logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Postdoktorstipend

føringer og obligatoriske vedlegg

Page in English

Sammendrag
Type støtte  Postdoktorstipend 
Søknadsadgang  Ansatte med doktorgrad, minst 20 % stilling ved søknadsberettiget institusjon og hovedstilling i regionen
Tildelingsperiode  3 år – 100 % eller 6 år – 50 % 
Tildelingsbeløp  Årlig rundsum (1 294 000 kr for 2024) 
Senest mulig oppstartsdato  1. desember 2024 

Antall tildelinger vil kunne bli vurdert opp mot antall tildelte doktorgradsstipend. 

Prosjektleder 

Prosjektleder skal ha doktorgrad og være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. I tillegg må prosjektleders hovedstilling være i regionen. Hovedstillingen kan være i helsesektoren eller andre sektorer. 
 
Søknadskategorien åpner også for å søke som ekstern prosjektleder for et postdoktorprosjekt ved et ikke-universitetssykehus i regionen (jf. utlysningsteksten). Prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet skal da presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen.  
 
Det er anledning til å søke om midler til eget postdoktorstipend hvis øvrige krav for prosjektleder er oppfylt.  

Varighet og finansiering  

Helse Sør-Øst RHF finansierer ett postdoktorstipend pr. kandidat for en periode tilsvarende minimum to årsverk og maksimum tre årsverk. Postdoktorstipendet kan tas ut som en 50 % eller 100 % postdoktorstilling i prosjektet.  
 
Ansettelsen av postdoktorkandidat må også være i henhold til søkerinstitusjonens egne regler om postdoktorstillinger. Postdoktorstipendet kan ikke deles av flere kandidater.  
 
Helse Sør-Øst RHF tildeler en årlig rundsum til postdoktorstipend. Rundsummen inkluderer lønnsmidler, indirekte kostnader og driftsmidler. For 2024 er satsen på 1 294 000 kr for postdoktorstipend. Det er ikke mulig å søke om ekstra driftsmidler i denne kategorien.  

Postdoktorkandidat 

Søknader om postdoktorstipend skal fremmes uten navngitt postdoktorkandidat dersom søknaden ikke gjelder eget postdoktorstipend til prosjektleder. Navn på kandidaten skal meldes inn til Helse Sør-Øst RHF straks kandidaten er ansatt.  
 
Postdoktorkandidaten skal være ansatt og ha sin fysiske hovedarbeidsplass ved søkerinstitusjonen i hele stipendperioden med unntak av eventuelt forskningsopphold i utlandet. Disputasen må være godkjent før kandidaten ansettes i postdoktorstillingen.  

Obligatoriske vedlegg for søknad om postdoktorstipend 

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen pdf-fil, mens alle andre vedlegg må samles i én felles pdf-fil.  
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
 
Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.  
 
Merk! Søknad og vedlegg skal være på engelsk. Norsk kan kun benyttes når malene er på norsk. 

Vedlegg Krav Formatkrav
CV Prosjektleders CV skal vedlegges.  
 
Se forslag til mal for CV 
CVen skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.  
Publikasjonsliste  Publikasjonsliste for prosjektleder skal vedlegges.    Publikasjonslisten skal bestå av relevante publikasjoner, og skal ikke overstige 3 sider.  
 
Originalartikler bør listes opp før ev. andre typer vitenskapelige publikasjoner. 
Prosjektbeskrivelse  Se mal for prosjektbeskrivelsen  Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste.  
Intensjonsavtale om samarbeid - ekstern prosjektleder 

Hvis prosjektleder er ansatt ved annen søknadsberettiget institusjon i regionen enn søkerinstitusjonen (ekstern prosjektleder), skal det vedlegges en intensjonsavtale om samarbeid.

Se forslag til mal  

 
Bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar 

Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, skal det vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. 


Se mal bekreftelse på overføring av prosjektlederansvar 

 

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.01.2023