logo Helse Sør-Øst
En person som holder et blått puslespill

Utlysning av utenlandsstipend

Vi utlyser regionale forskningsmidler til utenlandsstipend for doktorgradsstipendiater, postdoktorstipendiater og forskere i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF.

Søknadsfrist 10. mars 2024 kl 16.00


Utenlandsoppholdet må finne sted i et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og være av vesentlig betydning for gjennomføring av forskningsprosjektet.

Hve​m kan sø​ke?

Prosjektleder (søker) må være prosjektleder for et pågående forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst RHF, og være ansatt i minst 20 % stilling ved en søknadsberettiget institusjon fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden. 

Søknaden må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, det vil si et helseforetak/privat ideelt sykehus i Helse Sør-Øst eller en privat institusjon med søknadsadgang til regionale forskningsmidler. 

Det kan søkes om utenlandsstipend til doktorgradsstipendiater, postdoktorstipendiater og forskere i pågående forskningsprosjekter finansiert av Helse Sør-Øst RHF. 


Krav til sø​​​​k​naden
  • Søker skal være prosjektleder for det pågående prosjektet kandidaten er knyttet til. 
  • Prosjektnummeret for prosjektet og navn på kandidaten skal oppgis i søknaden. 
  • Kandidaten skal ha minst 50 % stilling som doktorgradsstipendiat, postdoktor eller forsker finansiert av Helse Sør-Øst RHF. 
  • Utenlandsoppholdet må ha en varighet på minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder. og det skal gjennomføres i løpet av den tildelte prosjektperioden fra Helse Sør-Øst RHF.
  • Siste frist for utreise er ett år etter tildeling av utenlandsstipendet.

Satsene​​ for ut​​enland​sstipend

Utenlandsstipendet skal benyttes til å dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. Lønn under utenlandsoppholdet må dekkes av stipend eller arbeidsgiver. 


Satsene for utenlandsstipend for 2024: 

  • Enslig (uten familie): 23 000 kr pr. måned
  • Med familie: 39 000 kr pr. måned

I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Helse Sør-Øst RHF dekker kun én reise tur/retur til inntil to destinasjoner, forutsatt at forskningsoppholdene finner sted i to ulike land.

Kandidater som har barn under 16 år og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer kan søke om støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i søknaden.
 
Samme kandidat kan bare få støtte til utenlandsstipend av inntil 12 måneders varighet samlet sett. 

 

Søknadsskjema o​​g vurdering av søknadene 

Søknaden skal sendes inn elektronisk via en nettbasert løsning, kalt eSøknad.  
 
Vurderingen av søknader om utenlandsstipend baseres hovedsakelig på begrunnelsen for oppholdet. Søknadsresultatet sendes ut ca. 1-2 måneder etter søknadsfrist. 

 

Obligat​​​​oriske vedlegg for søknader om utenlandsstipend

Alle dokumenter må konverteres til pdf-format før opplasting i eSøknad​.

Vedlegget med begrunnelse for oppholdet lastes opp som egen pdf-fil (i eSøknad skal det lastes opp under «Prosjektbeskrivelse»)  Alle andre vedlegg må samles i en pdf-fil.
 
Det skal kun innleveres etterspurte vedlegg. Ytterligere vedlegg blir ikke vurdert.

Formatkrav for CV, publikasjonsliste og begrunnelse for oppholdet: A4-format, min. 2 cm marger, enkel linjeavstand, skrifttype tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt. For referanser og tabeller kan 9 pkt font brukes. 

 

 

Vedlegg

Krav

Formatkrav

​CV​ ​Prosjektleders CV skal vedlegges. I tillegg skal CV for kandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet .


​Hver CV skal være på maks 2 sider og skrives på engelsk.

Publikasjonslister Prosjektleders publikasjonsliste skal vedlegges. I tillegg skal publikasjonslisten for kandidaten vedlegges hvis ikke kandidaten selv er prosjektleder for det pågående forskningsprosjektet Hver publikasjonsliste skal bestå av relevante publikasjoner, og hver liste skal ikke overstige 3 sider.
Begrunnelse for oppholdet
Dette vedlegget skal lastes opp i eSøknad som egen pdf-fil i stedet for prosjektbeskrivelsen. 
 
Begrunnelsen kan skrives på norsk eller engelsk. Den skal være på maks. 3 sider.
Invitasjon fra utenlandsk fagmiljø Invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet skal vedlegges. 

 

Kontaktinform​​​​asjon

 
Under ofte stilte spørsmål finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vedrørende søknader om forskningsmidler.
 
Har du spørsmål utover dette bør du fortrinnsvis sende e-post til forskningsmidler(a)helse-sorost.no. 
 
Sist oppdatert 09.02.2024