logo Helse Sør-Øst

Funksjoner i nytt klinikk- og protonbygg

førogetter.png

Bilde av Radiumhospitalet i 2018 til venstre, og foreløpig skisse av nytt klinikk- og protonbygg for Radiumshospitalet 2024 til høyre.

Konsept

I nytt klinikk- og protonbygg på̊ Radiumhospitalet legges følgende konsept til grunn for den fysiske utformingen:

  • Radiumhospitalet skal fremstå̊ som ett sammenhengende og funksjonelt sykehus etter etableringen av de nye byggene
  • Alle sengerom skal være én-sengsrom
  • Publikumsfunksjoner skal tilrettelegges med enklest mulig atkomst og god tilgjengelighet
  • Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for publikum
  • Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi samles på ett plan sammen med post-operative senger og overvåking
  • Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
  • Universell utforming
  • Teknikk- og logistikkløsninger som understøtter forutsatt funksjonalitet
  • Bygget skal tilrettelegge for samspill mellom klinisk virksomhet, forskning og undervisning
  • Ivaretagelse av myndighetskrav generelt og strålevernlovgivning spesielt

Proton

Protonbehandling er en ny behandlingsmetode i Norge. Det er en mer presis strålebehandlingsform enn den konvensjonelle strålebehandlingen. Strålingen tilpasses bedre til kreftvevet, det gis mindre stråling til det friske vevet og langtidsskader reduseres. Siden protonbehandling er mer skånsom enn ordinær strålebehandling er den blant annet godt egnet for barn og unge ved at de får mindre senvirkninger. Det anslås at ca. 85% av de norske pasientene skal innlemmes i kontrollerte, kliniske studier. Ett av behandlingsrommene skal benyttes til basalforskning innen fysikk og teknologi i tillegg til preklinisk forskning som inkluderer forskning på forsøksdyr.

Funksjoner

Hovedatkomsten til sykehuset er sentralt plassert, lett synlig og knyttet sammen med uteområdet for å gi et helhetlig inntrykk av nye og eksisterende bygg på Radiumhospitalet.

Fra hovedinngangen kommer man inn i glassgatens fellesareal som inneholder område for kafe/kiosk og auditorium samt inngang til protonbygget. I dette området finnes også ventesoner, informasjonstavler samt område til forflytningshjelpemidler og bagasjeoppbevaring.

Glassgaten går over fire etasjer og gir gode forbindelsesveier og tilkomster til funksjoner i nye og eksisterende bygg, og gjør at Radiumhospitalet fremstår som et helhetlig sykehus. Trapper og heiser ligger sentralt plassert i tilknytning til glassgaten og bidrar til at funksjonsområder er lett tilgjengelig over flere plan. Hovedresepsjonen er plassert rett innenfor hovedatkomsten i plan U1.Funksjonenes plassering i de nye byggene

Funksjonenes plassering i de nye byggene

Sist oppdatert 22.04.2021