logo Helse Sør-Øst

Muskel og skjelettplager og langvarige smertetilstander

Mål 1

Pasienter med muskel- og skjelettplager og langvarige smertetilstander mottar tjenester på riktig nivå til riktig tid. 

 1. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at det på nasjonalt nivå tydeliggjøres ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjeneste for pasientgruppen. 
 2. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at alle pasienter er utredet/kartlagt poliklinisk i spesialisthelsetjenesten før de kan tilbys rehabilitering/behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 3. Helse Sør- Øst RHF arbeider for at pasientgruppens i større grad mottar poliklinisk helsehjelp fremfor døgnbaserte tilbud. 

 

Mål 2

Felles forståelse og økt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike aktørene som håndterer pasienter med muskel- og skjelettplager og langvarige smertetilstander. 

 1. Helse Sør-Øst RHF tar initiativ til at det opprettes samarbeidsarenaer regionalt for å fremme en mer felles tilnærming for pasientgruppen.
 2. Helseforetakene/sykehusene tar initiativ til at det utvikles samarbeidsarenaer mellom de ulike fagområdene og primærhelsetjenesten for en mer felles tilnærming til pasientgruppen. 
 3. Helseforetakene/sykehusene og primærhelsetjenesten utvikler mestringsrettede tiltak i primærhelsetjenesten i et samarbeid. 

 

Mål 3

Redusert bruk av invasiv behandling 

 1. Helseforetakene/sykehusene utarbeider kriterier for samarbeid på tvers av fagområder med hensikt å gi pasienten tilbud på rett plass til rett tid basert på oppdatert kunnskap. 
 2. Helse Sør-Øst RHF arbeider for at det blir økonomisk lønnsomt å velge konservative tiltak fremfor kirurgiske eller invasive tiltak for pasient gruppen. 
 3. Helse Sør-Øst RHF tar initiativ til et samarbeid mellom helseforetak og kommuner om prehabilitering der dette dokumentert leder til bedret kirurgisk resultat. 

 

Evalueringskriterier: 

 • Er samarbeidsarenaer mellom primær og spesialisthelsetjenesten etablert for å fremme en felles tilnærming for pasient gruppen?
 • Har helseforetakene utarbeidet samarbeid på tvers av fagområder basert på oppdatert kunnskap?  
 • Er det redusert bruk av invasive behandling og døgn rehabilitering for pasient gruppen?

 

Sist oppdatert 06.12.2023