logo Helse Sør-Øst
Et nærbilde av et armbånd

Søknadsadgang til regionale forskningsmidler

Søknader om regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF må fremmes gjennom en godkjent søkerinstitusjon. Prosjektleder skal som hovedregel være ansatt ved søkerinstitusjonen.

Page in English

Krav til prosjektleder

Alle søknader om regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF må fremmes gjennom en søkerinstitusjon, dvs. et helseforetak/ privat ideelt sykehus eller en privat institusjon med søknadsadgang i Helse Sør-Øst.

Prosjektleder (søker) må:

  • ha doktorgrad
  • være ansatt i minst 20 % stilling ved søkerinstitusjonen fra søknadstidspunktet og ut hele prosjektperioden
  • ha sin hovedstilling ved enten søkerinstitusjonen eller en annen institusjon i regionen (i helsesektoren eller andre sektorer)

 

Ekstern prosjektleder for søknader fra ikke-universitetssykehus

Prosjektledere som oppfyller de formelle kravene gitt over har mulighet til å sende inn én ekstra søknad som ekstern prosjektleder for et doktorgrads- eller postdoktorstipend ved et ikke-universitetssykehus i regionen. Prosjektleders rettigheter og plikter i prosjektet skal da presiseres i en skriftlig avtale mellom prosjektleders institusjon og søkerinstitusjonen.

Eksterne prosjekter inngår ikke i den årlige kvoten pr. prosjektleder. Merk imidlertid at eksterne prosjektledere som har fått innvilget søknad om forskningsmidler de tre foregående årene (prosjektoppstart i løpet av 2022, 2023 eller 2024) ikke kan sende inn ny søknad som ekstern prosjektleder i årets utlysning. 

Øvre aldersgrense for prosjektleder

Personer over 70 år (f. 1954 eller tidligere) har ikke søknadsadgang, men kan ha en rolle som prosjektdeltager. Hvis prosjektleder fyller 70 år i løpet av prosjektperioden, må søknaden vedlegges en bekreftelse fra søkerinstitusjonen om at prosjektlederansvaret vil bli overført til en annen person når dette inntreffer. Benytt mal for slik bekreftelse.

 

Liste over søkerinstitusjoner

Helseforetak:

Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF


Ideelle, private sykehus: 

Betanien Hospital
Diakonhjemmet Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Martina Hansens Hospital
Revmatismesykehuset


Ideelle, private institusjoner: 

Beitostølen helsesportsenter
Capio Anoreksi Senter
CatoSenteret
Frambu senter for sjeldne diagnoser
Modum Bad
N.K.S. Østbytunet behandlingssenter AS
Rehabiliteringssenteret AiR
Skjelfoss Psykiatriske Senter
Tyrilistiftelsen
Unicare Rehabilitering, enhetene i Helse Sør-Øst

 

Tilbake til utlysning av regionale forskningsmidler

 

 

Sist oppdatert 05.06.2024