logo Helse Sør-Øst

Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehus

I midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene.

Publisert 04.05.2017
Sist oppdatert 13.03.2018

Det vedtatte målbildet for utviklingen av Oslo universitetssykehus innebærer at helseforetaket utvikles som tre sykehus med en klar profil: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad med lokalsykehusfunksjoner og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.

Regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg Radiumhospitalet

Prosjektene som er kommet lengst er arbeidet med nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling og nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Begge disse prosjektene er i den såkalte «konseptfasen», som innebærer at ulike utbyggingsalternativer konkretiseres, inkludert økonomiske konsekvenser av disse.

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker. For RSA-bygget utredes nå to alternativer: videreføring av driften i dagens lokaler på Dikemark, med nødvendige investeringer for videre drift, og etablering av RSA på Ila i Bærum.  Som del av utredningen om etablering av RSA på Ila utredes også etappevis utbygging, der etappe 1 vil omfatte en regional sikkerhetsavdeling (32 plasser) og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.  Etappe 2 vil med en slik modell omfatte lokal sikkerhetspsykiatri (25 plasser) og regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme (12 plasser).  Som del av konseptfaseutredningen skal det også vurderes om virksomhetene som omfattes av etappe 2 bør lokaliseres sammen med øvrig psykisk helsevern i Oslo universitetssykehus. 

For nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet utredes tre alternativer: videreføring av dagens løsning og to ulike plasseringer av et nytt klinikkbygg. Alternativene vil også synligjøre muligheten for et nytt protonsenter på tomten, dersom dette blir lagt til Oslo.

Utvikling av prosjektene skjer i nært samarbeid Oslo universitetssykehus. Det er etablert egne samhandlingsarenaer som involverer ansatte, tillitsvalgte og brukerrepresentanter ved Oslo universitetssykehus, og representanter fra Universitetet i Oslo har også deltatt i arbeidet.

Begge konseptrapportene skal etter planen behandles i styret for Oslo universitetssykehus i mai og deretter i styret for Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017. Før styrebehandling skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av rapportene, i tråd med kravene for sykehusplanlegging. Rapportene vil etter planen bli lagt ut som del av saksunderlaget til styremøtet ved Oslo universitetssykehus 24.mai.

Målet er at styret i Helse Sør-Øst RHF skal kunne beslutte utbyggingskonsept for begge prosjektene, og at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for søknad om lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet.

For Radiumhospitalet skal den valgte utbyggingsløsningen detaljeres videre i løpet av høsten.  

Aker og Gaustad

Prosjektene for Aker og Gaustad utvikles i parallell. Styret for Helse Sør-Øst RHF skal etter planen i juni ta stilling til om det skal gis klarsignal for å sette i gang konseptfasene for nytt lokalsykehus på Aker og for regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Det pågår nå arbeid med avklaringer av rammer og innhold som må være på plass før konseptfasene kan starte. I rapporten som skal legges fram for styret vil det blant annet bli gjort vurderinger av arealbehov og investeringskostnader for et første utbyggingstrinn av Aker og Gaustad.

Som planforutsetning blir det lagt til grunn at regionale sykehusfunksjoner og lokalsykehus for 3 bydeler lokaliseres på Gaustad, mens det på Aker planlegges lokalsykehus for tre Oslo-bydeler og bydel Alna, som skal overføres fra Akershus universitetssykehus.  I planforutsetningene ligger også psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for sju bydeler på Aker. Det legges til grunn at Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus skal øke graden av egendekning av lokalsykehusfunksjoner innenfor sitt opptaksområde innen somatikk og voksenpsykiatri.

De foreslåtte utbyggingene på Gaustad og Aker er store og krevende prosjekter på begrensede tomteområder og der det må finnes løsninger både for reguleringsmessige utfordringer og vern av kulturminner. For å ha god dialog tidligst mulig har Helse Sør-Øst RHF tatt initiativ til oppstartsmøte med Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten og til dialog med Riksantikvaren.

Les mer

Mandater for arbeidet som pågår og andre aktuelle dokumenter finner du her.