logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Doktorgradsstipend

føringer og obligatoriske vedlegg

Page in English

Sammendrag
Type støtte Doktorgradsstipend 
Søknadsadgang  Ansatte med doktorgrad, minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon og hovedstilling i regionen
Tildelingsperiode  3 år – 100 % eller 6 år – 50 %
Tildelingsbeløp  Årlig rundsum (1 294 000 kr for 2024)  
Senest mulig oppstartsdato  1. desember 2024 

Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte postdoktorstipend.  

Prosjektleder  

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være i regionen. Hovedstillingen kan være i helsesektoren eller andre sektorer. 
 
Søknadskategorien åpner også for å søke som ekstern prosjektleder for et doktorgradsprosjekt ved et ikke-universitetssykehus i regionen (jf. utlysningsteksten). Prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet skal da presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen.  
 
Prosjektleder er faglig ansvarlig for den daglige driften og gjennomføringen av prosjektet og skal være hoved- eller medveileder for doktorgradsstipendiaten. Det forutsettes at retningslinjer for hoved- og medveileder ved aktuelt universitet følges.

Varighet og finansiering 

Doktorgradsstipend skal som hovedregel ha en varighet tilsvarende tre årsverk. Stipendet kan tas ut som en 50 % eller 100 % doktorgradsstilling i prosjektet.  
 
Doktorgradsstipend av kortere varighet (min. ett årsverk) tildeles kun dersom kandidaten allerede har påbegynt sitt doktorgradsarbeid uten finansiering fra andre kilder eller bare har mottatt interne midler tilsvarende inntil to årsverk fra søkerinstitusjonen. Det skal i så fall redegjøres for slik finansiering i prosjektbeskrivelsen.  
 
Helse Sør-Øst RHF gir ikke støtte til kandidater som allerede har avlagt doktorgrad eller som har mottatt annet doktorgradsstipend fra Helse Sør-Øst RHF eller andre finansieringskilder tidligere. Det er ikke tillatt å dele doktorgradsstipendet mellom flere kandidater. 
 
Helse Sør-Øst RHF tildeler en rundsum for denne kategorien som inkluderer lønnskostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2024 er satsen på 1 294 000 kr for doktorgradsstipend. Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien.  

Doktorgradskandidat 

Søknader om doktorgradsstipend skal fremmes uten navngitt kandidat. Navnet på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt.  

Doktorgradskandidaten skal være ansatt og ha sin fysiske hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele prosjektperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet.  
 
Doktorgradskandidaten kan ikke selv være prosjektleder. 

Obligatoriske vedlegg ved søknad om doktorgradsstipend 

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i én felles pdf-fil. Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
 
Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.  
 
Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 

Vedlegg Krav Formatkrav
CV Prosjektleders CV skal vedlegges.  
 
Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders CV vedlegges. 
 
Se forslag til mal for CV
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.  
Publikasjonsliste  Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges.  
 
Hvis prosjektleder ikke er hovedveileder, skal også hovedveileders publikasjonsliste vedlegges.   
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.  
Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner. 
Prosjektbeskrivelse  Se mal for prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Intensjonsavtale om samarbeid  - ekstern prosjektleder 

Hvis prosjektleder er ansatt ved annen søknadsberettiget institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.  


Se forslag til mal - intensjonsavtale ekstern prosjektleder

 
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar 

Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer.

 
Se mal bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar 

 

 

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.04.2023