logo Helse Sør-Øst
Ikon

DelMedMeg

Flere sykehus har tatt i bruk et nytt verktøy for å måle kvaliteten på behandlingen i psykisk helsevern. Verktøyet kalles DelMedMeg.

I 2015 begynte Lovisenberg Diakonale Sykehus å systematisere pasientenes opplevelser og tilbakemeldinger. Denne kartleggingen ble senere implementert i CheckWare, og svarene fra pasientene gikk direkte inn i journalen som en rapport. Denne rapporten kunne den enkelte behandler bruke til å planlegge og justere behandlingen underveis.

Pasientenes svar på gruppenivå ble også lagt inn i et kvalitetsregister som ga informasjon til ledelsen om hvordan tjenesten fungerer. Dette ble kjent som LOVePROM-modellen.

Flere sykehus og helseforetak hadde startet med tilsvarende arbeid og fanget interesse for måten Lovisenberg Diakonale Sykehus jobbet med pasientrapporterte data.  I 2020 ble det derfor formalisert et faglig samarbeid mellom flere helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Dette kalles LOVePROM-samarbeidet.

I dette samarbeidet ble det utviklet et verktøy som kalles DelMedMeg.

Etter hvert har det kommet til flere parter, både private aktører og helseforetak utenfor Helse Sør-Øst. Målet med samarbeidet er å lage en felles løsning for elektronisk innsamling av data som er automatisert, klinisk nyttig og som bidrar til forbedring av behandlingskvalitet.

I tillegg er det et mål å tilrettelegge for klinikknær forskning og annen utvikling.

Det finnes mange kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern. Disse handler om frister, aktivitet og prosedyrer. Dokumenter må være på plass, og forskrifter og lover må følges. Mye av det som måles handler om administrative og organisatoriske forhold rundt tjenesten.

Det har vært lite kartlegging av kvaliteten på innholdet i behandlingen: Er pasienten enig i målet med behandlingen og måten å jobbe med problemene på? Er symptomene på psykiske plager og problemer endret? Opplever pasienten bedre relasjoner, meningsfulle aktiviteter og mer mestring? Opplever pasienten tillit til sin behandler? 

Nå skal kvaliteten undersøkes bedre, og det skal jobbes systematisk med kartlegging. 
Hvordan har pasientene det, og hvordan opplever de behandlingen?

Målet er å få bedre kunnskap om hva som virker for hvem, hvem vi klarer å hjelpe, og hva som påvirker behandlingsresultatene.

I DelMedMeg kartlegger vi

  • Bakgrunn
  • Somatisk helse og medisinbruk
  • Fysisk og sosialt funksjonsnivå
  • Psykiske plager
  • Livssituasjon knyttet til arbeid, studier, økonomi og bolig
  • Målsetting og behov med behandlingen
  • Tilfredshet med behandlingen

Dersom det er aktuelt, kartlegger vi også

  • Barn som pårørende
  • Alkohol og annen rusbruk
Sist oppdatert 25.04.2024