logo Helse Sør-Øst

Fakta om nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen er under bygging. Det skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri. Det nye sykehuset ligger på Brakerøya og skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Illustrasjon av nytt sykehus sett ovenfra, med vann i forgrunn

Illustrasjon: Link arkitektur, Ratio, Bølgeblikk

Totalt areal for prosjektet er 122 000 m2 og funksjonsarealet er på 51 145 m2. Det er tilrettelagt for utvidelse av sykehuset på relevante steder i forhold til funksjon, totalt ca. 40 000 m2.

Det er utarbeidet en romoversikt og romfunksjonsprogram (RFP) for det nye sykehuset. Alle rommene er registrert i prosjektets romdatabase (dRofus). Rommene er klassifisert i henhold til klassifikasjonssystemet for helsebygg og har et unikt funksjonsnummer som gjenfinnes både i modell og utstyrslister.

Dimensjonerte hovedkapasiteter fremskrevet til år 2030:

  • 378 døgnplasser somatikk
  • 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
  • 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
  • 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
  • 7 føderom
  • 23 operasjonsstuer
  • 4 behandlingsrom for stråleterapi

Forprosjekt ble gjennomført i 2018. Byggestart var 14. oktober 2019.  

Det nye sykehuset skal tas i bruk i tre trinn fra mai til oktober 2025.

  • mai 2025: Bygg for psykisk helsevern og rusbehandling, adkomstbygg og servicebygg
  • august 2025: Somatisk poliklinikk, samt noen sentrale støttefunksjoner
  • oktober 2025: Hele sykehuset skal tas i bruk​​

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektet, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Vestre Viken HF.

Vestre Viken konkretiserer driftskonsepter, bemanningsplaner og forbereder driftsorganisasjonen til å ta i bruk det nye anlegget.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2023 revidert fremdrift og styringsramme for sykehuset. Den nye styringsrammen er på 14 milliarder kroner.​

Sist oppdatert 15.02.2023