logo Helse Sør-Øst
En person i hvit frakk

Nøkkeltall

Helse Sør-Øst RHF er ett av fire regionale helseforetak som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge. På denne siden presenterer vi tall og fakta om Helse Sør-Øst.

Sykehustjenester til tre millioner innbyggere

Helse Sør-Øst RHF er landets største regionale helseforetak med til sammen 3,1 millioner innbyggere. Helse Sør-Øst omfatter Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken. 
 
Helse Sør-Øst RHF eier elleve helseforetak. Foretaksgruppen har langsiktige avtaler med fem private ideelle sykehus.
 
Helse Sør-Øst RHF har avtale med cirka 900 avtalespesialister og en rekke andre private leverandører av helsetjenester.
 
I 2022 var omsetningen på cirka 101 300 millioner kroner.
 
Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar.
 

Samlet aktivitet innen somatikk var 5,7 prosent høyere i 2021 enn i 2020.
Innen døgnbehandling var det en økning på 5,9 prosent, innen dagbehandling en økning på 5,8 prosent, mens det innen poliklinikk var en økning på 5 prosent. 

Aktiviteten i 2020 var sterkt påvirket av pandemien og smitteverns- og beredskapstiltak som ble satt i verk i helseforetakene.
 

Innen psykisk helsevern for voksne økte antall polikliniske opphold i 2021 med 3,3 prosent, sammenlignet med 2019. Aktiviteten for barn og unge økte med 15,4 prosent fra 2019 til 2021. 

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble aktiviteten redusert med 4 prosent fra 2019 til 2021.


Om lag to tredeler av innleggelsene innen somatikk ved sykehusene er definert som «øyeblikkelig hjelp».  Disse pasientene legges inn uten ventetid.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter hvor helsehjelpen er påstartet var 59,2 dager i 2021, mot 62,1 dager i 2020.

I 2021 var gjennomsnittlig ventetid for tjenesteområdene som følger:

  • 60,8 dager innen somatikk
  • 45,4dager innen psykisk helsevern for voksne
  • 47,8 dager innen psykisk helsevern for barn og unge
  • 32,1 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Antall langtidsventende (pasienter med ventetid over ett år) har økt fra 2 179 i desember 20 til 2 387 i desember 2021.

Andel fristbrudd økte gjennom 2020. Per desember 2021 holdes 89,2 prosent av pasientavtalene.  Målet om å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2020 og målet om å overholde ventetidskravene innfris ikke innen noen av tjenesteområdene. Hovedårsaken er koronapandemien og smitteverns- og beredskapstiltakene. 

Alle 26 pakkeforløp for kreft er innført ved helseforetak og sykehus i regionen.

I Helse Sør-Øst ble 77 prosent av kreftpasientene inkludert i pakkeforløp i 2021. Av disse ble 73 prosent behandlet innen standard forløpstid slik dette er definert for det enkelte pakkeforløpet. For begge disse forholdene er kravet 70 prosent. 

For å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet skal pasienter ikke ligge på korridor. Andel pasienter i korridor var per desember 2021 på 0,8 prosent, mens andelen i 2020 var på 0,7 prosent. 

I 2021 ble 2 106 saker ble meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra Helse Sør-Øst. Tilsvarende tall året før var 2 009. Utbetalingene fra NPE til pasienter som var behandlet i Helse Sør-Øst gikk ned fra 485 millioner kroner i 2020 til 413 millioner kroner i 2021. 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade etter svikt innen helsevesenet

Antibiotikaresistens er en betydelig utfordring nasjonalt og globalt. Økning av multiresistente bakterier krever ekstra innsats i det enkelte helseforetak og sykehus. 

Bruken av bredspektret antibiotika i Helse Sør-Øst ble redusert med 22,5 prosent fra 2012 til 2021, ifølge tall fra Sykehusapotekene HF. 

Profilen på forbruket av antibiotika er dreid til bruk av mindre bredspektrede typer antibiotika. Pandemien har imidlertid ført til økt behov for bredspektret antibiotika i 2020 og i 2021. Reduksjonen i forbruket er derfor mindre enn forventet ut fra en normalsituasjon.

Den samlede ressursbruken til forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst var i 2021 cirka 3 425 millioner kroner og omfattet mer enn 2 372 årsverk. Bidraget fra regionale forskningsmidler, inkludert øremerkede forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet, var i 2021 om lag 632 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF koordinerer Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) på vegne av de regionale helseforetakene. Programmet ble etablert i 2016 og er finansiert gjennom en egen bevilgning over statsbudsjettet. Bevilgningen var på 146,8 millioner kroner for 2021. I tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett bevilget ytterligere 100 millioner kroner til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder gjennom klinisk utprøving for pasientgrupper.

​Les mer om innovasjon

Foretaksgruppen har rundt 82 000 ansatte (om lag 66 000 årsverk).
 
Samlede lønnskostnader eksklusive pensjon har økt med 6,2% fra 2021 og var i 2022 på om lag 52 000 millioner kroner. 
 
Samlet kostnad for innleie av helsepersonell økte fra 618 millioner kroner i 2021 til 948 millioner kroner i 2022.
 
