logo Helse Sør-Øst
To par blå hanskekledde hender bandasjerer en hånd

Behandling

Helse Sør-Øst RHFs oppgave er å sørge for at pasienter får god behandling på et sykehus i vår region eller hos en spesialisert institusjon vi har avtale med.  

Somatikk dreier seg om fysisk helse. Pasienter med fysiske helseplager får behandling i et offentlig sykehus, eller hos et privat sykehus eller en privat spesialist som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF ønsker at pasienter og pårørende ved sykehusene våre skal oppleve å bli møtt med respekt og trygghet. De skal bli undersøkt og få behandling med god kvalitet innenfor de frister som til en hver tid gjelder. Behandlingen gis både som dagbehandling, døgnbehandling, poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Dette avhenger av diagnose og behandlingsform.

Somatikk i Helse Sør-Øst

Psykiske lidelser fører til redusert livskvalitet og funksjonsevne for den som rammes. Vi er derfor opptatt av å gi hjelp så tidlig som mulig, fordi det bedrer utgangspunktet for å mestre hverdagen.

Pasienter med psykiske helseplager får behandling ved et sykehus eller hos en privat spesialist som har avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Poliklinisk behandling er det vanligste innen psykisk helsevern, men noen ganger er det nødvendig med innleggelse. ​ 

Psykisk helsevern i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) til befolkningen i regionen. Behandlingstilbudet gis av sykehusene og av private institusjoner som Helse Sør-Øst RHF har avtale med.

Bruk av rusmidler kan være skadelig og avhengighetsskapende. Dette gjelder både alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler. Rusmiddelproblemer er ofte sammensatt og knyttet til både biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst


 

Mennesker som er født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

De som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen skal tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene og det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene skal samarbeide med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.  

Habilitering i Helse Sør-Øst 

Fysikalsk medisin og rehabilitering er en egen medisinsk spesialitet som omfatter diagnostikk, behandling og rehabilitering hos pasienter som har, eller står i fare for å få, langvarig funksjonshemming - vanligvis grunnet tilstand i bevegelsesapparatet eller nervesystemet.

Fysikalsk medisin handler først og fremst om utredning/diagnostikk og behandling/funksjonsvurdering i bevegelsesapparatet eller nervesystemet, mens rehabilitering i denne sammenheng kan inkludere alle somatiske fagområder/spesialiteter. 

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? 

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider. Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv.

Fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst    

Helse og arbeid kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet.
Det er i hovedsak et behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Tilbudet blir gitt i helseforetakene og sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering.

Tilbud og tjenester innen Helse og arbeid
Hvor får pasienter hjelp?

Er du pasient og har spørsmål om hvilke sykehus som kan hjelpe deg med den type behandling du trenger? Kanskje du har spørsmål om en sykdom eller vil vite hva slags rettigheter du har som pasient? Det finnes flere steder hvor du kan søke informasjon.

Skal du på sykehus eller ønsker du å bytte behandlingssted?

Velg behandlingssted gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har når du har fått henvisning til behandling eller til undersøkelse på sykehus.

På nettstedet Velg behandlingssted får du oversikt over:

 • Ventetider
 • Rettigheter
 • Oversikt over behandlingsstedene
 • Hvordan du velger eller bytter behandlingssted

Telefon til Velg behandlingsted: 800 41 004 

Gå til nettstedet velg behandlingssted

Helsenorge.no tilbyr informasjon om sykdom og diagnoser. Informasjonen på helsenorge.no er levert av helsesektoren selv og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente - ring legevaktnummer 116 117. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Informasjon om sykdommer på helsenorge.no

Helsenorge.no har samlet informasjon om pasienters rettigheter på ett sted.

Oversikt over pasientrettigheter

Når du blir henvist til behandling vil du som oftest bli tatt i mot på et av helseforetakene våre, men det er også flere andre steder du kan få hjelp.

Behandlingssteder Helse Sør-Øst

Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester (tidligere landsfunksjoner), flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester (nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten). Det er nær 100 nasjonale tjenester i landet. Over 60 av disse ligger i Helse Sør-Øst.

 • Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen (kun nasjonale behandlingstjenester/flerregionale behandlingstjenester)

 • Overvåke og formidle behandlingsresultater

 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk

 • Bidra i relevant undervisning

 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere

 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

 • Etablere faglige referansegrupper

 • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Nasjonale behandlingstjenester ved Oslo universitetssykehus

De regionale helseforetakene kan søke Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å få etablere nasjonale tjenester årlig.

Forskrifter og veileder på HODs nettsider

Sist oppdatert 04.01.2023