logo Helse Sør-Øst

Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatt

Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i parallell, og i løpet av høsten 2017 gjennomføres konkurranse for arkitekter og rådgivere.

Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 23.02.2018

​Det er tidligere besluttet i foretaksmøte at Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Den planlagte utviklingen er viktig for å sikre et framtidsrettet og godt spesialisthelsetjenestetilbud, med tilstrekkelig kapasitet for en raskt voksende befolkning.
Planlegging av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet har kommet lengst - se egen sak.
Prosjektene for Aker og Gaustad skal utvikles i parallell slik at planleggingen kan skje helhetlig og at virksomhetsmessige og funksjonelle sammenhenger på tvers av ulike lokasjoner i Oslo universitetssykehus blir ivaretatt.

Som grunnlag for styrets beslutning om oppstart av konseptfase er det gjort vurderinger av utbyggingsbehov og økonomisk bæreevne. I denne etappen er det er vurdert behov for å bygge rundt 72 000 kvadratmeter på Gaustad og rundt 110 000 kvadratmeter på Aker. Foreløpig kostnadsestimat er på 18,7 milliarder kroner. Analysene som er gjennomført bekrefter at Helse Sør-Øst har bærekraft til å gjennomføre en utbygging i den størrelsesorden som er lagt til grunn.
Konseptfaseutredningene som skal gjennomføres i løpet av 2018 er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene.

Styret påpekte at det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene, og ba om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo universitetssykehus sine tomtearealer dersom risikobildet tilsier dette.

Med framdriftsplanen som nå foreligger vil en parallell utbygging kunne gjennomføres i perioden 2021 til 2027, gitt at forprosjektet gjennomføres i 2020.

Oslo universitetssykehus har en særstilling innen forskning, innovasjon og utdanning. Universitetet i Oslo vil bli tett involvert i den videre planleggingen og det vil bli etablert dialog med Kunnskapsdepartementet om utvikling av felles areal for forskning og utdanning. Det vil også bli lagt vekt på god dialog og involvering av Oslo kommune.
Konseptfasen vil bli gjennomført i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Les mer:

Styresak 072-2017 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF

Konseptrapporter, skisser og andre aktuelle dokumenter for utviklingsprosjektene ved Oslo universitetssykehus finner du her.