logo Helse Sør-Øst

OUS sitt mottaksprosjekt Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF skal sørge for at det gjøres prioriteringer som legger grunnlaget for at det velges best mulige løsninger for sykehusets fremtidige drift innenfor godkjent forprosjekt og godkjente rammer.

Oslo universitetssykehus HF skal sørge for at organisasjonen utvikles og tilpasses til det fremtidige målbildet og at de nye sykehusbyggene understøtter viktige forutsetninger for virksomheten. Helseforetaket skal overta eierskap til de nye sykehusbyggene og sørge for driften av de nye byggene når disse er ferdigstilt. Dette krever at helseforetaket har eierskap til planene, og at det er god involvering og medvirkning fra ansatte, brukere og vernetjenesten. 

Oslo universitetssykehus HF har videre ansvar for følgende:

  • Konkretisere samlet gevinstrealiseringsplan som gir nødvendig bærekraft i prosjektene, og oppdatere sin økonomiske langtidsplan som grunnlag for vurdering av bæreevne på helseforetaksnivå
  • Legge til rette for medvirkning og bidra med fagkompetanse til utvikling av løsninger
  • Sørge for forankring og eierskap av løsningene i egen organisasjon
  • Sikre god kommunikasjon i gjennomføringen av endringsarbeidet programmene medfører
  • Planlegge og beslutte løsninger for drift av de deler av virksomheten som blir berørt av utbygging i interimsperioden fram til nye sykehusbygg er ferdige
  • Nye Oslo universitetssykehus skal rapportere månedlig til styringsgruppen om utviklingen i eget arbeid  
  • Behandle aktuelle saker i styret, herunder statusrapport for fremdrift og utviklingNye Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 17.03.2023