logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Målrettede regionale forskningsnettverk for 2024

Helse Sør-Øst RHF utlyser midler til etablering av to regionale forskningsnettverk som et strategisk virkemiddel for å styrke innsatsen innen effektivisering/personellbesparende teknologi og desentraliserte kliniske studier. Forskningsnettverkene skal skape gode samarbeidsrelasjoner, bidra til kompetanseheving, bedre koordinering og tilrettelegging for forskning innen et fagområde i regionen utover det som kan oppnås av ett enkelt forskningsmiljø alene.

Page in English

Utlysningen er målrettet til følgende to områder:

 • Effektivisering/ personellbesparende teknologi 
  Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å målrette forskningsmidler til et regionalt forskningsnettverk innen effektivisering/ personellbesparende teknologi (jf. sak 040-2023). Formålet er kompetanseheving, kunnskapsdeling og samarbeid for å etablere et konkurransedyktig forskningsområde for fremtiden.  

Målrettingen legger Helsepersonellkommisjonens konklusjon til grunn der det framsettes at det fram mot 2040 må bli færre ansatte per pasient. Rapporten viser også til at det bør fremmes forskning på mekanismer for styring av digital utvikling og samhandling med fokus på forenkling av arbeidsprosesser, helselogistikk og pasientsikkerhet. Etablering av et forskningsnettverk skal følge opp dette, og tematisk bør nettverket innrettes mot kunnskapsdrevet maskinlæring, kunstig intelligens, digital tvilling-teknologi, kunnskapsrepresentasjon, språkteknologi og utvikling av nye arkitekturer for håndtering av store datamengder. 

 • Desentraliserte kliniske studier 
  Styret i Helse Sør-Øst RHF har avsatt forskningsmidler til tiltak for oppfølging av Nasjonal handlingsplan for kliniske studier (jf. sak 129-2022) med mål om økt antall kliniske studier og klinisk utprøving som en integrert del av pasientbehandlingen. Et slikt tiltak er etablering av et regionalt forskningsnettverk innen desentraliserte kliniske studier.  


Det er stort behov for å utvikle systemer og løsninger for digitalisering og desentralisering av kliniske studier for å nå målene i handlingsplanen. Det er bl.a. behov for å legge bedre til rette for bruk av digitale verktøy (digitalt samtykke, elektroniske konsultasjoner, elektroniske systemer for datainnsamling, bærbart utstyr (wearables)) slik at gjennomføringen av en klinisk studie helt eller delvis kan skje der pasienten er og ikke sentralisert på sykehus. Et forskningsnettverk innen desentraliserte kliniske studier skal ha som mål å etablere et kunnskapsgrunnlag om nye muligheter for gjennomføring av kliniske utprøvinger og på denne måten bidra til å tilrettelegge for enklere pasientinklusjon og større likhet i dette tilbudet.   


Krav og føringer  

Alle føringer i den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler gjelder også for utlysningen av midler til målrettede regionale forskningsnettverk.  
 
I tillegg gjelder følgende krav for denne utlysningen:  

 • Forskningsnettverket skal bestå av aktivt deltagende forskningsmiljøer ved fire eller flere helseforetak/sykehus i regionen, hvorav minst to av miljøene må være ved ikke-universitetssykehus.  
 • Det skal være brukermedvirkning i de regionale forskningsnettverkene på strategisk nivå (f.eks. styrings- eller referansegruppe) og/ eller i samarbeidsprosjekter tilknyttet nettverket.
 • Kjernen og hovedtyngden av nettverket må befinne seg i Helse Sør-Øst. Nettverket kan imidlertid også samarbeide med universiteter/høgskoler i regionen, samt andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å knytte til seg nødvendig kompetanse. 
   

Merk! Samarbeid om kun ett felles multisenterstudie anses ikke som et regionalt forskningsnettverk.  


Organisering av regionale forskningsnettverk 

Forskningsnettverket skal ha en nettverksleder (søker) og et kjernemiljø med overordnet ansvar for ledelse, koordinering og drift av nettverksaktivitetene.  
 
Nettverket bør også vurdere å ha en referansegruppe som inkluderer forskere med spisskompetanse på området og brukerrepresentanter. 


Målsetting og oppgaver 

Et målrettet regionalt forskningsnettverk skal bidra til: 

 • økt regionalt forskningssamarbeid innen det aktuelle fagområdet
 • økt kompetanse ved blant annet kunnskapsoverføring mellom deltagende forskningsmiljøer  
 • økt tverrfaglig samarbeid mellom flere profesjoner
 • økt forskningsproduksjon av høy kvalitet (målt f.eks. ved publisering, siteringer osv.)
 • økt konkurranseevne (innhenting av ekstern/ internasjonal forskningsfinansiering m.m.)
 • bedre ressursutnyttelse og større kritisk masse  

Nettverksaktiviteter og oppgaver: 

 • Legge til rette for forskningssamarbeid regionalt/ nasjonalt/ internasjonalt  
 • Arrangere strategiske og faglige seminarer, møter og/ eller kurs for sine medlemmer som medvirker til samarbeid og kompetanseheving
 • Samarbeide om utnyttelse av relevant infrastruktur og teknologi
 • Legge til rette for brukermedvirkning i forskningen tilknyttet nettverket
 • Opprette nettside med informasjon om nettverket og dets aktiviteter
 • Tilrettelegge for søknader til større, konkurranseutsatte forskningsmidler fra andre finansieringskilder 
   

Finansiering og varighet  

Helse Sør-Øst RHF tildeler inntil 2 mill. kr pr. år i inntil tre år til målrettede regionale forskningsnettverk.  
 
Regionale forskningsnettverk kan søke om støtte til: 

 • Administrasjon og koordinering av forskningsnettverket (koordinator)
 • Nettverksaktiviteter 


Det er ikke anledning til å søke om midler til generell drift av forskningsprosjekter, vitenskapelige stillinger eller innkjøp av utstyr.  
 

Søknadsskjema og –vurdering 

Lenke til søknadskjema, maler og andre relevante dokumenter tilknyttet utlysningen finnes på nettsiden for den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler. Vær oppmerksom på at det skal benyttes et eget skjema i søknadsportalen for målrettede regionale forskningsnettverk. 
 
Søknader om regionale forskningsnettverk vil bli vurdert av en strategisk komite for målretting av forskningsmidler og Helse Sør-Øst RHF.  

 
Obligatoriske vedlegg til søknader om målrettede regionale forskningsnettverk 

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad. Nettverksbeskrivelsen lastes opp som egen fil, mens alle andre vedlegg må samles i en felles pdf-fil.  
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert. 
 
Formatkrav for CV, publikasjonsliste og prosjektbeskrivelse: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes.  
 
Merk! Søknaden skal fylles ut på engelsk. Alle vedlegg må også være på engelsk.

Vedlegg Krav Formatkrav
CVer CV for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak /sykehus i nettverket skal vedlegges.  
 
Se forslag til mal for CV  
Hver CV skal være på maks. 2 sider og skrives på engelsk.  
Publikasjonslister Publikasjonslister for nettverksleder og sentrale samarbeidspartnere fra hvert helseforetak/ sykehus i nettverket skal vedlegges.   Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og skal ikke overstige tre sider.  
Beskrivelse av nettverket  Se mal for beskrivelse av nettverket.  Beskrivelsen av nettverket skal skrives på engelsk. Den skal være på maks. 10 sider inkludert figurer, tabeller og referanseliste. 

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler

Sist oppdatert 19.05.2021