logo Helse Sør-Øst
Jente og gutt i hvit frakk med iPader

Digitale løsninger for utdanning og kompetanse

Digital læring er et område i sterk vekst og de teknologiske mulighetene utvikles raskt. For å kunne utvikle digitale læringskonsepter, gode publiseringsløsninger og effektiv kursadministrasjon, trenger helseforetakene i Helse Sør-Øst gode teknologiske støttesystemer. 
 
Det er også et økende behov for å kunne samhandle med kommunehelsetjenesten, øvrige helseregioner og private ideelle sykehus. Dette gjør det nødvendig å vurdere nye tekniske løsninger og systemarkitektur som bedre understøtter samhandling og kompetansedeling også ut over egen region. 
 
Prosjektet er todelt. Den ene delen omfatter etableringen av et regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling. Det ble i mars 2022 besluttet at senteret skal etableres på Akershus universitetssykehus i januar 2023.

Les nyhetssak Ahus blir regionalt senter for digital læring

Den andre delen av prosjektet skal anskaffe og innføre en teknisk løsning som erstatter dagens læringsportal. 
 
Samlet sett er satsningen en viktig forutsetning for å lykkes med flere av målene i ny delstrategi for utdanning og kompetanse i Helse Sør-Øst. 

Les nyhetssak Ny regional strategi for utdanning og kompe​tanse  

​​Fase: Gjennomføring
 

Dagens læringsportal i Helse Sør-Øst ble innført i 2007. Parallelt med en rivende utvikling innen området digitale læring, har også behovene i Helse Sør-Øst endret seg. De siste 15 årene har ikke videreutviklingen på Helse Sør-Øst sin læringsportal vært tilstrekkelig til å følge den teknologiske utviklingen. I tillegg er det behov for tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i Helse Sør-Øst knyttet til utvikling og forvaltning av kurs og mer effektiv utvikling og deling av digital læring.  

Selv om helseforetakene i Helse Sør-Øst har noe ulik tilnærming til kompetanseutvikling, er et fellestrekk et økt behov for og etterspørsel etter digitale løsninger. Dette ble ytterligere aktualisert i forbindelse med koronapandemien. For eksempel står utdanning av legespesialister overfor en vesentlig omstilling der man går fra tradisjonelle læringsformer til digitale læringskonsepter som sentral del av utdanningsforløpet.

Et viktig mål med prosjektet er å effektivisere publisering, administrasjon og deling av kurs- og kompetanse på tvers av foretak og avdelinger i regionen. Slik skal medarbeidere ved helseforetak i regionen få generell kompetanseheving uavhengig av tid og sted. 

Styrin​gsgruppe o​g prosjektleder

Styringsgruppeleder: Svein Tore Valsø, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Berit Kringlebotn, Sykehuspartner.
Sist oppdatert 12.02.2024