logo Helse Sør-Øst

Hva gjør vi?

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten på sørøstlandet. Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.

Krav og føringer til ​​​hel​​seforetak/ sykehus

Helse Sør-Ø​​st RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som s​​ørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen.  Det er et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Helse Sør-Øst RHF har et "sørge-for-ansvar". Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akutt-funksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjons​sentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Sør-Øst RHF et dokument som heter Oppdrag og bestilling. Dette sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.   

Se oppdrags- og bestillingsdokument

 

 

Foretaksmøter me​​d helsefor​​etak​ene

For å nå målene holder Helse Sør-Øst RHF foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det region​​​​ale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd ​​med overordnede føringer og strategier i regionen.

Vi legger ut protokollene fra ​møtene, når disse er klare. 

I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 19, skal endringer i vedtektene fastsettes av foretaksmøtet.

​​​


    ​​

    Samar​beid
    Samarbeid i helsetjenesten er viktig for pasientene. Samarbeid er også viktig for å utnytte kapasiete​​​ten som finnes både i sykehusene og private institusjoner som driver spesialisthelsetjeneste.
    Les mer om våre samarbeid


    Sist oppdatert 12.02.2024