logo Helse Sør-Øst

Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legges fram for styret i det enkelte helseforetak. På denne siden finner du informasjon om våre resultater på utvalgte områder og du finner nøkkeltall. Du finner også dokumentasjon i form av årsberetninger og årlig melding.

Årsrapporten inneholder årsberetning, årsregnskap og revisors beretning. ​Dessuten bringer årsrapporten generell informasjon om Helse Sør-Øst RHF og foretaksgruppens ledelse. Årsberetning og årsregnskap utarbeides etter bestemmelsene i regnskapsloven.

  Årlig melding er Helse Sør-Øst RHF sin årlige hovedrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.

  Lov om helseforetak (§ 34) pålegger styret for det regionale helseforetaket å rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Årlig melding er nærmere beskrevet i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF.

  Årlig melding skal:

  • Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett.
  • Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet.
  • Gi grunnlag for å identifisere viktige politiske problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget.
  • Gi departementet rapportering på oppfølgning av styringsdokumentet.

    ​​

    Sist oppdatert 25.04.2023