logo Helse Sør-Øst

Kompetanse, rekruttering og utdanning

Mål 1

Fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering er synligjort og rekrutteringsbehovet i feltet kartlagt. 

 1. Helse Sør-Øst RHF videreutvikler nettsiden med informasjon om fysikalsk medisin og rehabilitering slik at bredden, kompleksiteten og særtrekkene ved fagfeltet tydeliggjøres. 
 2. Helse Sør-Øst RHF gjennomfører regelmessig analyser og framskrivninger av behovet for legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering og øvrige yrkesgrupper som trengs i spesialisert rehabilitering i regionen. 
 3. Helseforetakene/sykehusene utarbeider lokale planer for utdanning, rekruttering, videreutdanning og kompetanseheving for alle relevante yrkesgrupper. 

 

Mål 2

Fagfeltet er attraktivt, rekrutterer og beholder tilstrekkelig kompetent personell innen alle faggrupper. 

 1. Helseforetakene/sykehusene utarbeider planer for oppgavedeling, med det formål og benytte tilgjengelig kompetanse best mulig. 
 2. Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene/sykehusene gir innspill til revisjon av forskrift om nasjonale retningslinjer for de ulike utdanningene for å sikre at fagfeltet får en større plass i grunnutdanningene 
 3. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at det utarbeides regionale kompetanseplaner for fagfeltet. 
 4. Helse Sør-Øst RHF undersøker hvordan det kan legges til rette for at private rehabiliteringsinstitusjoner i større grad enn i dag kan bidrar i utdanning av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering 
 5. I nye avtaler forplikter Helse Sør-Øst RHF institusjonene med hensyn til praksisplasser for aktuelle utdanninger. 

 

Mål 3

Det er en økt satsing på utdanning og kompetanseheving innenfor områder i spesialisthelsetjenesten der det i dag er for lite eller varierende kunnskap. 

 1. Helse Sør-Øst RHF arbeider for å fremme økt kompetanse på migrasjonshelse. 
 2. Helse Sør-Øst RHF fremmer kompetansehevingstiltak innenfor kombinasjonen psykisk helse, rus og somatikk, herunder den biopsykososiale forståelsesmodellen. 

 

 • Har fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering tilstrekkelig bemanning med nødvendige yrkesgrupper, målt igjennom antall vakante stillinger og utlysninger uten søkere?  
 • Er det opprettet regionale kompetanseplaner, er disse implementert og benyttes disse?  

 

Sist oppdatert 06.12.2023