Nøkkeltall

Tall og fakta om Helse Sør-Øst, hovedsakelig hentet fra årsberetning og årlig melding for 2016.

 

Sykehustjenester til 2,9 millioner innbyggere

Helse Sør-Øst er landets største helseregion og omfatter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder med til sammen 2,9 millioner innbyggere. Helse Sør-Øst RHF har sitt hovedkontor på Hamar.

Per 1. januar 2017 eier Helse Sør-Øst RHF elleve helseforetak. Foretaksgruppen er organisert i syv sykehusområder og har langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus.

Gjennom 2016 har foretaksgruppen hatt gjennomsnittlig 78 000 ansatte. Omsetningen i 2016 var 79 milliarder kroner.

Det regionale helseforetaket har avtale med vel tusen avtalespesialister samt en stor avtaleportefølje med andre private leverandører innen psykisk helsevern, TSB, somatiske, laboratorietjenester, radiologitjenester, habilitering og rehabilitering.

 

Aktivitetsvekst innenfor alle tjenesteområder

Sammenlignet med 2015 er det en betydelig vekst i aktivitet innenfor alle tjenesteområder i 2016.

Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk. Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk økte med 7,6 prosent fra 2015 til 2016. Korrigert for meraktivitet knyttet til nye personellgrupper som kan utløse ISF-refusjon, er beregnet vekst 3,7 prosent. Tilsvarende vekst innen psykisk helsevern var 3,3 prosent – og veksten innen TSB var 6,8 prosent.

Andelen fristbrudd gikk ned

Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er redusert fra 4,3 prosent i 2015 til 1,2 prosent i 2016. Dette tilsvarer i overkant av 8 000 færre fristbrudd.

Kravet om at minst 70 prosent av kreftpasienter skal registreres i et pakkeforløp oppfylles i Helse Sør-Øst. Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp, skal være minst 70 prosent. Helse Sør-Øst har ikke nådd dette målet og ligger på 65 prosent.

Uendret antall korridorpasienter 

For å kunne ivareta pasientsikkerhet og god kvalitet skal pasienter ikke ligge på korridor. Andelen korridorpasienter har gått ned fra 1,5 prosent i 2015 til 1,2 prosent i 2016. Nivået er imidlertid fortsatt for høyt.

Færre innmeldte pasientskader

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade etter svikt innen helsevesenet. Antall saker som kom inn fra Helse Sør-Øst var 1 982 i 2015 og 1 921 i 2016. NPE ga i 2016 medhold i 516 saker og avslag i 1 127 saker. Utbetalingene fra NPE til pasienter som er behandlet i Helse Sør-Øst økte fra 377 millioner kroner i 2015 til 411 millioner kroner i 2016

Nedgang i sykehusinfeksjoner

I flere år har det vært gjennomført prevalensmålinger av sykehusinfeksjoner fire ganger per år i Helse Sør-Øst. I 2011 viste målingene et nivå på 5,2 prosent, i 2013 4,2 prosent, i 2014 4,8 prosent og for 1. kvartal 2016 viser de 4,2 prosent. Alle enheter har iverksatt tiltak for å forbedre resultatene. Foretaksgruppen har samlet sett ikke nådd målet om å redusere sykehusinfeksjoner til under tre prosent. Målet om å redusere andel sykehusinfeksjoner til under tre prosent er ambisiøst og er samlet sett ikke nådd i 2016.

Fornøyde pasienter

Kunnskapssenteret presenterte i august 2015 pasienterfaringer med norske sykehus, PasOpp for 2014. Arbeidet med å øke graden av brukertilfredshet er høyt prioritert i Helse Sør-Øst, og det kreves innsats over tid for å bedre resultatene. Det er gledelig at Helse Sør-Øst som foretaksgruppe har utviklet seg positivt på fire av ni områder i siste treårsperiode, og at ingen områder ligger under landsgjennomsnitt.

Ledende på forskning

Helse Sør-Øst stod for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus. Ressursbruken til forskning i regionen var omtrent 2,4 milliarder kroner.

 I 2016 var det om lag 600 pågående forskningsprosjekter og -tiltak med basis i regionale midler. De fleste av prosjektene er flerårige.

