logo Helse Sør-Øst
En kirurg i opreasjon med store skjermer

Hva er oppdraget?

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. De statlige helseforetakene skal ivareta drift og utvikling av sykehus og annen spesialisthelsetjeneste.

Det er Stortinget og Regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. De beslutter pasientrettigheter, økonomi og hvordan tjenestene skal styres.

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

  • Den ene er primærhelsetjenesten som drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 
  • Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Her finner du også finner tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Regionale helseforetak driver spesialisthelsetjeneste

De regionale helseforetakene har fått i oppgave å drive spesialisthelsetjenesten i Norge. I tillegg til å drive sykehusene i hver vår region, betyr dette også at vi har fått mange andre oppdrag som til sammen skal oppfylle Stortingets krav til en god helsetjeneste. Dette omfatter forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Gjennom statsbudsjettet fordeler Helse- og omsorgsdepartementet hvert år penger til de regionale helseforetakene. Det skjer etter en modell som er basert på befolkningens behov for helsetjenester. Samme modell brukes når helseforetakene får sitt budsjett. Sammen med pengene sendes det også en bestilling som beskriver krav til aktivitet og kvalitet på tjenestetilbudet.

Statsbudsjettet.no

Bestillingene til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument, og disse dokumentene leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. Helse- og omsorgsministeren kan også kalle inn til foretaksmøte flere ganger dersom han/hun mener det trengs. Selv om helseministeren "eier" de regionale helseforetakene er foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Oppdragsdokument for Helse Sør-Øst RHF (regjeringen.no)

Helse og omsorgsdepartementets styring av helseregionene (regjeringen.no)

Det er rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i løpet av året.

Oversikt over tidligere oppdragsdokument gitt fra eier (regjeringen.no)

Oversikt over protokoller fra foretaksmøter som holdes med eier (regjeringen.no)

Når året er slutt rapporterer helseregionene inn hvordan de har løst årets oppdrag. Dette dokumentet kalles årlig melding, og svarer helt konkret på om bestillingene har blitt utført. I tillegg avlegges det årsregnskap og en tilhørende årsrapport. Oppdragsdokumentene, årlig melding og protokollene fra foretaksmøtene er offentlige dokumenter som er tilgjengelige både på internettsidene til de regionale helseforetakene og hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Samlet oversikt over årsrapporter og årlige meldinger

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF er sist endret 14. januar 2020.

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF (regjeringen.no)


Sist oppdatert 10.01.2023