har et døgnbehandlingstilbud for voksne (inkl. ungdom fra 15 – 18 år), er tildelt vurderingskompetanse og tar imot henvisninger fra instanser med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Capio Anorexi Senter, som tilbyr døgnbehandling for barn og unge (inkl. unge voksne), har ikke vurderingskompetanse.
          
         Rett til valg av behandlingssted gjelder for psykisk helsevern.

           

          Helse Sør-Øst RHF har avtaler med 23 private ideelle virksomheter om kjøp av døgnbehandling og polikliniske konsultasjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Blå Kors klinikk Skien, Blå Kors klinikk Oslo sentrum, Trasoppklinikken, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, A-senteret og Incognito klinikk er tildelt vurderingskompetanse, innen de tjenester de har avtale på, og tar imot henvisninger fra de med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten.

           

          Fritt valg av behandlingssted gjelder for TSB.

           

           ​​            

                       Inngåelse av avtaler med private institusjoner

           Lov om offentlig anskaffelse

           Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

           Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

           Går til Doffin

           Rammeavtaler og ytelsesavtaler

           Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

           Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

           Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse er sladdet i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

           Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket.           Om å bli avtalepart

           Ønsker dere å inngå avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av helsetjenester?

           Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

           Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

           For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

           Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Sør-Øst RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

           Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse Sør-Øst RHF ber om i konkurranse.

           Ønsker dere å bli avtalespesialist?

           Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Sør-Øst RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort i Tidsskriftet for Den norske legeforening, Tidsskrift for norsk psykologforening og på www.legejobber.no

           Sist oppdatert 16.02.2023