logo Helse Sør-Øst

Kunnskap og kompetanse

Bakgrunnen for å etablere tverrfaglige regionale fagråd var å styrke fagutviklingen, samt å sikre et likeverdig og godt tjenestetilbud. Fagrådene skulle bidra til:

  • faglige råd overfor det regionale helseforetaket
  • råd om regional faglig koordinering
  • råd om raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer


Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. Hovedoppgavene til kompetansetjenesten er å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer og brukere. For å stimulere til god fagutvikling, er tjenesten rehabiliteringsavdelingen, institusjoner og fagpersoner for å dele erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.

Helse Sør-Øst RHF utarbeidet i 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 

Gå til kompetansetjenestens nettsider (sunnaas.no)


Pakkeforløp hjerneslag (helsenorge.no)

I Norge rammes ca. 12 000 mennesker av hjerneslag hvert år. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag blir utgitt av Helsedirektoratet og denne retningslinjen danner kunnskapsgrunnlaget for pakkeforløpet. 

Helsedirektoratet har et pågående arbeid med pakkeforløp for pasienter med langvarige smerter og muskel- og skjelettlidelser av uklar årsak.  

Pågående regionale prosjekter innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Sør-Øst

  • Innføring av ParkinsonNet i Helse Sør-Øst
  • Implementering av behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskadeSist oppdatert 06.12.2023