logo Helse Sør-Øst

Informasjon om tilbud

Det skal være koordinerende enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer:

  • koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus)
  • en regional koordinerende enhet (RKE) i hver av de fire helseregioner
Koordinerende enhet i helseforetakene skal i henhold til lovgrunnlag og nasjonal forskrift:
  • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
  • bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
  • oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
  • sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan og koordinator

Sunnaas sykehus har fått i oppdrag og drive Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst.

Hovedoppgavene for enheten er å:

  • drifte og betjene henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering
  • bidra til at funksjonen koordinerende enheter i helseforetakene ivaretas og utvikles i tråd med lovgrunnlag og nasjonale forskrifter og være pådriver for arbeidet med IP og Koordinatorfunksjonen.
ReHabiliteringstelefonen: 800 30 061

 

Sist oppdatert 06.12.2023