Bemanningsutvikling

Bemanningsutviklingen skal være tilpasset pasientenes behov når det gjelder antall og kompetanse. Helseforetakene i Helse Sør-Øst kjøpte vikartjenester, det vil si innleie av helsepersonell, for 481 millioner kroner i 2016. Det tilsvarer 1,2 prosent av samlede lønnskostnader eksklusiv pensjon på 39 milliarder kroner.

Midlertidig ansatte og deltid

Kravet til reduksjon i andel deltidsansatte i foretaksgruppen er tidligere innfridd. Nivået ligger nå på cirka 33 prosent i faktisk andel deltid (cirka 24 prosent korrigert for sykefravær samt permisjoner og andre frivillige tiltak). Stillinger i helseforetakene skal lyses ut som heltidsstillinger. Alle deltidsansatte som ber om det, skal dessuten få en individuell vurdering av sine muligheter for hel stilling basert på virksomhetens behov og innenfor rammen av aktuelle arbeidstidsordninger

Lavere sykefravær

For foretaksgruppen samlet var sykefraværet 7,4 prosent i 2016,det samme som i 2015. Ved den årlige medarbeiderundersøkelsen i foretaksgruppen registreres andelen medarbeidere som opplever å ha et arbeidsrelatert fravær. Denne skåren er uforandret siden målingene startet i 2007, og ligger i 2016 mellom 86 og 96 hvor 100 er null arbeidsrelatert fravær. Totalt for foretaksgruppen ligger skåren på 88, ett prosentpoeng lavere enn 2015.

Kjønnsbalanse

Styret i Helse Sør-Øst RHF har en god balanse mellom kvinner og menn. Styreleder og nestleder er kvinner. Av de syv eieroppnevnte medlemmer er fire kvinner og tre menn. De ansattvalgte styre-medlemmer fordeler seg med en kvinne og to menn.

Administrerende direktør er kvinne. Ledergruppen består av to kvinner og syv menn, hvorav to menn er konstituert til endelig ansettelse er foretatt. Brukerutvalget består av åtte kvinner og syv menn. Leder og nestleder er menn.

Etter nyvalg i februar 2016 er det fem kvinnelige styreledere og seks mannlige styreledere i styrene i helseforetakene, samt seks kvinnelige og fem mannlige nestledere. Totalt sett er det 55 prosent kvinner og 45 prosent menn i styrene. To av elleve administrerende direktører i helseforetakene er kvinne. Helse Sør-Øst RHF ønsker å styrke kvinneandelen blant helseforetakslederne.

Blant de ansatte i Helse Sør-Øst RHF er det en tilnærmet lik fordeling mellom antall kvinner og menn.

Godt økonomisk resultat

Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner i 2015. Omsetningen ble 79 milliarder kroner. Foretaksgruppens økonomiske resultat for 2016 er godt og gir mulighet til å følge opp regionens omfattende planer for bedret drift og investeringer.

Kjøpte helsetjenester for 4,8 milliarder

Private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister er viktige bidragsytere i ivaretakelsen av "sørge for"-ansvaret. Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2016 helsetjenester fra disse leverandører for om lag 4,8 milliarder kroner. Dette utgjør om lag 6,2 prosent av brutto driftskostnader for foretaksgruppen.

Nasjonale selskaper

De regionale helseforetakene har etablert følgende felleseide selskaper:

• Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF – etablert i 2013 med hovedkontor i Gjøvik

• Helseforetakenes senter for pasientreiser HF – etablert i 2009 med hovedkontor i Skien

• Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste HF – etablert i 2004 med hovedkontor i Bodø

• Nasjonal IKT HF – etablert i 2013 med hovedkontor i Bergen

• Sykehusbygg HF – etablert i 2014 med hovedkontor i Trondheim

• Sykehusinnkjøp HF – etablert i 2015 med hovedkontor i Vadsø

Sykehusbygg tilsvarende 380 fotballbaner

Helseforetaksgruppen forvalter omtrent 2,7 millioner kvadratmeter brutto areal (BTA). De samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen utgjør omtrent 35 milliarder kroner. Årlig brukes det omlag 2,0 milliarder kroner til forvaltning, drift og vedlikehold, inklusiv energikostnader.

Årlige investeringsbudsjetter knyttet til utvikling av bygg og eiendommer utgjør anslagsvis 2,5-3,0 milliarder kroner.

2016 var det første hele driftsåret for det nye Sykehuset Østfold Kalnes.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.