 
 

Foretaksgruppen hadde i 2021 et samlet sykefravær på 8,1 prosent, sammenlignet med 8,0 prosent i 2020. Særlig i overgangen til 2022 var det pandemirelaterte fraværet svært høyt.

For foretaksgruppen sett under ett er det god balanse mellom kvinner og menn i styrene i det regionale helseforetaket, helseforetakene og i brukerutvalget. Det er fem kvinner og seks menn i styrelederposisjon i helseforetakene. 

Ved utløpet av 2021 var fem av elleve administrerende direktører i helseforetakene kvinner. I det regionale helseforetakets ledergruppe er tre av ni medlemmer kvinner.

Kartlegging av gjennomsnittslønn i utvalgte stillingsgrupper viser at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner i alle yrkesgrupper som er kartlagt. Forskjellene er størst i gruppene administrativt/ledelse, forskning/utdanning og leger. 


De rundt 81 000 medarbeiderne i regionen brukte i overkant av 60 000 arbeidsstasjoner med til sammen rundt 1 655 applikasjoner som i hovedsak ble levert fra 10 000 servere. 

IKT i regionen driftes av Sykehuspartner, som har rundt 1 550 ansatte.

Den regionale IKT-prosjektporteføljen besto ved utgangen av 2021 av over 30 prosjekter og en rekke forbedringstiltak

Helseforetaksgruppen forvalter en bygningsmasse på rundt 2,8 millioner kvadratmeter brutto areal (BTA). De samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen er 32 716 millioner kroner.  Investeringsbudsjett 2021 for utvikling av bygg og eiendommer var 4 854millioner kroner. 

De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter og representerer store samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, regionen og samfunnet for øvrig. 


I 2022 har Helse Sør-Øst RHF utviklet et Power BI dashboard som viser helseforetakenes status i arbeidet med felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten
Helseforetakene rapporterte på måloppnåelse for felles klima og miljømål i oppfølgingsmøte med det regionale helseforetaket våren 2022.
 
En samlet spesialisthelsetjeneste har redusert CO2-utslippene med 33 prosent fra 2019 til 2022, noe som utgjør en utslippsreduksjon på 152 500 tonn CO2. Hovedårsaken til reduksjonen er at alle fire helseregioner har kjøpt gjenvinningskraft som gir et fratrekk i CO2-utslippet. Samlet utslipp for helseforetakene i Helse Sør-Øst i 2022 er 132 000 tonn CO2.
 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst har siden 2019 redusert bruk av anestesigassen Desfluran med 66 prosent, som gir en utslippsreduksjonen på 850 tonn CO2. Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF utmerker seg med en betydelig reduksjon, mens Sørlandet sykehus HF fortsatt har et relativt høyt forbruk av Desfluran.

Ansattes tjenestereiser med fly og bil har hatt en nedgang under pandemien. I 2022 har det vært en markant økning i tjenestereiser med fly fra året før som utgjør nærmere 1 500 tonn CO2.
Sammenlignet med 2019 har helseforetakene hatt en reduksjon i antall flyreiser med 37 prosent, som utgjør 2 250 tonn CO2.
 
Sammenlignet med 2021 har det i 2022 vært en reell nedgang i el-behov som tilsvarer 3 900 tonn CO2 for foretaksgruppen. Oslo universitetssykehus HF har redusert energiforbruket fra 2021 til 2022 med 18 GWh som tilsvarer 9 200 tonn CO2. Fra 2021 til 2022 har det vært en betydelig reduksjon i bruk av fyringsolje i helseforetakene. Forbruket er totalt redusert med 650 000 liter, som tilsvarer 1 750 tonn CO2. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF står for den største reduksjonen. Sykehuset Innlandet HF har hatt en liten økning i forbruk av fyringsolje det siste året. Sørlandet sykehus HF har i 2022 avsluttet praksis for kjøp av el-sertifikater, som forklarer økningen i CO2 knyttet til energibehov sammenlignet med de øvrige helseforetakene i foretaksgruppen. Praksis for kjøp av av el-sertifikater ved Sørlandet sykehus HF erstattes av en nasjonal anskaffelse av gjenvinningskraft.
 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022 er den femte rapporten utarbeidet av de fire regionale helseforetakene. Rapporten omhandler temaområdene klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.​

 

Helse Sør-Øst hadde i 2021 et årsresultat på 2 078 millioner kroner, mot 2 593 millioner kroner i 2020. 

Omsetningen var nær 95 900 millioner kroner.  Alle helseforetakene, med unntak av Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF, hadde i 2021 positive resultater. 

Investeringsnivået i foretaksgruppen økte fra 6 064 millioner kroner i 2020 til 7 194 millioner kroner i 2021.


Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om leveranse av helsetjenester som et bidrag til å oppfylle «sørge for»-ansvaret i regionen, redusere ventetider og gi pasientene økt valgfrihet. 

Helse Sør-Øst RHF har 60 løpende avtaler innen fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering. 

Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2021 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister for om lag 4 800 millioner kroner. 


 

Store utviklings- og byggeprosjekter

Det pågår planlegging og prosjektering av en rekke nye sykehusbygg i regionen. Her kan du lese mer om de største prosjektene.
Les mer
IllustrasjonSist oppdatert 11.08.2022