logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøte om Nye Aker

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF inviterer naboer og andre berørte til et åpent informasjonsmøte torsdag 4. mai 2023, på Aker sykehus. 

Publisert 26.04.2023
Tegning av ny inngang til nytt sykehus, forplass med mennesker, trær og fasade

​I perioden 2021 til 2022 gjennomførte Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon en forporsjektfase for Nye Aker sykehus. Forprosjektet ble godkjent av Helse Sør-Øst RHF i styremøtet den 16.12.2022, under forutsetning av at reguleringsplanen for Aker sykehusområde ble vedtatt. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring våren 2022. Etter oppsummering av høringsuttalelser ble reguleringsprosessen ferdigstilt og endelige reguleringsplaner ble oversendt Kommunal- og distriktsdepartementet for sluttbehandling. Departementet vedtok den statlige reguleringsplanen for Aker sykehusområde 28.02.2023.

Som følge av at forprosjektet for Nye Aker sykehus er godkjent og at det foreligger en statlig reguleringsplan har prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF startet forberedelser for utygging av Nye Aker sykehus. 

I tråd med fremdriftsplanene som nå ligger til grunn for den vedtatte reguleringsplanen er det planlagt å gjennomføre byggingen av Nye Aker sykehus i perioden 2023 til 2031. Byggearbeidene starter med forberedende aktiviteter som innebærer at en del av den eksisterende boligbebyggelsen og eldre sykehusbebyggelse sør på Akertomten skal rives. I tillegg skal en av Oslo kommunes vannledninger legges om i ny trasé. Arbeidene med riving av eksisterende begyggelse og omlegging av vannledning er planlagt igangsatt i juli/august 2023. Fra januar 2024 starter grunnarbeidene for det nye sykehuset. 

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF vil med dette invitere naboer og andre berørte til et åpent informasjonsmøte hvor det vil bli gitt ytterligere informasjon om byggeplanene og om hvilke tiltak som er forutsatt gjennomført for å ivareta dere som naboer. 

Møtet avholdes: 

Dato: ​​04.05.2023

Tidspunkt: 18:00-19.30
Sted: Bygg 11, Aker sykehus. Se illustrasjon under. 

Skjermbilde fra Google Maps viser kart over sykehusområdet til Aker, markert med bygg 11

Inngangen til bygg 11 nås ved atkomst via Sinsenveien.