logo Helse Sør-Øst
To sykehusansatte ser på radiologibilder på skjerm

Regional radiologi 2.0

Med bakgrunn i Helse Sør-Østs anskaffelse av en regional radiologiløsning i 2020 og påfølgende implementering på Oslo universitetssykehus i 2023, skal prosjektet:

  • bredde en moderne regional løsning for radiologi på en felles teknisk plattform som sikrer god stabilitet og ytelse, lavere driftskostnader og løpende oppgradering. 
  • legge til rette for mer effektive radiologitjenester gjennom deling av data, metadata og felles arbeidsprosesser.  
  • bredde en skybasert samhandlingsløsning som skal gi mulighet for å dele data (bilder og beskrivelser) mellom helseforetak i i Helse Sør-Øst og med aktører utenfor foretaksgruppen, for eksempel private røntgeninstitutter og foretak i andre helseregioner. 
  • bredde en forskningsløsning som skal legge til rette for at pasientdata fra radiologisk virksomhet kan brukes til forskningsformål innenfor rammen av gjeldende regelverk. 

Prosjektet startet i juni 2023 og planlegges avsluttet innen 2026.  

Fase: Planfase. 

I dag har foretakene i regionen syv individuelle instanser av radiologiløsninger fra fem ulike leverandører.  Flere av systemene er utdaterte og innebærer kostnadskrevende systemoppgraderinger.  For Sykehuspartner, som drifter alle løsningene, er det svært utfordrende å levere radiologitjenester som dekker helseforetakenes behov knyttet til oppdatert funksjonalitet, stabilitet og ytelse. 

Prosjektet vil ha stor nytteverdi for helseforetakene og gjøre det enklere å dele bilder og andre data både regionalt og nasjonalt. Brukerne får tilgang til en moderne løsning som holdes løpende oppdatert med ny teknologi og feilrettinger. På sikt vil løsningen gi lavere kostnader til drift og vedlikehold. En robust løsning på ny infrastruktur vil gi høyere stabilitet, bedre tilgjengelighet og økt informasjonssikkerhet.  

Prosjektet er i planfase som forventes fulført i desember. Målet å ta løsningen i bruk på Sykehuset i Vestfold i september 2024 og på Sørlandet sykehus i oktober 2024. 

Styringsgruppeleder: Janne Pedersen, Akershus universitetssykehus.
Prosjektleder: Mikkel Bryhni Frostad, Sykehuspartner 

Sist oppdatert 12.02.2024