logo Helse Sør-Øst

Arbeid og utdanning i rehabilitering

Mål 1

Arbeid og utdanning er integrert i alle forløp for pasienter i arbeidsfør alder. 

 1. Helseforetakene/sykehusene/private avtaleparter har rutine for at pasienter får arbeidsrettede tiltak ved behov uavhengig av diagnose. 
 2. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at arbeid og utdanning inkluderes i eksisterende og planlagte pasientforløp. 
 3. Helseforetakene/sykehusene/private avtaleparter har rutine for at deltagelse i arbeid og utdanninger er et tema når det gjøres en funksjonsvurdering av pasienter i arbeidsfør alder. 

 

Mål 2

Samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og Arbeid og velferdsetaten (NAV) er koordinerte. 

 1. Helseforetakene/sykehusene/private avtaleparter har rutiner for at tiltak fra somatikk, psykisk helsevern og NAV er samtidige og koordinerte når pasienten mottar arbeidsrettede tiltak i spesialisthelsetjenesten. 
 2. Helse Sør-Øst RHF arbeider for å klargjøre hvilke tiltak som bør ha NAV konsulent tilknyttet og for å klargjøre innholdet i rollen. 
 3. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at helsetjenesten og NAV får en digital løsning slik at kommunikasjon og samhandling er lett tilgjengelig. 

 

Mål 3

Pasienter med behov for arbeidsrettet helsetjeneste mottar tjenester på riktig nivå til riktig tid. 

 1. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at det etableres retningslinjer for hvilke pasienter med behov for arbeidsrettede tiltak som er i målgruppene for de ulike tilbudene i regionen. 
 2. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at det utarbeides beslutningsstøtte til fastleger for henvisning til arbeidsrettede tiltak. 
 3. Helseforetakene/sykehusene og primærhelsetjenesten utvikler arbeidsrettede tiltak i primærhelsetjenesten i et samarbeid. 

 

Evalueringskriterier

 • Er arbeid og utdanning inkludert i relevante pasientforløp?
 • Er det opprettet et samarbeid mellom somatikk, psykisk helsevern og NAV som sikrer samtidige og koordinerte arbeidsrettede tiltak?  
 • Er retningslinjer etablert for målgruppene for arbeidsrettede tjenester?
Sist oppdatert 06.12.2023