logo Helse Sør-Øst

Pasientsikkerhetsuka

Hvert år arrangerer vi en pasientsikkerhetsuke. Alle sykehus og helseforetak bidrar med innlegg om kvalitet og pasientsikkerhet.

Pasientsikkerhetsuka 2024

Arrangementene vil finne sted i uke 38.
Programmet blir lagt ut i løpet noen uker.

Opptak av arrangementene i 2023

En aldrende befolkning vil øke behovene for helsetjenester, samtidig som personellutfordringene blir kroniske. Kravene om å behandle flere med færre ressurser blir sterkere. Hvordan skal vi da sikre at pasientene får tjenester av god kvalitet? Og hvordan unngå at faglige hensyn må vike for økonomiske hensyn?  

Administrerende direktør Stein Kinserdal ønsker velkommen og innleder forbedringskonferansen 2023 ved Sykehuset i Vestfold HF.

Se arrangementet her (VimeO)

Program

 

 • Innledning v/Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør
 • Premieutdeling og fremføring av beste LIS forbedringsprosjekt 
 • Informasjon og diskusjon om SQS utdanningen og nytteverdi
 •  Hva er SQS utdanning? v/ Marit Dalen, SQS fellow og Utdanningsleder ved Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS
 • Hvorfor bør du ha en SQS Fellow i din enhet? v/ Sameer Bhargava, SQS fellow, onkolog med doktorgrad og overlege på Ahus
 • Lederperspektiver rundt SQS Fellow v/ Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk, OUS og Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken
 • Paneldiskusjon ledet av Tonje Hildebrandt, SQS fellow og erfaren LIS ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS

Panelister er Silje Ganberg-Ødegaard, Trine Olsen, Kristin J Pedersen, Petter Thornam og Anne-Grete Skjellanger

Se arrangementet her (Vimeo)

Program


 • Innledning ved Halfrid Waage, spesialist i arbeidsmedisin og fagdirektør ved Sykehuset Telemark HF  
 • “Seks steg til samvalg” ved lungelege og humorist Frode Gallefoss
 • Samvalg og pasientsikkerhet ved Øystein Eiring, fagsjef Sykehuset Innlandet HF
 • Regional delstrategi for samvalg. Praktiske råd og verktøy/ ved Simone Kienlin, spesialrådgiver, Helse  Sør-Øst RHF og Tore Neset, leder for regional kompetanetjeneste for pasient – og pårørendeopplæring
 • Panelsamtale v/ brukere, klinikere og representanter fra Helse Sør-Øst  

Se arrangementet her (Vimeo)

Program


 • Innledning v/Ulrich Spreng, direktør Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF
 • Hva forventer pasientene at helsepersonell melder? V/ Erna Hogrenning, leder av Brukerutvalget i Oslo universitetssykehus HF
 • Meldekultur og læring av uønskede hendelser​  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens (UKOM) erfaring med systemer og kulturer for melding av uønskede hendelser v/ Pål Iden, direktør, og Anne- Mette Espe, seniorrådgiver i UKOM  
 • Hvordan kan DIPS bidra i kvalitetsarbeid? v/ Pål Brekke, medisinsk direktør i DIPS
 • Kan ledere i klinisk virke stå i veien for god meldekultur? v/ Pål Iden og Anne- Mette Espe, UKOM  
 • Pasientsikkerhet i prehospital tjeneste – fra papir til dashbord​ v/Stephen J. M. Sollid, ph.d., klinikkleder Prehospital klinikk og professor II, Oslo universitetssykehus​ HF
 • Fra skjønnsmessig vurdering til konkrete kriterier v/Carina Linchausen, avdelingssjef kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold​ HF
  Workshop

Se arrangementet her (Vimeo)

Program

 • Innledning v/administrerende direktør Alice Beate Andersgaard
 • DelMedMeg- en løsning for digitale tilbakemeldinger v/ Anton Åhrén, assisterende divisjonsdirektør i psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet

Gjennom DelMedMeg vil vi være med å skape pasientens helsetjeneste. Dette gjør vi ved å gi behandlere og tjenesten en løsning for å bruke pasientrapporterte data til å forbedre behandling.

Se arrangementet her (Vimeo)

Program

 • Brukerstyring og digitalisering – framtidens helsetjeneste er her v/ Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør  
 • Brukerstyring og digitalisering fra et brukerperspektiv v/ Mark Miller, brukerrepresentant, Brukerutvalget
 • Brukermedvirkning i utvikling av tjenester v/ David Correia, brukerrepresentant, Brukerutvalget
 • Brukermedvirkning og brukerstyring – hva er det? v/ Anne- Lise Kristensen, avdelingssjef for brukerstyring og brukermedvirkning  
 • Brukermedvirkning – også når det går galt v/ Jannicke Mellin-Olsen, overlege AIO Bærum sykehus

Se arrangementet her (Vimeo)

Program

 • Innledning v/fagdirektør Susanne S. Hernes
 • Spisst og bredt – ingen motsigelse. Hvordan sikre både bredde- og spesialkompetanse på en indremedisinsk avdeling i distriktet v/Jens Pallenschat, medisinsk faglig rådgiver, overlege gastroenterologi, indremedisin, Trine Nesheim, avdelingssjef, Medisinsk avdeling i Flekkefjord og Lena Marie Haukom, Spesialrådgiver kompetansestyring, Utdanning og kompetanse, Helse Sør-Øst RHF

Kunnskapsveksten i medisin har ført til økende grad av spesialisering. Samtidig ser vi flere eldre med sammensatte lidelser som krever breddekompetanse. Oppgavedeling mellom spesialitetene kan være en løsning. Gjennom dokumentasjon av uformell kompetanse har vi prøvd å sette oppgavedeling i system og bidra til mer resiliens. 

Se arrangementet her (Vimeo)

Program

 • Innledning v/Øystein Mæland, administrerende direktør Akershus universitetssykehus
 • Innovative team - gleden ved å gjøre feil v/ Frode Heldal, førsteamanuensis i teknologiledelse ved NTNU  
 • Med blikk for risiko- digitale pasientsikkerhetstavler v/Marte Mellingsæter, overlege og leder for geriatrisk avdeling, Heidi Amundsen, fagsykepleier i ortopedisk klinikk, Adisa Hodzic, psykiatrisk sykepleier og seksjonsleder i akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus​
 • Opp av sengen – investering i livet. Mobilisering av innlagte pasienter v/Oddbjørg Erla Jonsdottir, spesialfysioterapeut
 • Samarbeid om pasientene som trenger det mest – integrerte helsetjenester.
 • Kan skrøpelige eldre med store oppfølgingsbehov få et bedre tilbud, samtidig som de unngår akutte innleggelser? v/Anette Melsnes Skogvold, prosjektleder integrerte helsetjenester, Bendik Westlund Hegna, programleder den eldre pasient, Ahus 

Se arrangementet her (Vimeo)

Program

 • Åpning av regional pasientsikkerhetsuke v/Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 • Nominasjoner til årets forbedringspriser v/Ulrich Spreng, direktør Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF ​
 • Shared decision-making as a method of care v/ ​Victor Montori, M.D., Mayo Clinic, Rochester ​
 • Brukere og medarbeidere på samme lag for en bedre helsetjeneste – hva gjør vi i Vestre Viken? v/Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF

Se arrangementet her (Vimeo)

 

Sist oppdatert 29.04.2024