logo Helse Sør-Øst

Digital samhandling

Nødvendig og relevant pasientinformasjon skal være tilgjengelig for pasienter og helsepersonell på tvers av helsetjenesten.

Målbeskrivelse

Det skal etableres sammenhengende digitale tjenester regionalt og nasjonalt, med deling av nødvendig og relevant pasientinformasjon på tvers av datakilder og aktører i helsetjenesten. Dette skal bidra til økt samarbeid, bedre kvalitet i behandlingen og mer tilfredse pasienter, pårørende og ansatte. Løsningene følger av felles nasjonale prioriteringer og skal utvikles i tett samarbeid med nasjonale aktører, andre helseregioner og primærhelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF skal være en aktiv pådriver i dette arbeidet. Helsepersonellets og pasientenes behov for tilgang til informasjon skal være førende innenfor balanserte krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Aktuelle strategiske initiativ

 • Utvikle og innføre pasientens legemiddelliste.
 • Videreutvikle og bredde dokumentdeling via kjernejournal, 
  informere og tilrettelegge gjennom helsefellesskapene.
 • Innføre pasientens prøvesvar i kjernejournal, bidra til bedre 
  faglig utforming og bruk av løsningen.
 • Integrere kritisk informasjon i kjernejournal.
 • Bidra til utvikling av pasientens måledata i kjernejournal, bedre 
  faglig utforming og bruk av løsningen.
 • Være en nasjonal pådriver i nasjonale fora for samhandling og
  fortsatt utvikling av nye pasienttjenester på Helsenorge.
Sist oppdatert 10.06.2024