Regionale forskningsnettverk

Føringer og obligatoriske vedlegg for regionale forskningsnettverk 2018

Et regionalt forskningsnettverk er et strategisk virkemiddel for å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av et avgrenset forskningsområde i regionen utover det som kan oppnås av ett enkelt forskningsmiljø alene.

Det er ønskelig at det regionale nettverket omfatter ulike profesjoner i et tverrfaglig samarbeid. 


Målsetting med regionale forskningsnettverk

Målsetting:

 • Kompetanseheving gjennom felles aktiviteter i nettverket (f.eks. kunnskapsdeling gjennom seminarer og møter, deling av metodekunnskap, felles kurs osv.)
 • Økt forskningsproduksjon av høy kvalitet (målt ved økt antall vitenskapelige publikasjoner, siteringer osv.)
 • Økt konkurranseevne (innhenting av ekstern/ internasjonal forskningsfinansiering, rekruttering av forskere nasjonalt/internasjonalt)
 • Økt tverrfaglighet
 • Økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, f.eks. gjennom økt deltagelse i internasjonalt finansierte / EU-prosjekter

Krav til regionale forskningsnettverk

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus.
 
Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst. Nettverket bør også samarbeide med universiteter/høgskoler i regionen, samt andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.


Relevante aktiviteter

Et regionalt forskningsnettverk bør:

 • Legge til rette for samarbeidsprosjekter regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt (eks: EU-prosjekter) bl.a. gjennom forskerutveksling
 • Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/eller kurs for sine medlemmer som medvirker til kompetanseheving
 • Samarbeide om ev. drift/ utnyttelse av relevant infrastruktur
 • Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter
 • Legge til rette for brukermedvirkning i forskningen tilknyttet nettverket 

  I tillegg forventes det at nettverket arbeider for tilrettelegging for søknader til større, konkurranseutsatte forskningsmidler fra internasjonale finansieringskilder.

   

Leder for det regionale forskningsnettverket

Leder for det regionale forskningsnettverket skal ha doktorgrad og fast ansettelse ved søkerinstitusjonen.

Organisering og oppgavefordeling

 • Organisering:

Forskningsnettverket skal ha et kjernemiljø med overordnet ansvar for koordinering og drift.

 • Oppgaver for koordinerende kjernemiljø:
  • Legge til rette for og delta i samarbeidsprosjekter
  • Lede utvikling og implementering av nettverkets faglige strategi
  • Arrangere og lede strategiske og faglige nettverksmøter
  • Delta i forskerutveksling
  • Drifte egen nettside for nettverket og bidra til synliggjøring av forskningsområdet
 • Referansegruppe/styringsgruppe, fagråd

Nettverket bør ha en referansegruppe/styringsgruppe som inkluderer relevante brukerrepresentanter.

For større nettverk og/eller for nettverk knyttet til mindre etablerte forskningsområder kan det også være hensiktsmessig å etablere et fagråd sammensatt av eksterne forskere (nasjonalt og internasjonalt) med spisskompetanse på området. Fagrådet bør f.eks. kunne bidra under utvikling av en forskningsstrategi for fagområdet.

Hva kan det søkes om støtte til?

Helse Sør-Øst RHF tildeler årlig inntil 2 mill. kr i inntil tre år til regionale forskningsnettverk.

Regionale forskningsnettverk kan søke om støtte til:

 • Administrasjon og koordinering av forskningsnettverket (koordinator)
 • Nettverksaktiviteter (jf. avsnitt relevante aktiviteter)
   
  Det er ikke anledning til å søke om nettverksmidler til innkjøp av utstyr, vitenskapelige stillinger eller generell drift av forskningsprosjekter. Slike prosjektaktiviteter skal fortrinnsvis dekkes gjennom ordinære forskningsmidler.

Forlengelse av nettverksperioden

Etter at den første nettverksperioden har utløpt, er det mulig å søke om ytterligere 2 mill. kr pr. år i inntil 3 år i den ordinære søknadsprosessen. Helse Sør-Øst RHF tildeler støtte i maksimum 6 år til samme regionale forskningsnettverk.   

Ved søknad om forlengelse av nettverket skal det gis en oversikt over innsendte og innvilgede søknader om ekstern finansering i første nettverksperiode. 

Obligatoriske vedlegg til søknad om regionalt forskningsnettverk

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt, Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan en 9 pkt font benyttes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk. 


CVer

CV for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/sykehus i nettverket skal vedlegges

Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk. 

Forskningsproduksjon

Publikasjonslister for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/sykehus skal vedlegges. 

Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og skal ikke overstige tre sider. 


Beskrivelse av nettverket

Se mal for beskrivelse av nettverket

Beskrivelsen av nettverket skal skrives på engelsk. Den skal være på maks 10. sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.