logo Helse Sør-Øst
Mange sykehusansatte i forskjellige uniformer

Helsetjenester til 3,1 millioner innbyggere

Helse Sør-Øst RHF eier elleve helseforetak og er det største av fire regionale helseforetak som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Tallene på denne siden er hentet fra årsberetning 2023
En person som står ved siden av en statue
Regionen omfatter Innlandet, Buskerud, Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Telemark og Agder.
Foretaksgruppen har langsiktige avtaler med fem private ideelle sykehus og har avtale med cirka 900 avtalespesialister og en rekke andre private leverandører av helsetjenester.
Hovedkontoret er på Hamar.
 • Ansatte

  I 2023 har 84 167 ansatte utført 67 383 årsverk.

 • Omsetning

  Omsetningen var 106 236 millioner kroner.

Ansatt og pasient ute
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Innen psykisk helsevern for voksne økte antall polikliniske opphold i 2023 med 2,6 prosent, sammenlignet med 2022. Tilsvarende økte aktiviteten for barn og unge med 5,7 prosent fra 2022 til 2023. 

Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble aktiviteten økt med 8,4 prosent fra 2022 til 2023.

 • Aktivitet innenfor somatikk (fysisk helse)

  Samlet aktivitet innen somatikk var tre prosent høyere i 2023 enn i 2022.
  Innen døgnbehandling var det en økning på 5,9 prosent, innen dagbehandling en økning på 5,8 prosent, mens det innen poliklinikk var en økning på 3,5 prosent. 

  Aktiviteten i 2023 har blant annet vært påvirket av et høyt syksfravær og høyere bemanningskostnader enn budsjettert.

 • Pakkeforløp for kreft

  I Helse Sør-Øst ble 75 prosent av kreftpasientene inkludert i pakkeforløp i 2023. Av disse ble 68 prosent behandlet innen standard forløpstid slik dette er definert for det enkelte pakkeforløpet. For begge disse forholdene er kravet 70 prosent. 

 • Korridorpasienter

  For å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet skal pasienter ikke ligge på korridor. Andel pasienter i korridor var per desember 2023 på 1,5 prosent, mens andelen i 2022 var på 1,3 prosent. 

 • Utbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning

  I 2023 ble 2 301 saker meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra Helse Sør-Øst. Tilsvarende tall året før var 2 203. Utbetalingene fra NPE til pasienter som var behandlet i Helse Sør-Øst gikk opp fra 416 millioner kroner i 2022 til 559 millioner kroner i 2023. 

  Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Ventetider og fristbrudd

Om lag tre fjerdedeler av innleggelsene innen somatikk ved sykehusene er definert som «øyeblikkelig hjelp».  Disse pasientene legges inn uten ventetid.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter hvor helsehjelpen er påstartet var 72 dager i 2023, mot 66 dager i 2022.

I 2023 var gjennomsnittlig ventetid for tjenesteområdene som følger:

 • 74 dager innen somatikk
 • 54 dager innen psykisk helsevern for voksne
 • 43 dager innen psykisk helsevern for barn og unge
 • 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Antall langtidsventende (pasienter med ventetid over ett år) har økt fra        1 555 i desember 2022 til 3 595 i desember 2023.

Andel fristbrudd økte gjennom 2023. Per desember 2023 holdes 86 prosent av pasientavtalene.  Målet om å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2022 og målet om å overholde ventetidskravene innfris ikke innen noen av tjenesteområdene.

 

 

En mann i hvit frakk
Forskning og innovasjon

Den samlede ressursbruken til forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst var i 2023 cirka fire milliarder kroner og omfattet mer enn 2 400 årsverk. Bidraget fra regionale forskningsmidler, inkludert øremerkede forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet, var i 2023 om lag 664 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF koordinerer Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) på vegne av de regionale helseforetakene. Programmet ble etablert i 2016 og er finansiert gjennom en egen bevilgning over statsbudsjettet. Bevilgningen var på 188,7 millioner kroner for 2023.


