logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Helse Sør-Øst RHF lyser ut forskningsmidler for 2025 

Helse Sør-Øst RHF utlyser ca. 130 millioner kroner til helseforskning i regionen. Utlysningen er tematisk åpen for alle forskningsområder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det avsatt inntil 10 millioner kroner til målretting av forskningsmidler til prioriterte områder og inntil 5 millioner kroner til strategisk tildeling av forskningsmidler til ikke-universitetssykehus.

Page in English

Søknadsfrist er onsdag 4. september 2024 kl. 16.00. 

Søknadskategorier 

For 2025 kan det søkes om forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:  

 • Doktorgradsstipend  
 • Postdoktorstipend 
 • Åpen prosjektstøtte  

Se føringer og oversikt over obligatoriske vedlegg for søknader innen alle kategoriene.

 

Hvem kan søke? 

Prosjektleder (søker) må ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være ved enten søkerinstitusjonen eller en annen institusjon i regionen. Se krav til prosjektleder og liste over godkjente søkerinstitusjoner.   

Merk at hver prosjektleder kun kan sende inn én søknad gjennom egen søkerinstitusjon i denne utlysningen.  

Helse Sør-Øst RHF har satt en øvre årlig grense for tildelingsbeløp pr. prosjektleder. Denne grensen er på 4,5 millioner kroner for 2025 og inkluderer både pågående og nye forskningsprosjekter, uavhengig av søknadskategori.   

 

Valg av faggruppe for fordeling av søknaden til relevant fagpanel  

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning (eSøknad). I søknadsskjemaet er det en valgliste for klassifisering av søknaden i en av følgende faggrupper:  

 • Klinisk forskning innen psykisk helse og rus/avhengighet  
 • Forskning innen helsetjeneste, helseøkonomi, folkehelse, epidemiologi, m.m. 
 • Klinisk somatisk forskning  
  • Klinisk somatisk forskning, inkl. behandlingsforskning  
  • Helse- og biomedisinsk informatikk  
 • Biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv 
  • Eksperimentell medisinsk forskning 
  • Translasjonsforskning og presisjonsmedisin 

Fagpanelene er satt sammen slik at de reflekterer tematisk profil innenfor hver faggruppe og de fagområdene som inngår i søknadene i disse gruppene. Korrekt klassifisering av søknaden er derfor et sentralt element i søknadsprosessen og for fordelingen av søknader til fagpanelets medlemmer.  

Vær oppmerksom på at det er lagt til undergrupper i faggruppene for klinisk somatisk forskning og biomedisinsk forskning med translasjonsperspektiv. Undergruppene kan bli slått sammen hvis søknadsantallet i en gruppe blir særlig lavt. 

Merk! Prosjektleder har selv ansvar for å klassifisere søknaden i rett faggruppe. Forskningsadministrasjonen i Helse Sør-Øst RHF kan ikke bidra til omklassifisering av søknaden etter at søknadsfristen har utløpt.  

Se beskrivelse av sammensetningen av hver faggruppe. 

 

Målretting av forskningsmidler til tematiske områder 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å målrette inntil 10 millioner kroner av utlysningspotten til prioritering av ordinære forskningsprosjekter innen tre områder: 

 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
 • Desentraliserte tjenester og sømløse pasientforløp 
 • Digitalisering 

Se beskrivelse av de prioriterte tematiske områdene. 

 

Strategisk tildeling til ikke-universitetssykehus 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at det fortsatt skal avsettes egne forskningsmidler til ikke-universitetssykehusene i regionen på samme nivå som tidligere. Tildelingen av strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus er innlemmet i denne utlysningen.    

Se føringer for strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus 

 

Krav til utforming 

Søknaden må være komplett og oppfylle alle krav i utlysningen. Vi gjør særlig oppmerksom på følgende:  

 • Prosjektleder må oppfylle alle formelle krav. 
 • Søknaden må inneholde alle obligatoriske vedlegg.  
 • Budsjettet må settes opp i henhold til føringene for den aktuelle søknadskategorien. 
 • Det skal redegjøres for brukermedvirkning i prosjektet, eventuelt begrunnes hvorfor dette ikke er relevant.  

Søknader som ikke overholder alle krav gitt i utlysningen kan bli avvist. Se oversikt over mulige årsaker til avvisning 

 

Søknadsskjema 

Opprett søknad om forskningsmidler. 

 

Vurderingskriterier og søknadsbehandling  

Søknadene fordeles til medlemmer i ulike fagpaneler som foretar en faglig vurdering av søknadene basert på tre vurderingskriterier for vitenskapelig kvalitet og tre vurderingskriterier for forventet nytteverdi for pasientbehandling 

Se beskrivelse av hele prosedyren for behandling av søknader om regionale forskningsmidler i Helse Sør-Øst RHF.  

 
Ofte stilte spørsmål og kontaktinformasjon 

Du finner svar på mange spørsmål vedrørende utlysningen under ofte stilte spørsmål. Hvis du har flere spørsmål utover dette, kan du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler@helse-sorost.no 

Ta eventuelt kontakt med:
Randi Vad: tlf. 936 18 028  
Berit Merete Øien: tlf. 974 00 284

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den norske og engelske versjonen av utlysningsdokumentene vil den norske versjonen være førende. 

 

 

Sist oppdatert 01.07.2024