logo Helse Sør-Øst
Hender som holder et grønt eple

Etikk

Helseforetakene i Helse Sør-Øst er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten.

For at ansatte skal være bevisste på dette, har Helse Sør-Øst retningslinjer innen de ulike fagområdene. Disse retningslinjene er i hovedsak av generell karakter. Dette krever refleksjon av den enkelte ansatt.

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er bygget på Helse Sør-Østs visjon og verdier.

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet verdibasert.

Det er mange lover og regler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår virksomhet.  Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.

Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Ansatte må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må vurdere sine egne interesser og engasjement i forhold til etiske konfliktsituasjoner.

Alle medarbeidere i helseregion Sør-Øst og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst er en presisering av denne allmenne etikken.

Retningslinjer som gjelder helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater, skal være et hjelpemiddel for å ivareta foretakets aktsomhets- og undersøkelsesplikt som følger av regelverk og av foretakets rolle som offentlig tjenesteyter.

Alle ansatte i helseregion Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd med god forretningsskikk, gjeldende lovverk og allmenne etiske normer. Dette for å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre  mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser. Retningslinjene skal bidra til at allmennheten får tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Disse etiske retningslinjene omhandler Helse Sør-Østs forhold til leverandører og Helse Sør-Østs ansvar som en stor innkjøper av varer og tjenester.

De regionale helseforetakene har inngått samhandlingsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor, tidligere Leverandører for Helse-Norge (LFH). Avtalene sikrer at samhandlingen skjer på en faglig og etisk korrekt måte.

Rutiner for varsling

Ansatte i Helse Sør-Øst RHF oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Helse Sør-Øst RHF positivt. Hvis det gjelder kriminelle forhold og forhold der liv og helse er i fare har ansatte plikt til å varsle. Arbeidstakers rett til varsling og plikt til forsvarlighet ved varsling er omtalt i Arbeidsmiljølovens § 2-4.

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet rutiner for varsling. Hensikten er å gjøre det klart for alle ansatte hvordan de sk​al gå fram dersom de ønsker å varsle.

 

Innkjøp og leverandørkontakt

Samarbeid mellom ansatte i helseforetak og leverandører er en forutsetning for et velfungerende helse-Norge. Det er derfor inngått samarbeidsavtaler mellom helseforetakene i Norge og Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (utstyrsleverandører).

Gå til Sykehusinnkjøp sin temaside
Tre mennesker smiler i kamera
Sist oppdatert 04.06.2024