logo Helse Sør-Øst
En person som holder et blått puslespill

Strategiske forskningsmidler til ikke-universitetssykehus 2024

Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker å videreføre den strategiske avsetningen av regionale forskningsmidler til ikke-universitetssykehus på samme nivå som i fjor (jf. styresak 040-2023). Helse Sør-Øst RHF utlyser derfor inntil 5 mill. kroner til helseforskning ved ikke-universitetssykehusene. I år er utlysningen av disse midlene integrert i den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler.

Alle krav og føringer i utlysningen av regionale forskningsmidler gjelder også for de strategiske forskningsmidlene til ikke-universitetssykehus.  

De høyest rangerte søknadene fra ikke-universitetssykehus som ikke når helt opp i konkurransen i den ordinære tematisk åpne utlysningen vil bli vurdert for tildeling av strategiske forskningsmidler. 
 
Strategisk betydning for tjenesten kan også eventuelt bli tillagt vekt. 
 
I tillegg gjelder følgende føringer:  

  • Prosjektleder må være ansatt i minst 50 % stilling ved søkerinstitusjonen
  • Hver søkerinstitusjon kan få tildelt støtte til inntil to forskningsprosjekter.
  • Hver søkerinstitusjon kan kun få tildelt midler til én søknad i kategorien åpen prosjektstøtte
  • Hvis prosjektet inneholder stillinger med en høyere stillingsandel enn 50 %, vil disse stillingene bli omgjort til 50 % med en tilsvarende forlengelse av prosjektperioden på inntil 6 år.  

Se oversikt over hvilke helseforetak/sykehus som  kan få tildelt strategiske midler til ikke-universitetssykehus.  
 
Lenker til søknadsskjema, maler og øvrige føringer finnes på nettsiden for den ordinære utlysningen av regionale forskningsmidler.  
 
Se nettside om prosess for behandling av søknader om forskningsmidler i Helse Sør-Øst. 
 

Sist oppdatert 26.04.2023