Regionale forskningsnettverk

Føringer og obligatoriske vedlegg for regionale forskningsnettverk 2019

Tilbake
Sammendrag​

​Type støtte:
​Regionalt forskningsnettverk 
Kilde:
​Regionale konkurranseutsatte forskningsmidler
​Søknadsadgang:
​Ansatte med doktorgrad og minst 20 % fast stilling i søknadsberettiget institusjon
​Tildelingspreriode:
​3 år
​Tildelingsbeløp:
​1,5 mill. kr årlig. Totalt 4,5 mill. kr for hele nettverksperioden
​Budsjettramme
​1 - 3 tildelinger
Senest mulig oppstartsdato:
​1. desember 2019


Definisjon og formål

Et regionalt forskningsnettverk er et strategisk virkemiddel for å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde i regionen utover det som kan oppnås av ett enkelt forskningsmiljø alene.  


Målsetting med regionale forskningsnettverk

Målsetting:

 • Kompetansebygging gjennom felles aktiviteter i nettverket (f.eks. kunnskapsdeling gjennom seminarer og møter, deling av metodekunnskap, felles kurs osv.
 • Økt tverrfaglig samarbeid mellom flere profesjoner
 • Økt forskningsproduksjon av høy kvalitet (målt f.eks. ved publisering, siteringer osv.
 • Økt konkurranseevne (innhenting av ekstern/ internasjonal forskningsfinansiering, rekruttering av forskere nasjonalt/internasjonalt)
 • Økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid, f.eks. gjennom økt deltagelse i internasjonalt finansierte / EU-prosjekter
 • Bedre ressursutnyttelse og større kritisk masse


Krav til regionale forskningsnettverk

Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst, men nettverket kan gjerne samarbeide med andre forskningsmiljøer både nasjonalt og/eller internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse.

Nettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved tre eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus.

Merk! Et regionalt forskningsnettverk i Helse Sør-Øst skal samarbeide om flere forskningsprosjekter innenfor et fagområde. Deltagelse i kun ett felles multisenterstudie anses ikke som et regionalt forskningsnettverk.

Det skal være brukermedvirkning i de regionale forskningsnettverkene på strategisk nivå (f.eks styrings- eller referansegruppe) og/ eller i samarbeidsprosjekter tilknyttet nettverket.


Relevante aktiviteter

Et regionalt forskningsnettverk bør:

 • Legge til rette for samarbeidsprosjekter regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt (eks: EU-prosjekter) f.eks gjennom forskerutveksling
 • Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/ eller kurs for sine medlemmer som medvirker til kompetanseheving
 • Samarbeide om ev. drift/ utnyttelse av relevant infrastruktur
 • Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter
 • Legge til rette for brukermedvirkning i forskningen tilknyttet nettverket


I tillegg forventes det at nettverket arbeider for tilrettelegging for søknader til større, konkurranseutsatte forskningsmidler fra internasjonale finansieringskilder. 


Leder for det regionale forskningsnettverket

Leder for det regionale forskningsnettverket skal ha doktorgrad og fast ansettelse ved søkerinstitusjonen.


Organisering og oppgavefordeling

a. Organisering:

 • Forskningsnettverket skal ha et kjernemiljø med overordnet ansvar for koordinering og drift

 b. Oppgaver for koordinerende kjernemiljø:

 • Arrangere og lede strategiske og faglige nettverksmøter
 • Lede utvikling og implementering av nettverkets faglige strategi
 • Legge til rette for og delta i samarbeidsprosjekter
 • Drifte egen nettside for nettverket og bidra til synliggjøring av forskningsområdet
 • Koordinere brukermedvirkning i forskningsprosjektene som inngår i nettverket og/ eller på strategisk nivå i en styringsgruppe/referansegruppe. 

 c. Referansegruppe/styringsgruppe, fagråd
 • Nettverket bør ha en referansegruppe/ styringsgruppe som inkluderer relevante brukerrepresentanter.

For større nettverk og/ eller for nettverk knyttet til mindre etablerte forskningsområder kan det også være hensiktsmessig å etablere et fagråd sammensatt av eksterne forskere (nasjonalt og internasjonalt) med spisskompetanse på området. Fagrådet bør f.eks. kunne bidra under utvikling av en forskningsstrategi for fagområdet.

Hva kan det søkes om støtte til?

Helse Sør-Øst RHF tildeler årlig inntil 1,5 mill. kr i inntil tre år til regionale forskningsnettverk. 

Regionale forskningsnettverk kan søke om støtte til:

 • Administrasjon og koordinering av forskningsnettverket (koordinator)
 • Nettverksaktiviteter (jf. avsnitt relevante aktiviteter)


Det er ikke anledning til å søke om midler til:

 • generell drift av forskningsprosjekter, vitenskapelige stillinger eller innkjøp av utstyr . Slike prosjektaktiviteter skal fortrinnsvis dekkes gjennom ordinære forskningsmidler.
 • Godtgjørelse av utenlandsopphold. 


Forlengelse av nettverksperioden

Etter at den første nettverksperioden har utløpt, er det mulig å søke om ytterligere 1,5 mill. kr pr. år i inntil 3 år i den ordinære søknadsprosessen. Helse Sør-Øst RHF tildeler støtte i maksimum 6 år til samme regionale forskningsnettverk.   

Obligatoriske vedlegg til søknad om regionalt forskningsnettverk

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Prosjektbeskrivelsen lastes opp som egen fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.

Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Anbefalt skrifttype er Arial 11 pkt, Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanser og tabeller kan en 9 pkt font benyttes. 

Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk. 

Vedlegg
Krav
Formatkrav
CVer
CV for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/sykehus i nettverket skal vedlegges.
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.
Forskningsproduksjon
Publikasjonslister for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/sykehus skal vedlegges.
Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner fra de siste fem år, og skal ikke overstige tre sider
Beskrivelse av nettverket
Se mal for beskrivelse av nettverket
Beskrivelsen av nettverket skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.