Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er et satsingsområde i Helse Sør-Øst. Det betyr blant annet utvikling av tjenestene og økt aktivitet.

Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav til alle regioner om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern enn somatikk.

​Planer mot 2020

En utviklingsplan er en plan for hvordan et helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Arbeidet med utviklingsplaner er et viktig bidrag i oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

I arbeidet med økonomisk langtidsplan og planforutsetninger for 2017-2020 har vi innen psykisk helsevern lagt vekt på:

 • Arbeidet med forebygging av selvmord og reduksjon i bruken av tvang skal intensiveres.
 • Det skal være en fortsatt styrking av polikliniske og ambulante funksjoner, inklusiv ambulante akutt-team.
 • Døgnkapasiteten i regionen er redusert betydelig siste år og det må utvises forsiktighet ved eventuell ytterligere omstilling, sett i lys av sykelighet, samfunnsutviklingen og økningen i antall dømte til behandling.
 • Det skal være god poliklinisk tilgjengelighet og døgnbehandlingstilbud innen voksenpsykiatri (VOP) og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i alle sykehusområder.
 • Pasienter med alvorlige psykiske lidelser/psykoser og tilbakevendende symptomatologi skal sikres god tilgjengelighet og helhetlige pasientforløp med mulighet for langtidsrettet poliklinisk behandling i DPS, i kombinasjon med innleggelse i spesialisert døgnbehandling når dette er påkrevet.
 • Det legges til rette for økt frivillighet, brukerstyrte tilbud, og legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det.
 • Behandling av tvangslidelser som en spesialisert, poliklinisk områdefunksjon i alle sykehusområder innen BUP og VOP skal sikres i henhold til føringer, gjennomført opplæringsprogram og etablerte funksjoner.
 • For behandling av spiseforstyrrelser skal det være god tilgjengelighet til både poliklinisk og døgnbasert behandling.
 • Det skal være særskilt oppmerksomhet knyttet til de alvorligste psykisk syke, god traumebehandling, voldsrisikovurderinger, samt tilstrekkelige ressurser og kapasitet innen akutt og sikkerhetspsykiatri "nivå 2" i alle helseforetak/sykehus. Kapasiteten innen regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF, med egen enhet for langtidsbehandling av særlig farlige pasienter vil følges opp.
 • Arbeidet med pakkeforløp psykisk helsevern skal initieres og følges opp i henhold til nasjonale og regionale føringer.
 • Omfanget og variasjonen i andel avslag av henviste pasienter innen psykisk helsevern krever nærmere oppfølging.

Helseforetakenes planer

Helseforetakene utvikler planer innenfor sitt sykehusområde slik at de på best mulig måte møter det behovet befolkningen har, og oppfyller de krav og føringer som har kommet fra Helse Sør-Øst RHF som eier, eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi følger opp gjennom månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene.


Avtaler med private 

Det er Helse Sør-Øst RHF som inngår avtaler med  private leverandører om leveranser av behandlingstjenester innen psykisk helsevesen. Vår rolle er å vurdere behov i regionen, inngå avtaler i henhold til gjeldende regelverk for anskaffelse og følge opp at leverandørene yter de tjenester de har avtalt - både med tanke på kvalitet og innenfor den økonomiske rammen. Vi kjøper tjenester fra private for omlag 900 millioner kroner i året.

Private institusjoner

Behandlingen gis både som polikliniske konsultasjoner eller døgnbehandling.
Det er inngått overordnet, langsiktig rammeavtale med institusjonene. Hvert år utarbeides en ytelsesavtale som konkretiserer hvilke tjenester som leveres.

 

Private avtalespesialister - psykologer og psykiatere

Helse Sør-Øst RHF har avtale med privatpraktiserende spesialister innen psykisk helsevern. I følge lov om pasientrettigheter §2- 4 har henvisende lege en rolle som medisinskfaglig koordinator, og skal derfor bidra til at pasientene kun står i èn kø av gangen. Pasienten har ikke rett til å stå på venteliste flere steder samtidig for samme tilstand, Jmf §2-2. Avtalespesialisten som mottar henvisningen skal svare innen 1-2 uker ifølge rutinebeskrivelse utarbeidet mellom avtalespesialistene og Helse Sør-Øst RHF. Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted har blant annet informasjon om hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted på tlf. 800 41 004 eller 800 50 004.

Du kan klikke på lenkene under for å få oversikt over spesialister i det enkelte fylket. Oversikten gir informasjon om navn, adresser og telefonnummer til spesialistene.

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har informasjon om henvisningsrutiner og hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har.

Du kan ringe kontoret, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted på tlf. 800 41 004 eller 800 50 004


Redusert og riktig bruk av tvang

Det er et mål å redusere bruk av tvang og samtidig arbeide for riktig bruk av tvang når det er nødvendig.

Vi har utarbeidet "Regional plan for økt frivillighet". Denne inneholder mange konkrete anbefalinger og tiltak for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

Om planen

Regional plan har anbefalinger og tiltak som kan gjøre en forskjell. Det er også lagt til grunn kunnskap om hvordan gjennomføre vellykkede endringer, der motivasjon for endring er den første forutsetningen, korrekte data den andre og ledelsesforankring den siste og viktigste forutsetningen.

Utsatte sykdomsgrupper – ”kjernegruppe for tvang”  er omtalt i planen med tanke på forebygging og tidlig intervensjon. Planen inneholder tiltak som retter seg mot bruk av tvang  etter psykisk helsevern-loven på ulike steder i pasientforløpet: 

 • Som forebyggende tiltak
 • I innleggelsessituasjonen før pasienten kommer inn i spesialisthelsetjenesten 
 • I innleggelsessituasjonen - første døgnet i spesialisthelsetjenesten
 • Underveis i behandlingen -i løpet av innleggelsen
 • Etter utskrivelsen

 

Helse Sør-Øst skal ha et samhandlende psykisk helsevern preget av  åpenhet, kvalitet og tillit, tuftet på Opptrappingsplanens mål og verdier med integrert brukerkunnskap i alle ledd av tjenesten med hovedutviklingsområder knyttet til:          

 • Brukerperspektiv og brukerkunnskap
  • med åpenhet og økt frivillighet i all behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Fag, forskning, kvalitet og likeverdige tjenester
 • Tilgjengelighet og ressurser
 • Behandling og organisering i sykehusområdene
 • Samhandling og helhetlige pasientforløp

Prosess og forankring

Tiltakene og anbefalingene er i utgangspunktet utarbeidet av Regionalt Fagråd for psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Endelig plan er deretter utarbeidet og forankret blant fagdirektører, konserntillitsvalgte og Brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 

Rapport - Redusert bruk av tvangsmidler i Helse Sør-Øst


Medisinfri behandling

Pasienter i psykisk helsevern skal, så langt det er forsvarlig, kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfritt).

Planer

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en plan for gjennomføring av medisinfri behandling innen psykisk helsevern.

Det er også inngått en overordnet protokoll for medisinfri behandling mellom Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Regionalt brukerutvalg, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Helse Sør-Øst RHF.


Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har sammen med Helsedirektoratet gjennomført et prosjekt hvor formålet har vært å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten for å sikre at barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for.


BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF startet i andre halvår 2018 et prosjekt innen psykisk helsevern for barn og unge: Målet med prosjektet er å rekruttere og beholde fagpersoner i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt sikre en stabil bemanning og rett kompetanse i fremtiden.  Utfordringsbildet er sammensatt og BUP-prosjektet gjennomfører mange tiltak samtidig.

Fant du det du lette etter?