Les mer om forskning

​Les mer om innovasjon

 • Bemanning

  Foretaksgruppen har rundt 84 000 ansatte (om lag 67 000 årsverk).

  Samlede lønnskostnader eksklusive pensjon har økt med 5,8 prosent fra 2022 og var i 2023 på om lag 63 000 millioner kroner. 

  Samlet kostnad for innleie av helsepersonell ble redusert fra 948 millioner kroner i 2022 til 848 millioner kroner i 2023.

 • Sykefravær

  Foretaksgruppen hadde i 2023 et samlet sykefravær på 8,5 prosent, sammenlignet med 8,8 prosent i 2022.

 • Likestilling og diskriminering

  For foretaksgruppen sett under ett er det god balanse mellom kvinner og menn i styrene i det regionale helseforetaket, helseforetakene og i brukerutvalget. Det er seks kvinner og fem menn i styrelederposisjon i helseforetakene ved avleggelsen av årsregnskapet. 

  Ved utløpet av 2023 var fire av elleve administrerende direktører i helseforetakene kvinner. I det regionale helseforetakets ledergruppe er fire av ni medlemmer kvinner.

  Kartlegging av gjennomsnittslønn i utvalgte stillingsgrupper viser at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner i alle yrkesgrupper som er kartlagt. Forskjellene er størst i gruppene administrativt/ledelse, forskning/utdanning og leger. 

Dame kjører truck med avfall
Miljø og samfunnsansvar

Helseforetakene rapporterte på måloppnåelse for felles klima og miljømål i oppfølgingsmøte med det regionale helseforetaket våren 2023.

Spesialisthelsetjenestens klimagassregnskap for 2023 viser totale utslipp på 2 077 200 tonn CO2 ekvivalenter. 

Spesialisthelsetjenesten har redusert CO2-utslippene med 34 prosent fra 2019 til 2023, noe som utgjør en utslippsreduksjon på 241 571 tonn CO2. Hovedårsaken til reduksjonen er at alle fire helseregioner har kjøpt gjenvinningskraft som gir et fratrekk i CO2-utslippet.

Samlet utslipp for helseforetakene i Helse Sør-Øst i 2023 er 1 131 600 tonn CO2. 

Se oppdaterte tall på spesialisthelsetjenestens klimaregnskap

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2023 

 • Økonomisk resultat

  Helse Sør-Øst hadde i 2023 et årsresultat på 1 544 millioner kroner, mot    1 674 millioner kroner i 2022. 

  Omsetningen var om lag 106 000 millioner kroner. I tillegg til Helse Sør-Øst RHF hadde fem av helseforetakene i 2023 positive resultater. 

  Investeringsnivået i foretaksgruppen økte fra 9 221 millioner kroner i 2022 til 16 870 millioner kroner i 2023.

 • Kjøp av private helsetjenester

  Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører om leveranse av helsetjenester som et bidrag til å oppfylle «sørge for»-ansvaret i regionen, redusere ventetider og gi pasientene økt valgfrihet. 

  Helse Sør-Øst RHF har 90 løpende avtaler innen fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering. 

  Helse Sør-Øst RHF kjøpte i 2023 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister for om lag 4 900 millioner kroner. 

En stor bygning med en gate foran seg
Bygg og eiendom

Helseforetaksgruppen forvalter en bygningsmasse på rundt 2,8 millioner kvadratmeter brutto areal (BTA). De samlede regnskapsmessige verdier av eiendomsmassen er 35 443 millioner kroner.  Investeringsbudsjett 2023 for utvikling av bygg og eiendommer var 13 343 millioner kroner. 

De regionale byggeprosjektene er store og komplekse prosjekter og representerer store samfunnsverdier. Prosjektene er av stor betydning både for det aktuelle helseforetaket, regionen og samfunnet for øvrig.