logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Prioritering av forskningsmidler til tematiske områder

Page in English

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å målrette inntil 10 mill. kroner av utlysningspotten til prioritering av forskningsprosjekter innen tre områder (jf. sak 040-023). I år vil utlysningen av disse midlene gjennomføres i samme prosess som for ordinære søknader (se beskrivelse av søknadsbehandling i Helse Sør-Øst).  


Målrettingen skal understøtte forskning innenfor særskilte tema og områder som er viktige for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten, bl.a. med mål om mer effektive tjenester og økt digitalisering.

Prioriteringen er foretatt med utgangspunkt i følgende styringsdokumenter: 
  

 • Regional utviklingsplan 2040 Helse Sør-Øst  
 • Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023  
 • Delstrategi pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring Helse Sør-Øst  
 • Regional fagplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
 • Nasjonal strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023) 
   

Søknader om prioriterte midler forventes å ha bakgrunn i disse styringsdokumentene og skal ha sine hovedaktiviteter innen ett av de prioriterte områdene. Det er ikke tilstrekkelig at temaet kun inngår som et delelement i søknaden.  
 
Prosjektleder må selv angi hvilket område søknaden gjelder ved å velge riktig alternativ i valglisten for prioritering i søknadsskjemaet. 
 
Merk! Brukermedvirkning er obligatorisk i prosjekter innenfor prioriterte områder. 
 
I denne utlysningen er følgende tematiske områder prioritert:  
 

 • Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn 

  • Behandlingsforskning og forskning knyttet til helhetlige behandlingsforløp og samhandling, tilbakemeldingsinformerte tjenester og nye, effektive digitale løsninger i behandling og pasientkommunikasjon. 
    
 • Helsekompetanse 

  • Studier av individrettede tiltak, dvs. tiltak rettet direkte mot styrking av individers helsekompetanse, og systemrettede tiltak rettet mot organisasjon og strukturelle endringer i helsetjenesten.  
  • Forskning på samhandling og bruk av nye digitale løsninger som personellbesparende tiltak. 
    
 • Pasientsikkerhet 

  • Forskning med mål om å øke kunnskapsgrunnlaget om kvalitet, trygghet og sikkerhet for helsetjenestene slik at pasienter ikke utsettes for unødig risiko eller skade som følge av diagnostikk, behandling og oppfølging. Brukererfaringer og gode, relevante pasientdata er sentrale informasjonskilder for arbeid med pasientsikkerhet. Det er behov for større forskningsaktivitet innenfor dette området både for videreutvikling av metoder og arbeidsprosesser og for å etablere bedre datakvalitet. 

 
Det utlyses også forskningsmidler til et målrettet regionalt forskningsnettverk innen effektivisering/ helsepersonellbesparende. 
 
Se utlysningsteksten for lenke til søknadsskjema, maler og andre relevante nettsider tilknyttet utlysningen. 
 

Sist oppdatert 02.06.2023