logo Helse Sør-Øst

Avtaler med private

Helse Sør-Øst RHF inngår avtaler med private leverandører av behandlingstilbud innen psykisk helsevesen. Vår rolle er å vurdere behov i regionen, inngå avtaler og følge opp leverandørene. Da er vi opptatt av kvalitet, aktivitet og økonomi. . 

Behandlingen gis både som polikliniske konsultasjoner og som døgnbehandling. 
Det er inngått overordnede, langsiktig rammeavtaler med institusjonene. Hvert år blir det utarbeidet en ytelsesavtale for hver avtalepart som konkretiserer hvilke tjenester som skal leveres. 
De private avtalepartene trekkes inn i overordnet planarbeid slik som regional utviklingsplan og regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er tett samarbeid mellom de private avtalepartene og helseforetakene om pasientforløpene. 

Det avholdes minimum ett oppfølgingsmøte med alle avtalepartene hvert år. Dette skjer hver høst i forbindelse med utarbeidelsen av de årlige ytelsesavtalene. Det avholdes også møter i vårhalvåret etter behov.


 

Helse Sør-Øst RHF har avtale med privatpraktiserende spesialister i psykologi og psykiatri (psykologer og psykiatere). Avtalespesialistene er selvstendig næringsdrivende, men har avtale med det regionale helseforetaket om drift av avtalehjemmel.

Fram til nå har ikke pasienter som henvises til avtalespesialist fått sine rettigheter vurdert i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke gis rett til å få vurdert sin helsetilstand innen ti dager eller blir tildelt en juridisk bindende frist for når behandlingen senest skal starte. 

Det er imidlertid bestemt at det skal etableres felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Målet er at alle henvisningene til psykisk helsevern skal sendes ett sted for rettighetsvurdering før de fordeles til DPS-enes ulike tilbud og til avtalespesialister eller til andre tilbud på kommunalt nivå. Dette omtales som «en vei inn» for alle henvisninger i psykisk helsevern. Det er etablert et regionalt prosjekt for innføring av felles henvisningsmottak, og målet er at felles henvisningsmottak er etablert ved alle DPS i løpet av 2023. Frem til slike felles henvisningsmottak er etablert, skal henvisninger sendes direkte til avtalespesialistene for vurdering.
Informasjonstjenesten Velg behandlingssted har informasjon om henvisningsrutiner og hvilke tilbud de ulike avtalespesialistene har.

Velg behandlingssted

Sist oppdatert 25.04.2024