logo Helse Sør-Øst

Barn under radaren

Barn under radaren er en metode for tidlig avdekking av omsorgssvikt og barnemishandling. Sykehuset i Vestfold og flere andre sykehus i Helse Sør-Øst implementerer metoden, og dette arbeidet vil strekke seg over en to-årsperiode.

Illustrasjon av barn som sitter på huk mellom to voksne

Sjekklisten benyttes i sykehusets møte med voksne omsorgspersoner som får helsehjelp i forbindelse med intoksikasjon og annen rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold. Sjekklisten består av spørsmål som skal bidra til å kartlegge barnets omsorgssituasjon og hjelpe helsepersonell i vurderingen av om kriteriene for opplysningsplikten til barneverntjenesten er tilstede.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene inneholdt i 2023 krav om å legge til rette for å utvikle og implementere verktøy for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling. Her ble det henvist til prosjektet Barn under radaren.

Foreløpige resultater viser at enhetene har en økning i bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten. Helsepersonell opplever en økt oppmerksomhet mot området og at sjekklisten gir trygghet i vurderingen rundt opplysningsplikten jf. Helsepersonelloven § 33 til barneverntjenesten.

  • God lederforankring på ulike ledernivåer i sykehuset
  • Kompetanseplan for alle medarbeidere
  • Øving på utfylling av sjekklistene basert på kasuistikker
  • Informasjonsfilm og e-læring
  • Implementeringsgruppe og ressurspersongruppe
  • Informasjon og involvering av Barnevernstjenesten i implementeringsgruppen

Sist oppdatert 07.06.2024