Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er et satsingsområde i Helse Sør-Øst. Det betyr blant annet utvikling av tjenestene og økt aktivitet.

Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav til alle regioner om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern enn somatikk.

​​Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling

Regional fagplan for psykisk helsevern og rusbehandling gir retning for utviklingen av tjenestene i helseforetakene og sykehusene i regionen frem mot 2035.
Fagplanen ble behandlet i styret for Helse Sør-Øst RHF 22. april 2021.

Avtaler med private 

Det er Helse Sør-Øst RHF som inngår avtaler med  private leverandører om leveranser av behandlingstjenester innen psykisk helsevesen. Vår rolle er å vurdere behov i regionen, inngå avtaler i henhold til gjeldende regelverk for anskaffelse og følge opp at leverandørene yter de tjenester de har avtalt - både med tanke på kvalitet og innenfor den økonomiske rammen. Vi kjøper tjenester fra private for omlag 900 millioner kroner i året.

Private institusjoner

Behandlingen gis både som polikliniske konsultasjoner eller døgnbehandling.
Det er inngått overordnet, langsiktig rammeavtale med institusjonene. Hvert år utarbeides en ytelsesavtale som konkretiserer hvilke tjenester som leveres.

 

Private avtalespesialister - psykologer og psykiatere

Helse Sør-Øst RHF har avtale med privatpraktiserende spesialister innen psykisk helsevern. I følge lov om pasientrettigheter §2- 4 har henvisende lege en rolle som medisinskfaglig koordinator, og skal derfor bidra til at pasientene kun står i èn kø av gangen. Pasienten har ikke rett til å stå på venteliste flere steder samtidig for samme tilstand, Jmf §2-2. Avtalespesialisten som mottar henvisningen skal svare innen 1-2 uker ifølge rutinebeskrivelse utarbeidet mellom avtalespesialistene og Helse Sør-Øst RHF. Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted har blant annet informasjon om hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har. Du kan ringe Informasjonstjenesten Velg Behandlingssted på tlf. 800 41 004 eller 800 50 004.

Du kan klikke på lenkene under for å få oversikt over spesialister i det enkelte fylket. Oversikten gir informasjon om navn, adresser og telefonnummer til spesialistene.

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har informasjon om henvisningsrutiner og hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har.

Du kan ringe kontoret, Informasjonstjenesten Velg behandlingssted på tlf. 800 41 004 eller 800 50 004


Redusert og riktig bruk av tvang

Det er et mål å redusere bruk av tvang og samtidig arbeide for riktig bruk av tvang når det er nødvendig.

Vi har utarbeidet "Regional plan for økt frivillighet". Denne inneholder mange konkrete anbefalinger og tiltak for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern.

Om planen

Regional plan har anbefalinger og tiltak som kan gjøre en forskjell. Det er også lagt til grunn kunnskap om hvordan gjennomføre vellykkede endringer, der motivasjon for endring er den første forutsetningen, korrekte data den andre og ledelsesforankring den siste og viktigste forutsetningen.

Utsatte sykdomsgrupper – ”kjernegruppe for tvang”  er omtalt i planen med tanke på forebygging og tidlig intervensjon. Planen inneholder tiltak som retter seg mot bruk av tvang  etter psykisk helsevern-loven på ulike steder i pasientforløpet: 

 • Som forebyggende tiltak
 • I innleggelsessituasjonen før pasienten kommer inn i spesialisthelsetjenesten 
 • I innleggelsessituasjonen - første døgnet i spesialisthelsetjenesten
 • Underveis i behandlingen -i løpet av innleggelsen
 • Etter utskrivelsen

 

Helse Sør-Øst skal ha et samhandlende psykisk helsevern preget av  åpenhet, kvalitet og tillit, tuftet på Opptrappingsplanens mål og verdier med integrert brukerkunnskap i alle ledd av tjenesten med hovedutviklingsområder knyttet til:          

 • Brukerperspektiv og brukerkunnskap
  • med åpenhet og økt frivillighet i all behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Fag, forskning, kvalitet og likeverdige tjenester
 • Tilgjengelighet og ressurser
 • Behandling og organisering i sykehusområdene
 • Samhandling og helhetlige pasientforløp

Prosess og forankring

Tiltakene og anbefalingene er i utgangspunktet utarbeidet av Regionalt Fagråd for psykisk helsevern i Helse Sør-Øst. Endelig plan er deretter utarbeidet og forankret blant fagdirektører, konserntillitsvalgte og Brukerutvalget i Helse Sør-Øst. 

Rapport - Redusert bruk av tvangsmidler i Helse Sør-Øst


Medisinfri behandling

Pasienter i psykisk helsevern skal, så langt det er forsvarlig, kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfritt).

Planer

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en plan for gjennomføring av medisinfri behandling innen psykisk helsevern.

Det er også inngått en overordnet protokoll for medisinfri behandling mellom Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Regionalt brukerutvalg, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon og Helse Sør-Øst RHF.


Prosjekter

BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i perioden 2018 - 2020 et regionalt prosjekt for å få til varig endring og styrking av fagområdet, det såkalte BUP-prosjektet. Målet var både å styrke rekruttering, særlig av lege- og psykologspesialister, og å beholde og videreutvikle kompetanse i virksomhetene.

Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

Helse Sør-Øst RHF gjennomførte sammen med Helsedirektoratet i perioden 2015-2017 et prosjekt som skulle sikre at barn i barnevernsinstitusjoner i større grad får helsehjelpen de har behov for, og at psykiske lidelser oppdages og avdekkes. I prosjektet ble nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten testet ut. Fant du det du lette etter?