logo Helse Sør-Øst

SPIS Ambulant team

Pasienter som er rammet av alvorlig spiseforstyrrelse ønsket behandling utenfor sykehus, og de opplever det negativt å bli behandlet med tvang. De ønsker også et fokus som handler om mer enn mat, kropp og vekt. Sykehusene våre vil ta pasienter og pårørende på alvor, og slutte med behandling som ikke virker.

Bilde av de ansatte i det ambulante teamet for spiseforstyrrelser

Ambulant team ønsker å jobbe der «pasienten skal leve sitt liv», jobbe på tvers i egen avdeling og klinikk, bidra inn i eksisterende tilbud, i tett samarbeid med døgnpost, dagtilbud, poliklinikker og BUPA. Det ønskes også å være en «terskelfri» tilgjengelighet for andre samarbeidende instanser, kommune, fastlege, etc.

Målene er å forebygge negativ sykdomsutvikling, redusere bruk av tvang, redusere og forkorte innleggelser og reinnleggelser. Det er også et mål om å gi bedre og færre overganger for den enkelte pasient, hvor tilbudet oppleves mer helhetlig. Overordnet er det viktig å jobbe for å øke pasientens engasjement i egen prosess, se helse som en positiv ressurs på tross av utfordringer i livet og øke pasientenes autonomi og agens i eget liv.

I 2019 ble «Plan for pasientsikkerhet og kvalitet 2019-2023» vedtatt for å underbygge Sykehuset i Vestfold sitt strategiske innsatsområde 1. «Pasientsikkerhet og kvalitet». Som del av planen ble det vedtatt en satsning på forbedringsarbeid. Satsningen på forbedringsarbeid følges jevnlig fulgt opp i direktørens ledergruppe og i Hoved kvalitetsutvalg. 

Arbeidet med etablering av ambulant team til behandling og oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser har gitt gode erfaringer og effekter, som tydelig nedgang i innleggelse og bruk av tvang, pasienten blir delaktig i «eget prosjekt» og får fremmet autonomi. Arbeidet har også bedret samhandling på tvers i egen avdeling, og gitt økt fleksibilitet og mulighet for tilpasninger til den enkelte pasient.

I september 2023 fikk arbeidet tildelt Helse Sør-Øst sin forbedringspris for etablering av ambulant team til behandling og oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser.

  • God lederforankring
  • Samhandling på tvers
  • Fokus på kommunikasjon
  • Forventninger om autonomi – fremmer autonomi
  • Fleksibilitet og mulighet for tilpasning
  • Være opptatt av at pasientene skal få erfare mestring og glede, på tross av sine utfordringer
  • Tilgjengelighet – for pasienter, pårørende og samarbeidsparter

Sykehuset i Vestfold HF – Seksjonsleder Merete Lund Hulaas 

Sykehuset i Vestfold HF – Psykologspesialist Eirik A Olaussen 

Sykehuset i Vestfold HF – Overlege Runa Harg 

Sist oppdatert 07.06.2024